Projekt

Här går det att läsa om de utvecklingsprojekt som vi genomför med våra ovärderliga samarbetspartners.

Pågående projekt

Stockholms Fotbollförbund har lanserat 50/50-fonden, ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm. Huvudsamarbetspartner för initiativet är Ellevio som därmed tar ytterligare ett grepp i sin satsning på unga tjejer.

Stockholms FF och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt i föreningar som verkar i distriktets verksamhetsområde. Stockholms FF:s styrka är att kunna dela ut det ekonomiska bidraget nära föreningen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet. Stockholms FF:s strategiska fokusområde är att leverera visionen: "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar".

Exempel på ansökningar:

  • Projekt som syftar till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden
  • Initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare
  • Initiativ för att rekrytera och behålla kvinnliga ledare
  • Projekt som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

Ellevio - ditt elnätsbolag - vi tar elen hem till dig

Under 2020 initierade StFF ett projekt där man riktar in sig på mammor till de barn som börjar i fotbollsskolor. Vi har bland annat besökt Värtans IK och Älvsjö AIK för att presentera hur svensk fotboll är uppbyggd, hur StFF arbetar och påvisat fördelar med kvinnor i tränarroller. Samarbetspartner kring Mammor i fotbollsskolor är Ellevio.

Läs om Mammor i Älvsjö AIK:s knatteskola

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

Ellevio - ditt elnätsbolag - vi tar elen hem till dig

Under våren 2020 initierade Stockholms Fotbollförbund projektet ”Tillsammans för en tryggare matchmiljö”, vars syfte är att lyfta fram domarna, stötta dem och påvisa behovet av en förändring av alla inblandades medverkan vid fotbollsplanerna. Projektets olika aktiviteter har fått uppskattning av domarna och uppmärksamhet i media, förhoppningsvis leder det till att spelare, ledare och publik tänker till en extra gång innan de tilltalar domarna negativt. Projektet fortlöper i vår verksamhet. Samarbetspartners kring Tillsammans för en tryggare matchmiljö är adidas.

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

adidas Officiella Webbplats Sverige | Sportkläder

Genomförda projekt

Syftet med projektet är att utöka antalet unga vuxna med utbildning i socioekonomiskt utsatta områden och där idrotten kan stärkas.  Projektets fas 1 är igång, vilket innebär att projektledaren har träffat deltagarna och intervjuat dem om deras utbildningsnivå, erfarenheter och önskemål. Gruppen har också diskuterat StFF:s värdegrund, genomfört Tränarutbildning C och nätverkat. I vår väntar en uppföljning. Samarbetspartner kring Den nya generationens ledare är Folksam.

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

Försäkringar och sparande - Folksam

Den viktigaste åtgärden för att minska mängden ifyllnadsmaterial som når natur och vattendrag är att fotbollsplanerna underhålls på ett korrekt sätt. I dagsläget sker allt underhåll manuellt och tyvärr finns brister gällande kunskap och planering. I projektet SmartFields testades nya underhållsmetoder med hjälp av robotar och övervakningssystem. Projektets övergripande mål var att bidra till ett minskat användande av ifyllnadsmaterial.

Med bättre underhåll av konstgräsytor kan planernas spelegenskaper att förbättras och ekonomiska livslängd att öka, vilket också är positiva effekter projektet önskade att uppnå.

Testerna genomfördes på Skytteholms IP med Solna stads underhållsavdelning och Stockholms FF som ansvariga för genomförande och utvärdering. Slutrapporten kommer att vara till gagn för alla kommuner i Sverige. 

Projektet delfinansierades av Naturvårdsverket genom Beställargruppen konstgräs.

Projektets mål var att utveckla ett skogsråvarubaserat, ifyllnadsmaterial att användas i konstgräsplaner.

Stockholms Fotbollförbund arbetar för en miljömässigt hållbar fotboll och har som Sveriges största specialdistriktidrottsförbund ett ansvar att gå i bräschen för hur fotbollutövandet ska kunna genomföras så miljövänligt som möjligt.

En aspekt av miljön är fotbollsplanerna och det material de är byggda av. För det mesta spelas fotboll på konstgräs som i sina olika beståndsdelar är uppbyggda av plaster som, när de hamnar på sidan av planen, blir en miljöfara.

Projektet BioPitch försökte finna svar på om skogsråvara har de kvaliteter som krävs för att skapa ett material med egenskaper som miljömässigt kan ersätta dagens fossila material och samtidigt ge spel- och säkerhetsegenskaper som klarar de krav FIFA ställt upp.

Projektet pågick 2019-10-31 - 2022-10-31

BioInnovations artikel efter projektets slut - publicerad 230224

Projektet genomfördes inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Fotbollsplaner gjorda av fossila plastmaterial är ur miljösynpunkt allt mer ifrågasatta av både lokala, nationella och europeiska miljömyndigheter. Nya biobaserade och helt naturliga material börjar därför komma ut på marknaden som ersättning till de traditionella, fossilbaserade materialen.

För att bygga upp kunskap kring hur dessa nya material kan implementeras på fotbollsanläggningar med Nordiskt klimat och erbjuda spelegenskaper som krävs för säkert fotbollsspel bygger Stockholms Fotbollförbund i samarbete med Svenska Fotbollförbundet och Solna stad en testanläggning där de nya materialens underhålls- och fotbollsegenskaper kan testas.

Testanläggningen erbjuder alla tillverkare av konstgrässystem och ifyllnadsmaterial möjlighet att testa miljögodkända konstgräsmaterial och system.

Planernas spelegenskaper ska i projektet, förutom spelares subjektiva upplevelser, utvärderas med de standards som satts upp av FIFA och testerna genomförs av ett FIFA-godkänt certifieringsbolag.

Resultatet av testerna kommer att spridas genom seminarier, årliga konferenser och i de nätverk som idag är engagerade i miljöfrågor kring konstgräsplaner.

Målet med TestbedNordic är att bygga upp kunskap kring hur biobaserade och naturliga konstgräsmaterial fungerar i nordiska klimat.

Projektet TestbedNordic leds av Stockholms Fotbollförbund och är finansierat av Solna stad, Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova och Svenska Fotbollförbundet.

Media:
BioInnovation: Svensk testbädd för konstgräsplaner väcker internationellt intresse – Publicerad 230324