Fotboll för alla åk 1-9

Nedan presenteras spåret "Fotboll för alla" som är tänkt som inspiration och vägledning för att kunna komma igång med fotboll i skolan.

FOTBOLL FÖR ALLA

Fotboll och fysisk aktivitet kan med enkla medel göras tillgänglig för fler barn och ungdomar. Inom ramen för "Fotboll för alla" erbjuder Svenska Fotbollförbundet förslag på hur skolor kan använda raster, färdiga temadagar, lektioner och eftermiddagsaktiviteter för att sätta barnen i rörelse. Detta kan skolan göra på egen hand, eller ännu bättre, i samverkan med närliggande fotbollsföreningar.

Det finns ett ledarbehov när det gäller fotboll och fysisk aktivitet, men bara i begränsad omfattning. Det handlar snarare om att säker­ställa att det finns fysiska förutsättningar för barn och ungdomar att utöva vad som skall beskrivas som spontanidrott. Vi vet att fotbollsspelande med och mot varandra i enkla former har stort värde och nytta som fysisk aktivitet. Utifrån ovanstående blir raster och ev. eftermiddagsaktivitet de tillfällen där vi kan få störst genomslag och skapa störst aktivitet och nytta.

Det är ingen hemlighet att våra idrottsanläggningar står tomma på dagtid och många föreningar vill skapa ett mer levande klubbhus och mer spontanidrott på sina planer.

Genom att skola och förening samverkar kan vi dra nytta av varandras faciliteter och kompetens för att skapa bra förutsättningar för en aktivare livsstil hos våra barn och ungdomar.

På fogis.se/fotboll-i-skolan/fotboll-i-grundskolan/ finns färdiga planeringar som kan användas rakt av eller som inspiration för att skapa egna upplägg.

NÄR?

Lektioner

Det finns lika många kreativa lösningar för att integrera fotbollen i övriga ämnen som det finns lärare. Utifrån Fotboll för alla har SvFF tagit fram temadagar och lektionsupplägg på temat Allas lika värde, Fair Play och Olikheter.

Raster

Många skolor förser sina elever med digitala verktyg i form av surfplattor och datorer. Dessutom har många barn tillgång till en smartphone. Det är ganska vanligt att elever blir kvar inomhus under raster med sina digitala verktyg för att spela spel eller använda sociala medier. I ljuset av detta är rastverksamheten otvivelaktigt det tillfälle där skolan, gärna i samarbete med förening, har störst möjlighet att öka mängden fysisk aktivitet hos sina barn och ungdomar.

Eftermiddagar

Efter skoldagens slut finns det ett utmärkt tillfälle för förening och skola att samverka och hitta lösningar där barnen inte behöver ta sig hem emellan utan på olika sätt kan finnas i föreningens miljö direkt efter skolan, alternativt i skolans miljö under föreningens överseende. Läs mer om det nedan under rubriken "Närliggande föreningar". På eftermiddagen kan också en skolidrottsförening, Skol-IF, vara engagerad och medverka.

VEM?

Lärare och skolpersonal

Att bedriva extra fotbolls- och idrottsverksamhet i grundskolan kan göras på olika sätt och av olika personer. Om det finns lärare och/eller skolpersonal som kan vara drivkraften så är det naturligtvis lättare. Ofta är det till och med helt avgörande att skolledningen har en positiv inställning till den typen av verksamhet. Anställd personal har absolut störst möjlighet att samordna, driva och utveckla.

Elever i äldre årskurser

Att hitta en modell där äldre elever på skolan tar ansvar för fotbolls- eller idrottsverksamhet i olika former ger många fördelar och är utvecklande för alla inblandade. En bra form för det är Skol-IF som drivs av eleverna själva, med visst vuxenstöd.

Här hittar du information om Skol-IF: http://www.skolidrott.se/

Även samverkan med den certifierade delen i grundskolan eller gymnasier med LIU- och/eller NIU-inriktning ger en ypperlig möjlighet för äldre elever att ta ansvar och utveckla sitt ledarskap. Detta samtidigt som de yngre eleverna får en bra verksamhet.

På http://fogis.se/fotboll-i-skolan/ finns kontaktuppgifter till grund- och gymnasieskolor med fotbollsinriktning som är certifierade av Svenska Fotbollförbundet.

Närliggande föreningar

Genom att skola och förening tillsammans tillhandahåller material och förut­sättningar så kan man skapa en idrottskultur på skolan där många idrotter och aktiviteter kan få utrymme! En sådan idrottskultur har goda förutsättningar att ge eleverna många timmars extra fysisk aktivitet per vecka i samband med raster. Betydelsen av fysisk aktivitet kan inte överdrivas, vilket du också kan läsa mer om i kapitel 3.16

På lågstadiet, i årskurs 1–3, är skoldagen förhållandevis kort. Det betyder att många barn, efter att skolan är slut, går på fritids. Här finns en stor möjlighet för föreningslivet att erbjuda fritidsverksamhet i sina klubbstugor. Den personal som ska ta hand om barnen i klubbstugan och ute på planen behöver samordna med skolans personal. I den bästa av världar finns naturligtvis fören­ingen och skolan på samma eller angränsande anläggningar. En tanke skulle kunna vara att föreningen erbjuder fritidsverksamhet 1–2 dagar/veckan.

När barnen börjar mellanstadiet blir dagarna längre och tiden på fritids blir kortare. Dessutom börjar många barn att ta sig hem på egen hand när skoldagen är slut. Här kan föreningslivet ta klivet innanför skolans väggar och/eller erbjuda verksamhet i direkt anslutning till det att skolan slutar. För att kunna bedriva verksamhet under skoldagen kan föreningen erbjuda sig att arrangera träning under Elevens val. Eleverna får då möjligheten att välja fotboll/idrott som sitt Elevens val. För att kunna bedriva verksamhet i direkt anslutning till det att skolan slutar behöver föreningen personal som tar emot barnen vid klubbstugan. Samverkan med skolan skulle kunna innebära att barnen äter sitt mellanmål på skolans fritids innan de går till klubbstugan eller att föreningen erbjuder ett mellanmål i klubbstugan. Här skulle föreningens äldre barn/ungdomar kunna driva träningen ute på planen medan en vuxen övervakar och hjälper till med det eventuella mellanmålet.

Under tiden på högstadiet är det tyvärr ganska ovanligt att eleverna tar sig ut och leker och fysiskt aktiverar sig, både i och utanför skolan. Därför bör eleverna erbjudas mer strukturerade former för fysisk aktivitet. Ett sätt att på högstadiet samverka med den lokala föreningen är att vara en certifierad grundskola (se kapitel 6) där föreningen har en roll i den verksamheten. Även om skolan inte är certifierad kan man tänka sig att föreningen anordnar träningar i anslutning till skoldagen.

HUR?

Spontanfotboll (fotboll som motion)

Potentialen i att använda spontanfotboll som grunden i Fotboll för alla är stor. Se till att möjligheterna till spontanfotboll finns och använd fotbollen som fysisk aktivitet. I samarbete med en förening eller på egen hand kan skolan tillhandhålla bollar, västar, mindre mål, förberedda planer med koner eller sarg, osv.

Instruktörsledd aktivitet

Verksamhet på Elevens val, temalektioner och aktiviteter efter skoltid bör vara instruktörsledd aktivitet, antingen av skolans eller föreningens personal eller av äldre elever.18

Lek, rörelse och andra idrotter

För att öka mängden fysisk aktivitet bland våra barn och ungdomar så krävs det att vi tillhandahåller och tillgängliggör många olika idrotter och olika typer av fysiska aktiviteter.

Fotbollen kan vara en stor del av den lösningen, men som enskild idrott är den inte hela lösningen. Alla behöver vi fundera över hur vi når dem som vanligtvis inte är fysiskt aktiva och ger dem inre motivation inför att röra sig.

I centrum måste lekfullheten och det spontana finnas. Låt barnen prova på olika saker och ge dem möjligheten att upptäcka vad som passar just dem. Det gäller på lektionstid, raster och utanför skolans verksamhet.

Lista på "fotboll för alla-skolor"