Reglerna

Följande står i BESTRAFFNINGSREGLERNA I 14 KAP. RF:S STADGAR Den självbestämmande rätt som har tilldelats idrotten i bestraffningshänseende ställer stora krav på rättssäkerhet för den enskilde. I stora drag följer också idrottens regelverk de regler som gäller ute i det civila rättslivet. Nedan följer en sammanfattad redogörelse för de regler som behandlar bestraffningsärenden och dess handläggning, 14 kapitlet i RF:s stadgar. För en fullständig redogörelse se, (Malmsten, K, Idrottens bestraffningsregler och idrottsvåld, 1994).

VILKA KAN BESTRAFFAS ( 1 § )

Förening
Styrelseledamot
Enskild medlem
Annan som vid idrottsutövning biträder idrottsutövare eller
idrottsorganisation.

FÖRSEELSERNA ( 2 § )

Den så kallade brottskatalogen. Det finns 16 punkter i bestämmelsen och
innefattar alla handlingar som kan bestraffas. Faller den utförda handlingen
inte inom någon punkt kan bestraffning ej ske.
Den mest tillämpade är punkt 7. Den innefattar bl a olika otillbörliga
förseelser mot matchdomare och motspelare.

PÅFÖLJDER ( 3 § )

Tillrättavisning ( 4 § )
Böter ( 5 § )
- förening, maxbelopp 250.000 kr.
- enskild person, i den utsträckning som SvFF bestämmer.

Diskvalifikation ( 6 § ) - gäller lägst 1 vecka och högst 2 år, alternativt
ett visst bestämt antal matcher.
- gäller någon av dessa fyra alternativ,
1. tävling/uppvisning (fotboll).
2. utöva uppdrag (fotboll).
3. tävling/uppvisning/utöva uppdrag (fotboll).
4. all idrottslig verksamhet inom alla idrotter.

VEM BESTRAFFAR ( 8 § )

Stockholms Fotbollförbunds (StFF) disciplinkommitté.
Överklagan sker till Svenska Fotbollförbundet och därefter Riksidrottsnämnden.
Det ges alltså möjlighet att få sitt ärende behandlat i tre instanser.

HUR SKALL ANMÄLAN SE UT ( 9 § )

Anmälan skall ske skriftligen.
Anmälan skall vara undertecknad av anmälaren och innehålla namnet på den
anmälde samt omständigheterna kring den inträffade förseelsen.
Bevisning om sådan finns skall också inges.

JÄV ( 11 § )

En ledamot i bestraffningsorganet får inte delta i utredning eller
handläggning där han själv eller hans förening är part.
En ledamot i bestraffningsorganet får inte delta i samma ärende i två
instanser.
En ledamot eller ledamots släktingar får i bestraffningsorganet inte företräda
part såsom ombud eller som ställföreträdare.
En ledamot får inte delta om han av annat skäl kan anses jävig.
Ledamoten är själv skyldig att anmäla att jäv föreligger.

HANDLÄGGNINGEN ( 12 § )

I huvudsak är handläggningen skriftlig.
Part har alltid rätt att komma in med utredning som den önskar åberopa.
Den anmälde parten måste alltid få rätt att yttra sig.
- observera att det är viktigt att anmäld part svarar personligen.
Part har rätt att anlita ett ombud.
På begäran av part skall muntligt förhör hållas,
- dock ej om det är uppenbart att sådant förhör inte är till nytta för
utredningen.
Protokoll skall föras över vad som förekommit i ärendet.
Handläggningen och meddelande av beslut skall ske med största skyndsamhet.
Bestraffningsorgans sammanträden är inte offentliga.

BESLUTSFÖRHET ( 14 § )

För beslut i bestraffningsärende hos disciplinkommittén krävs tre ledamöter.

BESLUTSAVFATTNING ( 16 § )

Beslut skall avfattas skriftligen och det skall framgå vilka som deltog i
beslutet.
Tydlig anvisning om att beslut kan överklagas och hur.
Vid fällande dom skall anges - förseelsen
- tillämpad bestämmelse
- påföljd
- straffsats

EXPEDIERING ( 17 § )

Beslut skall inom tre dagar avsändas till - parterna
- den anmäldes förening
- i vissa fall till överordnat förbund
Alla bestraffningar som beslutas skall registreras av bestraffningsorganet.

VERKSTÄLLIGHET ( 18 § )

Oavsett om part överklagar gäller beslutet,
- överordnat organ får dock förorda att beslutet inte skall gälla i avvaktan
på prövning (inhibition).

VEM FÅR ÖVERKLAGA ( 19 § )

Anmälaren
Bestraffad part
Den som av specialförbund fått särskild rätt att föra talan i
bestraffningsärenden.
Överklagande skall ske inom tre veckor från beslutet meddelades.

ÖVRIGA MÖJLIGHETER ATT FÅ BESLUTET ÄNDRAT

Överprövning (20 §)
Efterskänkande av diskvalifikation (21 §)
Rättelse av beslut (22 §)