Förseelser

Följande står att läsa i RF:s stadgar 14 KAP rubriken Bestraffningsärenden 2 § rubriken Förseelser

Bestraffning kan ådömas...

 1. den som underlåtit att inom förelagd tid betala stadgad avgift eller insända föreskriven uppgift eller infordrat utlåtande,
 2. den som anmält sig till deltagande i eller godkänt kallelse till tävling eller uppvisning men utan giltig anledning vägrat fullgöra sina åtaganden eller utan giltiga skäl uteblivit,
 3. den som låtit offentligen tillkännage att i tävling eller uppvisning skulle delta en viss idrottsutövare eller viss förening som därefter uteblivit, fastän vederbörande vid tillkännagivandet känt till att anmälan till deltagande inte förelegat, eller att idrottsutövaren eller föreningen, trots
  gjord anmälan, inte skulle komma att delta,
 4. den som under avstängning har deltagit i eller försökt delta i tävling eller uppvisning eller har utövat idrottsuppdrag,
 5. den som bryter mot sekretessbestämmelse i RF:s eller DF:s stadgar eller reglementen eller SF:s eller SDF:s stadgar, reglementen eller tävlingsregler,
 6. den som tillåtit avstängd att delta i tävling eller uppvisning eller att utöva idrottsuppdrag, trots att vederbörande kände till avstängningen,
 7. den som under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, ledare, tränare, funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter,
 8. den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat eller allvarligt kränkt någon,
 9. den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller försökt vilseleda, eller utövat otillbörlig påverkan mot funktionär eller annan enskild person, förening, annat organ inom RF eller IdrottsAB i eller för vederbörandes idrottsliga verksamhet,
 10. den som mot bättre vetande eller utan sannolika skäl anmält annan för förseelse som är bestraffningsbar enligt dessa stadgar,
 11. den som utbetalt eller låtit utbetala eller mottagit ersättning, vilken är större än vad som är tillåtet enligt de regler som utfärdats av vederbörande SF,
 12. den som i samband med idrottslig verksamhet vid val eller annan utövning av rösträtt otillbörligt inverkat eller försökt inverka på omröstningen, eller som på annat sätt berett sig eller annan, eller
  försökt bereda sig eller annan, otillbörlig förmån,
 13. den som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat därav skadas,
 14. den som brutit mot SF:s, SDF:s eller annan tävlingsarrangörs tävlingsregler,
 15. den som inom ramen för idrottslig verksamhet gjort sig skyldig till ekonomisk oegentlighet som allvarligt skadat idrottens anseende, 30
 16. den som på annat sätt underlåtit att rätta sig efter vad som ålegat vederbörande enligt dessa stadgar eller enligt av idrottsorgan utfärdade bestämmelser eller fattade beslut.