Organisation

Stockholms FF gjorde en stor omorganisation hösten 2019. Efter det har det skett några mindre justeringar. Bland annat 2022 när Svenska FF gjorde om sin spelarutbildningsplan. Så här ser förbundets organisationsschema ut idag.

Styrelsen

Stockholms Fotbollförbunds styrelse som valdes vid det senaste årsmötet i mars.

Nämnd, råd och kommittéer

Komplettering och tillsättning av vakanser pågår kontinuerligt.

Disciplinnämnden (Dpn)

Lars Rahm, ordförande, e-post
Ingemar Ederström
Roland Nester
Jane Lundgren Ericsson
Jan Henrik Troedsson
Ebba Ulfberg
Håkan Öberg
Frida Spaak
Saga Ebefors

Sekreterare:

Tävlingskommittén (TK)

Mikael Grennäs, ordförande, e-post
Therese Jansson
Rickard Gutenberg
Arne Fredholm
Daniel Setterwall
Johanna Ankarcrona
My Olsson
Adam Alami

Sekreterare:

Besvärskommittén (BK)

Krister Lindgren, ordförande, e-post
Jan Söderkvist
Fredrik Meyer
Agneta Rebo
Christina Modéen
Py Börjesson

Sekreterare:

Domarkommittén (DK)

Delmon Haffo, ordf, e-post
Stefan Ragnarsson
Jesper Ekvall
Moa Wettby
Ayse Bozkurt
Fahrettin Cankaya
Andreas Manea
Ozan Camlibel
Emma Wesselgård, adj, föräldrarledig
Björn Johansson, adj
Alexander Ragnarsson, adj

Sekreterare:

Ungdomskommittén (UK)

Tova Källström, ordf, e-post
Melody Näslund 
Angeline Borgenengh
Saga Ebefors
Oscar Lundegren
Kicki Zatsepina
Maria-Filippa
Max Sundberg
Rahma El Ghazaly
Simon Lundholm
Fred Sköld-Mähler

Sekreterare:

Rekryteringskommittén (RekKom)

Lars Ekholmer, ordförande, e-post
Kenneth Öberg

Sekreterare:

Vetenskapligt råd (VetRåd)
Per Nilsson, ordförande, e-post

Kontaktperson:
Lars Ekholmer, e-post

Seniorråd (SenRåd)

Annika Eriksson, e-post
Robert Hernardi

Kontaktperson:
Lars Ekholmer, e-post

Valberedning

Peter Göthe, ordf., e-post
Mats Jansson
Emma Svensson
Stefan Alvén
Charlotte Ovefelt

Hedersledamöter

Styrelsen föreslår årsmötet person som gjort sig synnerligen förtjänt genom att ha främjat Stockholms FF:s verksamhet. Följande personer har av årsmötet valts till hedersledamöter.

 • Annika Eriksson
 • Leif Ekstig
 • Ingvar Stenkvist

En ny långsiktig strategi röstasdes fram på Svenska FF:s årsmöte 2023. Stockholmsfotbollen tog vid årsmötet 2024 beslut om distriktet strategi för perioden 2024-2027. 

Stockholms Fotbollförbunds styrelse har tillsammans med personal från kansliet, kommittéer och föreningsrepresentanter vid ett flertal tillfällen och träffar diskuterat fokus för svensk fotboll i allmänhet och Stockholmsfotbollen i synnerhet.

Strategi 2024-2027

Verksamhetsplan 2024-25

Kopplat till verksamhetsinriktningen har även en verksamhetsplan för kommande två år, arbetats fram för att peka ut prioriterade strategiska områden och till dem kopplade initiativ och aktiviteter för att säkerställa att vi rör oss mot de utpekade målen.

Naturligtvis har vi ett grundläggande uppdrag, de s k ”basuppgifterna”, att utföra som ett av 24 distrikt inom svensk fotbollsrörelse. Till dessa behöver vi addera ett antal utvecklingsområden för att göra svensk fotboll och Stockholmsfotbollen, som ju är den största enskilda delen av svensk fotboll, bättre och mer konkurrenskraftig.

Som förbund vill vi vara en sammanhållande kraft och samarbetspartner till våra föreningar. Det är ute i våra föreningar som fotbollen bedrivs och utvecklas. Vi vill vara delaktiga och en resurs för att förmedla kunskap, goda exempel, arrangera utvecklande tävlingar och bidra till att fler och bättre anläggningar byggs.
Fotbollen är även en positiv samhällsaktör och i dessa tider med ett hårdnade samhällsklimat är fotbollsrörelsen en förbyggande kraft att räkna med.

Folkhälsa och fotbollsutveckling, våra två grundpelare och där vi ser en ömsesidig nytta, kommer vara vårt övergripande syfte med verksamheten.

Läs verksamhetsplanen: Verksamhetsplan 2024-25 (pdf-fil)

NORMALSTADGAR för STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND

Stockholms Fotbollförbund stadgar 2024

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
2 KAP. ÅRSMÖTE
3 KAP. REPRESENTANTSKAP
4 KAP. STYRELSEN
5 KAP. REVISORER OCH VALBEREDNING
6 KAP ÖVRIGA BESLUTANDE ORGAN
______________________________________________________________

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Uppgift

Stockholms Fotbollförbund, med säte i Solna och stiftat den 29 mars 1917, i dessa stadgar kallat StFF – är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation, som har till uppgift att, i rollen som Svenska Fotbollförbundets (SvFF) regionala organ, främja och administrera fotbollidrotterna fotboll, futsal och beach soccer, i distriktet. StFF ska motverka varje form av manipulation av tävlingar, ta avstånd från rasism och varje annan form av diskriminering och ska även aktivt arbeta för dopingfria fotbollidrotter.

2 § Verksamhetsområde och sammansättning

StFF består av de föreningar som är medlemmar i SvFF och har sin hemort/säte inom StFF:s verksamhetsområde. Anslutna medlemsföreningar som är verksamma inom StFF:s geografiska område. Medlemskap i SvFF innebär samtidigt att föreningen är medlem i StFF och RF-SISU Stockholm (SIF).

Distriktets verksamhet omfattar samtliga kommuner inom Stockholms län med undantag av Norrtälje, Nykvarn, Sigtuna och Södertälje kommuner. 

3 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

StFF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Räkenskaperna ska följa en av SvFF:s styrelse föreskriven kontoplan. Bokföringen ska avslutas med årsbokslut eller, om lagen så kräver, årsredovisning, och ska upprättas enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte t.o.m. närmast följande ordinarie årsmöte.

4 § Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av StFF:s årsmöte och ska godkännas av SvFF. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller uppkommer en situation som inte är förutsedd i stadgarna, ska frågan hänskjutas till nästkommande årsmöte eller i brådskande fall avgöras av styrelsen.

5 § Beslutande organ

StFF:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, representantskapet, extra representantskap och styrelsen. Därutöver väljer årsmötet ledamöter i följande beslutande organ: Disciplinnämnden

6 § Sammansättning av styrelse m.m.

StFF ska aktivt verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och andra organ får en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet.

7 § Firmateckning

StFF:s firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilda utsedda personer.

8 § Tvist

Tvist angående tillämpningen och tolkningen av förevarande stadgar liksom annan tvist mellan StFF och medlemsförening får inte väckas vid allmän domstol utan ska avgöras av skiljenämnd enligt SvFF:s stadgar.

______________________________________________________________

2 KAP. ÅRSMÖTE

1 § Ombud vid årsmöte, beslutsmässighet

Årsmötet består av ombud för de föreningar som är medlemmar i SvFF och StFF som har sin hemort/säte inom StFF:s verksamhetsområde. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombuden ska ha en fullmakt undertecknad av föreningens firmatecknare.

Ombud får inte representera mer än en förening och inte vara ledamot eller suppleant av StFF:s styrelse.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut. Förenings röstetal får inte överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.

2 § Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer - förutom ombuden - ledamot eller suppleant i styrelsen samt StFF:s revisorer ävensom motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer även hedersordförande, hedersledamöter samt SvFF:s, RF:s och SIF:s representanter.

3 § Rösträtt

Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats den 31 december föregående kalenderår av SvFF:s förbundsstyrelse för tiden den 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 mars till SvFF erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot StFF som bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts StFF.
Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:

 • 2-3 lagförsäkringar – en tilläggsröst
 • 4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster

Om förening deltar i årsmötet med två ombud men endast har en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Har föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning mellan ombuden. Förening ska ge in fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

4 § Tidpunkt för årsmötet, kallelse m.m.

Årsmötet äger rum årligen senast 14 dagar före SvFF:s årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen genom publicering på StFF:s hemsida, SvFF:s officiella kungörelseorgan samt genom brev eller elektronisk post till föreningarna senast den 31 december föregående år.

Dagordning för mötet jämte verksamhetsberättelse och årsredovisning (för den senare inkl. förvaltningsberättelse) för det gångna verksamhetsåret, revisionsberättelsen, budget samt arbetsplan för det innevarande verksamhetsåret, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens förslag till beslut översänds till föreningarna genom brev eller elektronisk post senast 10 dagar före mötet. Samtliga handlingar ska publiceras på förbundets hemsida senast 10 dagar innan mötet. Samtliga handlingar översänds även digitalt till de av föreningarna anmälda representanterna.

Deltagande vid årsmöte får, efter godkännande av SvFF, ske genom ljud- och bildöverföring. SvFF får utfärda villkor för sådant godkännande.

5 § Motioner

Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. Rätt att inge förslag tillkommer inom StFF röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med dess utlåtande. Föreningens motion samt utlåtande ska vara undertecknat av föreningens firmatecknare.

6 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den röstlängd som SvFF:s styrelse har upprättat för StFF.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två protokolljusterare samt rösträknare.
 5. Behandling av:
  a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste kalenderåret.
  b) styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste kalenderåret.
  c) representantskapets rapport för det senaste kalenderåret.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret samt beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår.
 10. Fastställande av budget för innevarande kalenderår.
 11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
 12. Behandling av motioner som har ingivits i den ordning som anges i 5 §.
 13. Val på ett år av StFF-ordförande.
 14. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter till föreskrivet antal (se 4 kap 1 § andra stycket).
  Val av 0-2 suppleanter för en tid av 1 år
 15. Val på ett år av två revisorer jämte en auktoriserad eller godkänd revisorssuppleant, varvid iakttas att en av revisorerna och dennes suppleant ska vara av Revisorsinspektionen auktoriserad eller godkänd revisor. Även revisionsbolag kan utses avseende valet av auktoriserad eller godkänd revisor.  
 16. Vartannat år val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid om två år.
 17. Val av halva antalet övriga ledamöter till Disciplinnämnden till föreskrivet antal (se 6 kap 1 §)
 18. Val av ordförande och fyra övriga ledamöter till valberedningen.
 19. Val av StFF-ledamot i SvFF:s representantskap jämte personlig suppleant för ledamoten (dessa får inte tillhöra SvFF:s styrelse).
 20. Val av ombud till SvFF:s årsmöte.
 21. Val av ombud till SIF:s årsstämma
 22. Redogörelse för de ärenden som ska förekomma på SvFF:s årsmöte.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för StFF eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i den dagordning som sänts ut enligt 4 § andra stycket.

7 § Valbarhet

Endast den som är medlem i förening som tillhör StFF får väljas enligt 6 § 13-21.

Organ valda av årsmötet ska bestå av kvinnor och män. Det underrepresenterade könet ska vara representerat med minst en tredjedel.

Ledamot eller suppleant i styrelsen är inte valbar som ledamot i valberedningen, som revisor eller som revisorssuppleant.

Arbetstagare, som är anställd hos SvFF eller StFF, får inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant.

Arbetstagare inom annan av RF:s organisationer får inte vara revisor, revisorssuppleant eller ledamot i valberedning.

Ledamot eller suppleant får ingå i samma kommitté eller organ enligt 6 § 13-21 under sammanlagt högst tolv år.

8 § Hedersordförande och hedersledamot

Årsmötet får på förslag av styrelsen kalla enskild person till hedersordförande eller hedersledamot i styrelsen

9 § Extra årsmöte

Styrelsen får, när den finner erforderligt, sammankalla extra årsmöte. Sådant möte ska sammankallas, när så begärs av minst 2/3 av StFF:s röstberättigade föreningar eller av StFF:s revisorer. Extra möte får inte hållas på dag när SvFF:s årsmöte eller SIF-möte pågår.

Vid extra möte får endast på dagordningen upptaget ärende avgöras. Kallelse till extra möte jämte dagordningen ska publiceras på StFF:s hemsida samt utsändas till föreningarna senast 10 dagar före mötet.

10 § StFF:s upplösning

För StFF:s upplösning krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

Om StFF upplöses ska de befintliga tillgångarna överföras till SvFF, som ska förvalta tillgångarna till dess StFF har återbildats. Det sista årsmötet kan, om det finner det lämpligt, genom beslut med minst 2/3 av antalet angivna röster, utse en annan mottagare av de befintliga tillgångarna.

11 § Beslut och omröstning

Med undantag för ärende som anges i 1 kap. 4 § första stycket, 2 kap 9 och 10 §§ ovan och tredje stycket nedan avgörs vid omröstning alla ärenden med relativ majoritet. Med relativ majoritet avses flest erhållna röster.

Omröstningen sker öppet, dock ska val, - om så begärs av röstberättigad ledamot - ske med slutna sedlar, utom då antalet nominerade kandidater är detsamma som antalet platser som ska tillsättas.

Vid omröstning som avser val, gäller för att en person ska bli vald, att han eller hon i den första omröstningen stöds av en absolut majoritet av de avlagda rösterna (hälften av rösterna plus en). Om valet inte kan avgöras med utgångspunkt från detta, ska en andra omröstning genomföras, i vilken valet avgörs med relativ majoritet (flest erhållna röster). För det fall att den andra omröstningen slutar med lika röstetal, ska en tredje omröstning genomföras, i vilken valet avgörs med relativ majoritet. Vid händelse av lika röstetal i den tredje omröstningen avgör lotten.

Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om han eller hon är röstberätti­gad. Är så inte fallet, avgör lotten. Vid val ska vid lika röstetal lotten avgöra.

12 § Ikraftträdande av beslut

Beslut fattade av årsmötet gäller från mötets avslutande om inte annat sägs.

______________________________________________________________

3 KAP. REPRESENTANTSKAP

1 § Representantskap, sammansättning, mandattid, röstfördelning

Representantskapet består, av en företrädare för varje förening och StFF:s styrelseledamöter. Mandattiden sträcker sig från ordinarie årsmöte t.o.m. närmast följande ordinarie årsmöte.

Ledamot i representantskapet har en röst. Hedersordförande och hedersledamot och styrelseledamot eller styrelsesuppleant har endast yttranderätt.

Yttranderätt har också berörda kommittéledamot samt distriktschef.

2 § Val av ledamöter m.m.

Föreningarnas ledamöter i representantskapet utses på följande sätt:

Föreningsårsmöte väljer en ledamot jämte suppleant. Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten. Är också suppleanten förhindrad, får föreningsstyrelsen utse en ersättare. Ledamot eller suppleant i StFF:s styrelse är inte valbar som ledamot eller suppleant för någon förening i representantskapet. Föreningens ledamot i representantskapet ska ha en fullmakt undertecknad av föreningens firmatecknare.

Ledamot får inte representera mer än en förening.

3 § Sammanträden

Ordinarie sammanträde med representantskapet hålls årligen i november. Extra sammanträde hålls, när styrelsen finner det erforderligt eller då minst en tredjedel av antalet ledamöter i sådant ärende, som avses i 5 § 1-3, det skriftligen begär. Sammanträde får inte hållas när årsmöte pågår.

Föreningsledamot får före den 1 maj till styrelsen inge skriftlig motion i ärende gällande barn och ungdomar, som sägs i 5 § punkt 1, att föreläggas representantskapet på sammanträdet i november. För övriga motioner gäller före den 1 september. Motion, som inte har inkommit före nämnda dagar, får inte behandlas vid sammanträdet. 
Föreningsledamotens motion ska vara undertecknad av föreningens firmatecknare  

4 § Kallelse, beslutsmässighet m.m.

Kallelse till sammanträde med representantskapet utfärdas av styrelsen senast 30 dagar före sammanträdet.

Dagordning tillställs ledamöterna senast 10 dagar för sammanträdet genom brev eller elektronisk post. Om det finns särskilda skäl, får styrelsen sända ut handlingarna även efter denna tidpunkt.

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde, ska snarast underrätta StFF härom, vilket då har att genast kalla ledamotens suppleant eller i förekommande fall ersättaren. Suppleanten deltar i sammanträde endast när den ordinarie ledamoten är förhindrad.

Representantskapet är beslutsfattande och är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut.

Ledamöterna utser ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna vid sammanträdet.

Vid sammanträdet förs protokoll, som ska justeras av ordföranden och två bland ledamöterna utsedda protokolljusterare.

5 § Representantskapets åligganden

När årsmötet inte är samlat åligger det representantskapet att

 1. besluta om StFF:s tävlingsregler. Beslut som rör tävlingsverksamhet avseende barn och ungdomar hanteras i en separat process. Processen hanteras i ett årshjul som beslutas av StFF:s styrelse där den årliga Barn- och Ungdomskonferensen är ett centralt forum. 
  För att säkerställa att förslaget tas upp för behandling på Barn- och Ungdomskonferensen eller motsvarande forum, skall föreningsledamot i en medlemsförening senast den 30 april skriftligen lämna in förslaget till styrelsen i Stockholms Fotbollförbund.
  I samband med representationskapet i november lämnar StFF:s styrelse sitt svar till behandling av de förslag som inkommit från medlemsföreningar enligt ovan, samt styrelsens egna förslag avseende tävlingsfrågor gällande barn och ungdomar.
 2. fastställa sammansättningen av distriktsserierna för seniorer, herrar och damer, ungdom, pojkar och flickor.
 3. besluta i annat ärende som hänskjuts till representantskapet av årsmötet eller styrelsen
 4. avge rapport till årsmötet över sin verksamhet för tiden närmast föregående ordinarie årsmöte, varvid- om inte representantskapet beslutar annat – det åligger ordföranden vid representantskapets sammanträde i november / december och distriktschefen att utforma rapporten.

6 § Ikraftträdande av beslut

Beslut fattade av representantskapet gäller från mötets avslutande om inte annat sägs.

______________________________________________________________

4 KAP. STYRELSEN

1 § StFF-styrelse; Sammansättning, kallelse, beslutsmässighet

Styrelsen är, när årsmöte eller (i förekommande fall) representantskapet inte är samlat, StFF:s högsta beslutande organ.

Styrelsen utgörs av ordföranden och 6 övriga ledamöter, samt 0 till 2 suppleanter. SvFF:s styrelse får medge utökning av antalet övriga ledamöter i styrelsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller när styrelsen så har beslutat eller på begäran av fyra ledamöter. Styrelsen är, då samtliga kallats, beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. För alla styrelsens beslut krävs vid omröstning enkel majoritet förutom vid lika röstetal då ordföranden har utslagsröst, undantaget bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.

Kallelse utsänds minst 7 dagar före sammanträdet. Brådskande ärende får avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde.

2 § Kommittéer m.m.

Styrelsen får för ett visst ändamål tillsätta, och delegera viss beslutanderätt till kommitté eller annat organ. Styrelsen utser ordförande och övriga ledamöter i sådant organ, samt fastställer vid behov dess instruktion. Om inte annat föreskrivits är kommitté eller annat organ beslutsmässigt när minst halva antalet ledamöter deltar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, undantaget bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.

Styrelsen ska i arbetsplan för kommande år, som fastställs på årsmötet, ange förslag på kommittéer eller andra organ som styrelsen bedömer bör utgöra del av StFF:s organisation.

Styrelsen har rätt att tillsätta ytterligare kommittéer.

3 § Prövningsrätt

Disciplinnämnden, eller av styrelsen utsett organ, handlägger bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar. I bestraffningsärende, som faller under styrelsens prövning, får den ålägga förening böter med högst 500 000 kronor och enskild person högst 50 000 kronor.

4 § Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen bl.a. att

 1. verkställa årsmötets beslut;
 2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i anslutna föreningar inom distrikten;
 3. administrera fotbollidrotterna enligt SvFF:s stadgar samt övriga gällande regler och beslut, verka för fotbollens utbredning inom StFF, motverka varje form av manipulation av tävlingar, ta avstånd från rasism och varje annan form av diskriminering och aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom StFF;
 4. handha och ansvara för StFF:s medel och material;
 5. bereda ärenden och utarbeta förslag som ska föreläggas årsmöte;
 6. förelägga årsmötet verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna verksamhetsåret, arbetsplan samt budget för innevarande räkenskapsår;
 7. utfärda erforderliga instruktioner, föreskrifter och anvisningar;
 8. föra protokoll och erforderliga böcker
 9. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå SvFF:s styrelse och SIF-styrelsen med upplysningar och yttranden;
 10. om förhinder uppkommer för StFF:s både ordinarie ledamot och suppleant i SvFF:s representantskap, utse ersättare och avge rapport härom till SvFF:s styrelse;
 11. tillsätta StFF:s chefstjänsteman och bestämma om organisationen av StFF:s kansli.

5 § Tillträde till tävling eller uppvisning

Styrelsen får utfärda legitimationskort, som berättigar innehavaren fritt inträde till alla av StFF:s administrerade tävlingar och uppvisningar.

______________________________________________________________

5 KAP. REVISORER OCH VALBEREDNING

1 § Revisorer, revision

StFF:s förvaltning och räkenskaper revideras av två av årsmötet utsedda revisorer. En av dessa ska vara av Revisorsinspektionen auktoriserad eller godkänd revisor.

SIF har rätt att, efter anmälan till StFF, utse ytterligare en revisor i StFF. StFF ska årligen till SIF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport. Omfattar Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) flera Distriktsidrottsförbund (DF) avses det DF inom vars gränser SDF har sitt säte.

Styrelsens räkenskaper och handlingar ska överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast två veckor före möte.

2 § Valberedning

Valberedningen utgörs av ordföranden och fyra övriga ledamöter.

Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.

I 2 kap. 7 § föreskrivs i övrigt om valbarhet till valberedningen.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Den är beslutsmässig när kallelse till ledamöterna utgått en vecka före sammanträdet och minst tre av dem är närvarande.

Sekretess gäller för valberedningens arbete. Beslut ska protokollföras. Efter årsmötet överlämnas protokollen till StFF.

3 § Valberedningens åligganden

Valberedningen ska senast den 1 november före kommande årsmöte fråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast den 1 december före kommande årsmöte ska valberedningen lämna uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt omval.

4 § Valberedningens förslagsrätt

Inom StFF:s röstberättigande föreningar får senast den 1 januari före kommande årsmöte till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 6 § 13-21.

Valberedningen ska senast den 1 februari före kommande årsmöte tillställa inom StFF röstberättigade föreningar och styrelsen sitt förslag jämte uppgift på samtliga föreslagna personer.

5 § Kandidatnominering

Kandidatnomineringen vid årsmötet inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till nominering beträffande varje val, och att föreningsombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att nominera personer även utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

______________________________________________________________

6 KAP ÖVRIGA BESLUTANDE ORGAN

1 § Disciplinnämnden

Disciplinnämnden utgörs av ordföranden och 6-10 övriga ledamöter. Disciplinnämnden utser inom sig en eller flera vice ordförande att ersätta ordföranden i frågor där ordföranden är jävig eller frånvarande.

Disciplinnämnden utgör bestraffningsorgan beträffande bestraffningsärenden enligt 14 kap RF:s stadgar.

Disciplinnämnden ska sammanträda skyndsamt efter att anmälan inkommit till StFF och inblandade parter beretts tillfälle att yttra sig. Disciplinnämnden är beslutsför om minst tre (3) ledamöter deltar i beslutet.

Disciplinnämnden har i övrigt att följa RF:s stadgar kap 14 i relevanta delar.

Beslut av Disciplinnämnden får överklagas till SvFF:s Disciplinnämnd. För att SvFF:s Disciplinnämnd ska pröva StFF:s beslut om tillrättavisning, böter eller avstängning högst en månad alternativt fyra tävlingstillfällen krävs prövningstillstånd.

2 § Prövningsrätt

Disciplinnämnden handlägger bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar, dock med undantag för sådana ärenden som enligt 41 § SvFF:s stadgar ska handläggas av SvFF:s styrelse. I bestraffningsärende, som faller under styrelsens prövning, får den ålägga förening böter med högst 500 000 kronor och enskild person högst 50 000 kronor

Ovanstående stadgar fastställda vid årsmöte den 22 februari 2024

Stockholms FF stadgar (pdf-fil)

Årsmöten

Stockholms Fotbollförbunds årsmöte 2024 ägde rum den 22 februari på Stockholms FF:s kansli i Solna. Datum för årsmötet 2025 är ännnu inte fastställt. 

Handlingar till mötet publiceras efterhand, dock senast tio dagar före.

Här hittar du protokoll från 2015 och senare.

Om du söker handlingar eller protokoll från tidigare årsmöten kontaktar du johan.wallberg@stff.se

Representantskap

Stockholms Fotbollförbunds representantskap 2024 äger rum november. Vi återkommer med tid och plats.

Handlingar till mötet kommer att börja presenteras cirka en månad före.

Representantskapet 2023

Representantskapsmötet är mötet där beslut tas om vår tävlingsverksamhet. 

Representantskapsmötet 2023 äger rum den 15 november kl. 19.00 på Stockholms FF:s kansli.

Handlingar till mötet kommer att börja presenteras cirka en månad före:

Kallelse
Dagordning
Fullmakt
Förslag till tävlingsbestämelser div. 2 damer 2024
Förslag på seriesammansättning div. 2 damer 2024
Förslag på seriesammansättning damer div. 3-4 & herrar 4-6 2024 (uppdaterad 231108)
Protokoll repskapet 2023.pdf

Representantskapet 2022

Representantskapsmötet är mötet där beslut tas om vår tävlingsverksamhet. 

Representantskapsmötet 2022 äger rum den 16 november kl. 18.30 på Stockholms FF:s kansli.

Handlingar till mötet kommer att börja presenteras cirka en månad före:

Kallelse Repskap 2022.pdf

Program dagordning 2022.pdf

Förslag på tävlingsbestämmelser div. 2 damer 2023.pdf

Förslag seriesammansättning 2023_H4-6_D3-4_.pdf

Förslag seriesammansättning div. 2 damer 2023.pdf

Fullmakt.docx

Representantskapsprotokoll 2022.pdf

Representantskapet 2021

Representantskapsmötet är mötet där beslut tas om vår tävlingsverksamhet. 

Nästa möte planeras att äga rum den 1 december kl. 18.30 på Stockholms FF:s kansli.

Handlingar till mötet kommer att börja presenteras cirka en månad före:

Kallelse

Dagordning och program

Fullmakt

Förslag på seriesammansättning distriktet 2022

Förslag seriesammansättning div. 2 damer 2022

Förslag på kompletterande tävlingsföreskrifter damer div. 2 2022

Förslag på Representationsbestämmelser 2022

Förslag på Tävlingsbestämmelser 2022

Representantskapsprotokoll 2021

Här hittar du protokoll från 2015 och senare

Representantskapsprotokoll 2021

Representantskapsprotokoll 2020

Representantskapsprotokoll 2019

Representantskapsprotokoll 2018

Representantskapsprotokoll 2017

Representantskapsprotokoll 2016

Representantskapsprotokoll 2015

Om du söker handlingar eller protokoll från tidigare reprensentantskapsmöten kontaktar du johan.wallberg@stff.se

Svenska Fotbollförbundet har en något annorlunda organisation.

Svenska FF:s organisation