Stora eller små träningsgrupper?

Hur bör en förening organisera sina åldersgrupper? Dela in dem i större träningstrupper eller i kvarterslag? Hur arbetar man med de spelare som önskar större utmaningar? Det finns inget rätt eller fel, endast olika erfarenheter.  Hanvikens SK:s sportchef Sebastian Björk, IFK Haninges akademichef Felix Engfeldt och Täby FK:s sportchef dam/flick Stefan Lemoine delar med sig av sina tankar kring frågorna.

Sebastian Björk – Sportchef Hanvikens SK

Hur är er verksamhet upp till 15 år organiserad? 
- Vi arbetar med stora åldersgrupper med start i fotbollsskolan och sedan hela vägen fram till säsongsslut för 14-åringar. Därefter bildas det två spår som 15-åring på pojksidan FUV (förberedande ungdomsverksamhet) med en viss indelning i två nya grupper, men med samverkan och rotation mellan grupperna och möjlighet till rotation i de äldre U-lagen. På flicksidan går spelarna i 15 års åldern in i DJ (damjuniorer) och grupper åldersintegreras med andra närliggande grupper i åldrarna ovanför. Där sker nivåanpassning i träning och matchning i olika matchmiljöer samt samverkan med damlaget.

- I ungefärliga antal är vi 80-100 i de yngre pojkkullarna och 35-40 i motsvarande på flicksidan. Mot bakgrund av de stora skillnaderna i numerären så har vi t ex inte FUV på flicksidan idag. Men vi hoppas givetvis växa på sikt att kunna ha det. 

Varför har ni valt just ert sätt att organisera verksamheten?
- Vi ser detta som ett bra sätt att behålla grupper och kompisar tillsammans i en miljö där det blir större kontaktytor och fler unga människor som integreras med varandra samtidigt som alla kan utöva idrotten utefter sina olika förutsättningar. Vi kan när åldern är inne även nivåanpassa och matcha i StFF:s olika serier på olika av förbundet angivna svårighetsnivåer. Stora grupper innebär ofta också ett stort ledarengagemang och det är en förutsättning för att det ska kunna bli så bra som möjligt utifrån sättet vi som förening valt att arbeta. Att heller inte vara så skör som grupp för att spelare slutar, byter lag eller flyttar på sig utan att nämnvärt påverka numerären är en annan fördel. 

- Att olika områden inom vårt upptagningsområde dessutom spelar ihop i stället för i kvarterslag gör ju att fler lär känna varandra tidigare i uppväxten och får ett större socialt skyddsnät med sig upp i åldrarna när det kanske riskerar att bli mindre av den varan i mindre grupper styrda till specifika områden. Men självklart finns det motsatsförhållande i allt detta jag ovan nämner som fördelar, detta är ju kopplat till Hanvikens SK:s sätt att se på hur vi vill bedriva vår verksamhet och något vi jobbat med som förening i flera års tid. Vi har genom erfarenheter också kunnat hitta formler och nycklar för att det ska vara så smidigt som möjligt. Detta har lett till att vi numera har en extremt tydlig tanke och genomförande vid uppstart av lagen i tre olika steg.

Vad utgår ni ifrån när ni delar in grupperna? 
- Vi spelar och tränar som sagt med samtliga spelare i samma grupp och anpassar därefter efter kunskapsnivå i enlighet med seriesystemet och anpassade efter förbundets rekommendationer kring selektering och hantering av spelare kopplat till ålder.

Har ni rotations-/ambitionsträning?
- Vi har rotation i åldersgrupperna genom hela föreningen egentligen, där det i yngre åldrar mest har en funktion av att lära känna varandra och senare upp i åldern styrt från föreningen kopplat till att vi ska kunna erbjuda utmaning även för spelare som för stunden som kommit längst i utvecklingen i sina respektive åldersgrupper.

- Vi har tidigare haft ambitionspass för spelare som vill träna ett ytterligare pass utöver ordinarie verksamhet och kommer att erbjuda detta även framöver i någon form under ordinarie säsong. Även där har vi sett skillnader mellan pojk och flick pga numerären. Färre totalt antal spelare kan medföra svårigheter att erbjuda ambitionspass för de som vill träna ytterligare ett pass pga låg närvaro, ledarbrist och annat. Men vi letar ständigt möjligheter till lösningar anpassat till alla olika numerärer och utmaningar för att alla ska beredas möjlighet till utbudet vi som förening kan och vill erbjuda.

Har du något medskick till andra föreningar?
- Jag tror att det viktigaste i ämnet stora eller små träningsgrupper är att själva identifiera vad som passar föreningens egna tankar om hur en barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas och sedan vara den linjen trogen till 100 %.

Felix Engfeldt – Akademichef IFK Haninge

Hur är er verksamhet upp till 15 år organiserad? 
- 80 % av verksamheten är bredd (bas) verksamhet där spelarna utgår från sina upptagningsområden; Jordbro, Brandbergen, Handen m fl.

-Från 10 års ålder erbjuder vi ett selekterat spår i små grupper - Förberedande Akademi, vid 13 års ålder tar man klivet upp i Akademin då grupperna blir större. Från 7 års ålder så erbjuds samtliga spelare så kallade ambitionspass för de som vill träna mer - detta fortgår till 11-12 års åldern beroende på intresse.

Är det samma på flick- och pojksidan?
- Nej tyvärr inte. På flicksidan är vi fortfarande en förening under tillväxt. Så där är det fokus på större grupper för att få med sig så många som möjligt längre fram.

Varför har ni valt just ert sätt att organisera verksamheten?
- Uppdraget till akademin är att få fram spelare till vårt herrlag, spelare med lokal anknytning. Herrlaget har som ett långsiktigt mål att lägst spela i division 1. Att verka i Stockholm som fotbollsklubb är speciellt med all den konkurrens som finns och mycket fokus på kortsiktiga resultat från många.

- Utmaningen är att orka vara långsiktig och inte "mäta" resultat mot andra - målet är att få fram spelare på elitnivå som seniorer inte nödvändigtvis vara laget som vinner mest som 14-åringar.
Att arbeta på lång sikt är alltid svårt men ju i Sthlm är det nog lite svårare än i andra delar av Sverige.

- För att de spelare som har potential konstant inte ska välja andra verksamheter, måste vi acceptera förutsättningarna i Stockholm och erbjuda olika spår i vår fotbollsutbildning. Möjligheterna är enorma med all potential som finns i Haninge och att lokalt kunna erbjuda en utbildning som gör att spelarna kan ha mer tid för kompisar och skola är viktigt ur ett socialt perspektiv.

Vad utgår ni ifrån när ni delar in grupperna? 
- Vi väger och mäter spelarna i akademin för att förstå och vara informerade om spelarens biologiska mognad. Färdighet-, kunskaps- och ambitionsnivå är det som är de stora riktlinjerna vid uttagning till Akademin.

Har ni rotations-/ambitionsträning?
- Både och, inom akademin roterar spelare mellan åldersgrupperna - från basverksamheten kan spelare erbjudas rotationsträning till akademin.

Målet med rotationsträning är att den pågår under ca 2 veckor så att spelarna vänjer sig och kan vara mer avslappnade. Strö pass här och där ger sällan något långsiktigt utan är mer kul för spelaren. Men för at kunna bygga relationer så krävs längre tid och upprepade gånger, detta gäller även från akademin till herrlaget. Färre spelare under en säsong som får ta del av utbildningen på nästa nivå i stället för många som "hälsar på" någon gång eller två.

Har du något medskick till andra föreningar?
- Stockholm är speciellt på gott och ont med en otrolig uppsjö av spelare som har potentialen, men som klubb måste du våga vara stark och tro på din väg, även om det kostar i form av spelare lämnar och som spelare/förälder gäller samma sak i form av alla lockelser och löften som ges.

Stefan Lemoine – Sportchef dam/flick Täby FK

Hur är er verksamhet upp till 15 år organiserad? 
- På flicksidan har vi kvarterslag upp till 13 års ålder, från 14 år utses förstalagsverksamhet. Åldersgruppen hålls dock fortsättningsvis ihop och träning på samma plan och tid men i huvudsak truppvis. På pojksidan har vi Förberedande akademilag från 10 års ålder. Övriga spelare fortsätter i kvarterslag med föräldratränare. Numerären förhindrar samma upplägg på flicksidan som på pojksidan.

Varför har ni valt just ert sätt att organisera verksamheten?
-
Täby FK ska vara en klubb tillgänglig för alla som vill spela fotboll. Vi anser att vi med vår struktur kan erbjuda en bra fotbollsutbildning och möta spelarna i deras ambitioner, där alla inkluderas.

- Antalet spelare ökar för varje år vilket vi ser som ett tecken på att på att vi gör saker rätt. Sedan finns det naturligtvis alltid sådant som kan göras bättre. Fler spelare som ansluter skapar givetvis goda möjligheter för att bedriva uthållig och hållbar verksamhet. Våra största utmaningar just nu är begränsningar avseende verksamhetsytor.

Vad utgår ni ifrån när ni delar in grupperna? 
-
Våra riktlinjer är nivåanpassad verksamhet från 10 års ålder, bortsett från akademiverksamhet för pojkar och 14 års åldern när det gäller flickor. De flesta grupper i Täby FK är till antalet spelare så många att de spelar med två eller fler lag i matchspel vilket möjliggör för spelarna att prova olika matchnivåer utifrån spelarnas aktuella färdighets-, kunskaps- och mognadsnivå.

Har ni rotations-/ambitionsträning?
-
I klubben finns rekommendationer för hur rotationsträning ska ske för både flickor och pojkar. Det finns en klubbdriven ambitionsverksamhet (X-Pass) som riktar sig till spelare med just ambition att träna fler tillfällen än vad som erbjuds i ordinarie lagverksamheter. Samma upplägg för flickor och pojkar där alla är välkomna oavsett färdighets-, kunskaps- och mognadsnivå.

Begrepp

Selektering – Att välja ut de för tillfälligt bästa eller de som i framtiden bedöms bli de bästa till matcher, läger, lag eller träningsgrupper.  

Nivågruppering – Då lag eller träningsgrupper delas upp utifrån färdigheter och kunskapsnivå över en längre tid, från 2 veckor upp till 1 år.  

Nivåindelning – då lag eller träningsgrupper delas upp utifrån färdigheter och kunskapsnivå över en begränsad tid, 1-2 träningar eller enstaka matcher. 
 
NivåanpassningTräning där det vid vissa moment sker uppdelningar utifrån kunskaps eller färdighetsnivå över enstaka övningar inom ett träningspass.  

Individanpassning – Träning anpassad till var och en utifrån färdighets, kunskaps, och mognadsnivå. Kan genomföras oavsett hur laget eller träningsgruppen är sammansatt.  

Specialisering – Innebär att helt inrikta sig på en idrottsgren eller disciplin/position.  

Toppning – en form av selektering som innebär att de bästa vid ett givet tillfälle får en eller flera av följande fördelar i tävlingssammanhang, en given plats i laget, mer speltid eller en attraktivera position i laget.   

Utslagning – att individen mot sin vilja inte längre får/kan vara med i laget/träningsgruppen 

Åldersanpassad träning - Rätt träning i rätt ålder, som är anpassad till den biologiska åldern och den psykosociala mognaden. 

Allsidig träning - Variationsrik träning som innefattar koordination, rörlighet, styrka, snabbhet och uthållighet i såväl fysiskt som mentalt. 

Ensidig träning - Motsatsen till allsidig träning, alltså träning som i hög grad inriktas mot en eller ett fåtal övningar, moment eller mot utvecklingen av en eller ett fåtal egenskaper eller detaljfärdigheter. 

Artikel: "Olika ambitionsresor inkluderar alla spelare" - Sickla IF:s damjuniorer

Podd: Nivåindelning - för tränarens eller barnens bästa?

Foto: Hanvikens SK