Sluten votering avgjorde motion om VAR vid årsmötet

Vid ett rekordtidigt årsmöte röstades allt igenom enligt styrelsens och valberedningens förslag. AIK, Djurgården och Hammarbys motion om att Stockholms FF aktivt ska verka emot VAR följdes av anföranden som slutade i sluten votering där mötet gick på styrelsens linje.

28 av 332 röstberättigade föreningar laddade med 78 röster fanns representerade i Stockholms FF:s (StFF) nyrenoverade lokaler. Förra året när valet av ny ordförande hos Svenska FF (SvFF) var på tapeten närvarade 37 klubbar. 

I StFF stadgar står det att årsmötet ska äga rum 14 dagar före SvFF:s. StFF brukar hålla sitt årsmöte den första tisdagen i mars med förbehåll om den dagen ligger under vecka 9 (sportlovsveckan), då har mötet flyttats till den andra tisdagen. Då SvFF:s årsmöte 2024 är planerat till den 16 mars kunde StFF:s inte gå av stapeln den 5 mars. Eftersom vi inte ville arrangera årsmötet under sportlovsveckan genomfördes årsmötet så tidigt som den 22 februari och på en torsdag! 

Lars Ekholmer inledde med att hälsa alla välkomna. Den sittande ordföranden gjorde sedan en snabb återblick på det gångna året. Innan utmärkelserna till årets domare delades ut hölls en parentation som följdes av en tyst stund för de tre hedersledamöterna Lars Wistedt, Bo Furugård och Owe Sjöblom som alla gick bort i oktober 2023. 

Innan årsmötet startade delades utmärkelser ut till årets distriktsdomare, Helin Ünal och Delaurence Masimango, fick sina välförtjänta priser och blommor av Lars Ekholmer. Ulrica Löv som tyvärr inte kunde närvara skulle erhållit SvFF:s silvernål (för 10 års betydande verksamhet som förbundsdomare), men får sitt pris vid ett senare tillfälle. (En artikel om årets domare kommer inom kort).

När väl mötet öppnades och röstlängden samt mötets utlysande hade godkänts valdes Simon Åström, ordförande i Svensk Elitfotbolls (SEF), till mötets ordförande och StFF:s förbundschef, Kenneth Öberg till sekreterare. Simon som även var årsmötesordförande 2023 berättade att han som spelare eller ledare varit aktiv från herrar division 6 till allsvenskan. 

Ninette Ohlin, Örby IS och Mikael Larsson, Skå IK & Bygdegård valdes sedan till mötets rösträknare och justeringspersoner. Efter det drog styrelsens vice ordförande, Kristina Långström, en sammanfattning av verksamhetsberättelsen, Dan Törnsten, styrelsens kassör, fördrog förvaltningsberättelsen som visade på ett överskott på drygt en miljon och Ekholmer rapporterade från representantmötet 2023 som i avsaknaden av motioner mer blev ett informationsmöte.

Den avgående revisorn Stefan Norell från Grant Thornton tog sedan vid och gick igenom revisionsberättelsen som var punkt sex på dagordningen. De följande punkterna, godkännande av balansräkning och styrelsens ansvarsfrihet, klubbades som tidigare punkter igenom. 

Årsmötets sekreterare Kenneth Öberg, StFF och ordförande Simon Åström, SEF. Foto: StFF

Sen var det dags för förbundschefen Kenneth Öberg att ställa sig vid talarbordet för att gå igenom strategierna för 2024 till 2027 och verksamhetsplanen. Dessa utgår och går i linje med Svenska FF:s strategier som det beslutades om vid deras årsmöte 2023. Mötet fastställde förutom verksamhetsplanen även årets budget.

Behandling av förslag som väckts av styrelsen var punkt elva på dagordningen. Här togs beslut om de tre föreslagna stadgeändringar. Ekholmer föredrog förslagen om justering av texten gällande verksamhetsområde, att suppleanten till lekmannarevisorn tas bort och ett tydliggörande angående processen för beslut av tävlingsfrågor för barn och ungdomar. Mötet var eniga om förslagen.

Tre motioner hade skickats in för att behandlas vid årsmötet, alla tre handlade om VAR. AIK och Djurgården hade likalydande yrkanden medan Hammarbys skiljde sig något men hade samma syfte, att StFF i alla forum tydligt ska uttrycka sig vara emot VAR samt rösta nej till VAR i SvFF:s beslutande organ.

Ekholmer drog styrelsens svar som yrkade för avslag, då det för närvarande inte finns något konkret förslag som föreligger, men att när ett sådant finns ska den tas upp för beslut vid lämpligt medlemsmöte.

Hammarbys och AIK:s ordföranden Mattias Fri respektive Robert Falck proklamerade sina klubbars ståndpunkt i ärendet och Djurgårdens VD Henrik Berggren instämde med de båda talarna. 

Brommapojkarnas företrädare Ola Danhard och klubbens klonförenings företrädare, Mats Örbrink, representerande Bromma TFF, hade inte samma åsikt som elitklubbarna. Historiskt sett var det nog första gången som en klonförening begärde ordet vid ett årsmöte. Även AIK och Hammarby hade sina klonföreningar på plats.

När det var dags för röstning önskade Mattias Fri sluten votering. När rösträknarna var klara stod det klart att styrelsens hade fått 57 röster och motionärerna 21. Beslutet innebär inte att förbundet är för ett införande av VAR utan att vi ser fram emot en vidare dialog i frågan.

Nästa punkt på dagordningen gällde de olika valen. Valberedningens ordförande Peter Göthe berättade att det till årets möte fanns väldigt många bra kandidater ute i våra föreningar. Mötet röstade för valberedningens förslag vilket innebar att Lars Ekholmer fick nytt förtroende som ordförande. Vad det gäller styrelsemedlemmar välkomnar vi Lena Kling (Stureby SK) och Pontus Gustafsson (Enskede IK) till nya ordinarie styrelseledarmöter och Minou Sadeghpour (Bollstanäs SK) valdes på nytt som ledamot. Till styrelsesuppleanter valdes Sofia B. Karlsson och Mikael Sörnäs. 

Även valet av revisorer och ledamöter till disciplinnämnden gick igenom utan motförslag, vilket innebär att Lars Rahm fortsätter som ordförande i dpn och nya ledamöter är Frida Spaak och Saga Ebefors samt Jane Lundgren Ericsson och Jan-Henrik Troedsson som valdes om på två år. Till ny revisor valdes Gabriel Altun, Josefine Fors till revisorsuppleant och Anna Wretman till lekmannarevisor.

Vid valet av ordförande till valberedningen föreslogs att Peter Göthe fortsätter, något som mötet höll med om. Ledarmötena Emma Svensson, Charlotte Ovefelt och Emma Svensson stod till förfogade för omval medan Kristian Kinnunen hade valt att inte fortsätta. Stefan Alvén, Boo FF, föreslogs och valdes tillsammans med Emma, Charlotte och Mats.

I de avslutande punkterna om val av ombud bestämdes att styrelsen utser vilka som deltar. Redogörelse för de ärenden som ska förekomma på SvFF:s årsmöte var dagordningens avslutning. Ekholmer berättade om de två motioner som StFF skickat in gällande anläggningsopinion och motion om röstetal. Även en kort sammanfattning om Göteborgs motion till årsmötet 2023 där det i januari kom ett förslag till beslut gicks igenom. 

Efter ett årsmöte som var en fotbollsmatch plus förlängning lång, men som var en fotbollshalvlek kortare än det förra, lämnade Simon Åström över till Lars Ekholmer som avslutade mötet med avtackning av avgående ledamöter, revisorer och mötesordförande. 

Givetvis tackades även de närvarande föreningarna för deras engagemang. Till nästa årsmöte hoppas vi att fler klubbar tar chansen att vara med och ta beslut om framtidens fotboll i distriktet.

Här hittar du alla handlingar

Foto: StFF