Frimånaden 15 nov – 15 dec

Den så kallade frimånaden – där amatörspelare kan byta förening fritt utan att behöva lämnande förenings godkännande - infaller mellan 15 november och 15 december. Det krävs dock en övergångshandling och det är på sin plats att den nya föreningen informerar föreningen som spelaren lämnar.

Vid Fotbollsforumet i maj var diskussionspunkten: Spelarövergångar i Stockholmsfotbollen – gynnsam föreningssamverkan. Det grupperna bland annat kom fram till var att kommunikation och närheten till varandra är den vanligaste gemensamma faktorn till ett bättre övergångsklimat.

Det negativa som återkom var att den mottagande föreningen i många fall inte återkopplande till den lämnande föreningen att en övergång är på gång vilket är brukligt även under frimånaden. Något att tänka på nu när månaden för fria övergångar startar.

Utdrag ur Representationsbestämmelserna 2 kap.

2 § Frimånadsövergång

Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör.

4 § Ogiltig begränsning av frimånadsövergång

Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden är ogiltigt.

Utdrag ur Representationsbestämmelserna 5 kap.

7 § Särskilt om hantering av amatörövergångar

7.1 Blankettanmälan

När amatör önskar byta förening inom frimånaden är den nya föreningen skyldig att senast inom en vecka från det att spelaren och den nya föreningen är överens om övergången, skriftligen meddela den lämnande föreningen.
Spelaren och den nya föreningen ska underteckna blankettanmälan, på vilken den lämnande föreningens namn ska framgå. Giltig blankettanmälan som avser innevarande frimånad ska ha inkommit till SvFF senast den 15 december.
När amatör önskar byta förening utanför frimånaden är den nya föreningen skyldig att tillställa den lämnande föreningen blankettanmälan så snart spelaren och den nya föreningen är överens om övergången.
Den nya föreningen ansvarar för att den av båda föreningarna och spelaren ifyllda blankettanmälan ges in till SvFF.

7.2 Elektronisk övergångsanmälan

För att genomföra elektronisk amatörövergång måste den nya föreningen inhämta spelarens skriftliga godkännande. Godkännandet ska förvaras
hos föreningen och ska, på begäran, visas upp för SvFF. 
Elektronisk övergång av amatör får genomföras och registreras oavsett öppettider hos SvFF under förutsättning att FOGIS är i drift.
Vid elektronisk amatörövergång meddelar SvFF omgående berörd spelare och förening om den aktuella övergångens verkställande. Spelare ska beredas tillfälle att inom 14 kalenderdagar från övergångens verkställande, hos TK, skriftligen invända mot övergången. Om spelaren inte skriftligt godkänt övergången, och heller inte deltagit i tävlingsmatch för den nya föreningen, ska TK ogiltigförklara
övergången.
För att genomföra elektronisk amatörövergång utanför frimånaden krävs lämnande förenings godkännande i FOGIS i enlighet med av SvFF fastställd manual eller anvisningar. Om tidigare förening inte inom sju dagar lämnat sitt godkännande så makuleras övergången automatiskt.

Läs mer om spelarövergångar hos Svenska FF

Här hittar du representationsbestämmelserna i sin helhet