Enskede IK genomför en jämställdhetsanalys

I slutet av juni besökte StFF:s utsända Enskede IK:s Helena Nordlöf och Emanuel Lundin för att dela ut en check och prata om deras projekt ”Jämställdhetsanalys Enskede Idrottsklubb” i Ellevio 50/50-fonden.

Enskede IK:s styrelse tog 2021 beslut om att stärka jämställdhetsarbetet i föreningen och har utsett en arbetsgrupp som fått ett antal konkreta uppdrag varav ett är att genomföra en nulägesanalys av klubbens jämställdhetsarbete.

Helena, vad är det ni vill göra?

– Vi vill stärka klubbens övergripande jämställdhets- och jämlikhetsarbete och säkerställa att klubbens resurser fördelas på ett rättvist sätt. Syftet bakom satsningen är att öka antalet flickor som blir kvar i klubbens verksamhet längre upp i åldrarna men också att öka andelen kvinnor bland klubbens tränare och ledare.

När det gäller det senare har ni väl redan ”tjuvstartat”?

– Ja, vi bjöd in distriktschef Andrea Möllerberg och Annelie Norén på StFF för att prata med mammor i samband med att vi startade upp sina nya lag. De presenterade hur svensk fotboll är uppbyggd, hur StFF arbetar och pratade mycket om fördelar med kvinnor i tränarroller. Vi kan faktiskt redan idag se resultat av detta då aktuella åldersgrupper nu har något fler kvinnliga ledare än män, berättar Helena. 

(”Mammor i fotbollsskolor” är ett projekt initierat av StFF och i samarbete med Ellevio där man riktar in sig på mammor till de barn som börjar i fotbollsskolor. Läs mer här!)

I projektet använder sig Enskede av RF:s övergripande målsättningar för en mer jämställd idrott 2025 och har som målsättning att det ska finnas samma möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott.  Det innebär bland annat att:

  • I Enskede IK ges flickor och pojkar, kvinnor och män, lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott.
  • I Enskede IK värderas kvinnor och mäns, flickor och pojkars idrottsutövning lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.
  • I Enskede IK har kvinnor och män lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka.
  • I Enskede IK är jämställdhetsperspektivet införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyrar alla verksamhetsområden.

OK, Helena vad händer nu?

– Uppdraget har lagts ut på en konsult och då i samarbete med arbetsgruppen i Enskede IK som ansvarar för att ta fram en jämställdhetsanalys. Efter att analysen kommit oss tillhanda kommer vi arbeta med att stärka verksamheten där vi i rapporten ser att det finns behov. Det kommer att bli utbildningar, föreläsningar och information till olika målgrupper i föreningen.

Avslutningsvis tänker vi från StFF att om man som Enskede har möjlighet att skapa en solid grund att stå på innan man påbörjar ett utvecklingsarbete så är det fantastiskt. Nulägesanalysen berör ett flertal målgrupper i föreningen som spelare, tränare, nyckelpersoner samt styrelse och kan sen omsättas till arbete och utbildning med relevant grund. En gedigen satsning som vi gärna stöttar!

Vi önskar nu Enskede IK lycka till och vill väldigt gärna följa med på resan.