Jämställdhetsanalys i Karlbergs BK

Idrottsrörelsens har ett jämställdhetsmål som ska uppnås 2025, det övergripande målet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Det innebär också att föreningars resurser ska fördelas likvärdigt och rättvist till flickors och pojkars samt kvinnors och mäns idrottande. Båda könen ska ha tillgång till kompetenta tränare och ledare samt likvärdiga förutsättningar för träning och tävling, såsom tillgång till anläggningar, träningstider och ekonomiska resurser.

Hur ser det då ut med jämställdheten i Karlbergs BK och hur skulle man som förening kunna arbeta för en mer jämställd fotboll?

Under vecka 7 presenterades det arbete som föreningen har gjort hittills, då resultatet av en jämställdhetsanalys publicerades. Vi blev lite nyfikna på hur föreningen har tänkt och hörde av oss till klubbchefen Pontus Granström.

Varför ville ni börja arbeta med jämställdhet?

– Det grundar sig i två delar. Dels grundar det sig i klubbens värdegrund och vad vi vill stå för som klubb. Det är något som delas av klubbens medlemmar och återspeglas av alla som är involverade i klubben. Dels var det en uttalad målsättning inför 2020 från styrelsen att satsa extra på att växa på flicksidan då det var sådan stor skillnad i antalet utövare mellan pojk- och flicksidan. För att kunna växa på flicksidan ville vi ta reda på hur det kom sig att vi var så pass mycket större på pojksidan. Var det för att tjejer inte trivdes i just KB? Eller berodde det på att färre tjejer väljer att spela fotboll och innebandy generellt? Varför är det i så fall fallet och vad kan vi göra åt det?, berättar Pontus.

Under våren 2020 upprättades en arbetsgrupp för jämställdhetsarbetet i föreningen. Man enades om att börja från grunden genom att göra en jämställdhetsanalys av föreningen. Detta för att se var klubben står idag och för att det kommande arbetet ska baseras på framkomna styrkor och förbättringsområden inom just jämställdhet.

Varför startade ni en jämställdhetsgrupp?

– Som så ofta i idrottsföreningar så börjar det med ett ideellt engagemang hos någon som vill göra en positiv insats för samhället i stort och för den aktuella föreningen och området i synnerhet. Jag visste att Emma Karke var just en sådan person som gärna bidrar med ideella insatser för att göra en positiv insats och frågade henne om och vad hon ville göra för oss i KB. Svaret var dels att hon inte ville jobba ensam och att hon gärna ville jobba med en av sina hjärtefrågor. Eftersom hon redan jobbar med Norrtulls SK i deras integrationsarbete så kändes det naturlig att jobba med jämställdheten i grannklubben Karlbergs BK.

Erica Froste, som också är tränare i klubben, var med när vi pratade och bestämde sig direkt för att hon också ville vara en del av arbetet. Sedan dess har även Sofia Nordenving och Johan Wallinder tillkommit, båda två var snabba att hoppa på när de fick frågan, tillägger Pontus.

Emma Karke, hur gick tankarna i jämställdhetsgruppen i början?

– Det började med ett samtal om idrott och jämställdhet. Vi delade berättelser om orättvisor, obehag och trakasserier. Den samlade bilden var inte särskilt upplyftande. Framför allt var vi kvinnor trötta på att vi alltid görs medvetna om att vi är just kvinnliga spelare, tränare och föreningsaktiva.

– Flera av oss som deltog i samtalet har startat jämställdhetsprojekt tidigare, men ingen av oss har riktigt lyckats driva projekten i mål – åtminstone inte med de effekter som vi har önskat. Vi ville göra ett nytt försök, men vilket problem skulle vi försöka lösa egentligen?, berättar Emma.

– Vi kom fram till att vi måste börja med att besvara de frågor vi kan. Innan vi startade ett nytt jämställdhetsprojekt, tänkte vi, behövde vi kartlägga nuläget i just vår idrottsförening. Hur jämställda är Karlbergs BK i dag, och på vilket sätt? Först när vi hade svaret på de frågorna kunde vi svara på vad vi kan göra för att jobba mot ett jämställt ny-läge. Med den slutsatsen startade vi, utan att riktigt veta om det, ett första jämställdhetsprojekt i sig: en förstudie som kartlade nuläget i Karlbergs BK utifrån ett jämställdhetsperspektiv, förklarar Emma.

För att få stöd och hjälp i detta arbete tog föreningen kontakt med RF-SISU Stockholm samt StFF och sökte medel från Ellevio 50/50-fonden. I juni 2020 genomfördes ett första möte. Karlberg önskade hjälp med att kunna genomföra en analys med person utifrån för att undvika såväl hemmablindhet som partiska bedömningar. StFF och Ellevio 50/50-fonden samt RF-SISU Stockholm stöttade projektet och en nulägesanalysen beslöts göras utifrån RF-SISU:s verktyg om jämställdhet ”Utveckla verksamheten genom jämställdhet”.

Med jämställdhetsanalysen kan föreningen göra en bedömning av de nuvarande förutsättningarna för jämställdhet avseende åtta aspekter av verksamheten, såsom föreningens styrdokument, representation och resurser, nuvarande jämställdhetsarbete, fysisk miljö, social miljö, tränare/ledare, medlemmar/aktiva och idrottsträningen.

I arbetet med att ta fram jämställdhetsanalysen tog föreningen hjälp av Veronica Sandmon, vi tog kontakt med henne för att ställa lite frågor:

Vem är du Veronika? 

– Jag är ursprungligen från Orsa i Dalarna, där fotboll var en väldigt stor och viktig del av min uppväxt. Tyvärr fick den läggas på is under gymnasiet då studierna tog mycket tid samtidigt som jag fick höra att ”tjejer ändå inte kan leva på fotbollen.

– Hur som helst fick det bli studier i stället, där det på universitetet blev fokus på socialpsykologi och mänskliga rättigheter. Där väcktes också mitt engagemang för jämställdhet och inkluderingsfrågor. Idag är jag egenföretagare och jobbar bland annat med att stötta upp verksamheter i deras jämställdhets- och inkluderingsarbeten, informerar Veronika.

Hur kändes det att få frågan att göra en jämställdhetsanalys i en fotbollsförening?

– Det kändes jättekul! Dels för att jag de senaste åren hållit ett öga på jämställdheten inom idrottsrörelsen och velat vara en del av arbetet framåt. Men framför allt för att specifikt den här klubben visade en så tydlig vilja till förändring. Det var inget snack om saken och det är alltid väldigt roligt att få vara mitt i en sån förändringsvilja och beslutsamhet, berättar Veronika entusiatiskt. 

Arbetet har bland annat inneburit att Veronika gjort en genomgång av föreningens styr- och ekonomiska dokument, skickat ut enkäter till ledare, föräldrar och spelare samt genomfört djupintervjuer med anställd personal, styrelse, ledare och spelare i herr-, dam- och ungdomslag.

De flesta i föreningen har idag koll på att arbetet har påbörjats och görs på bred front samt visar på önskemål om en bred förankring för att skapa delaktighet och lyckas med sitt jämställdhetsarbete.

Vad fick du för reaktioner under arbetets gång?

– Av de jag varit i kontakt med har det bara varit positiva reaktioner på själva arbetet. Jag intervjuade ganska många, på många olika positioner, och de var alla överens om att ett tydligt grepp om jämställdhet var något klubben skulle må bra av.

– Sen är det klart att det funnits lite frustration på olika håll. Både för att vissa känt att saker borde hänt tidigare och för att vissa känt att missnöjen borde kommunicerats tidigare. Det blir ju lätt så när saker kommer upp till ytan, att man upptäcker att det funnits outtalade förväntningar åt båda hållen, förklarar Veronika.

OK Veronika, men vad gav analysen för resultat?

– Jag tänker att det kan vara intressant att lyfta att det framför allt upplevdes ojämställt bland seniorlagen och att det överlag är bra i jämställdhetsanalyser att börja titta där, eftersom det tenderar att sippra ner till barn- och ungdomssidan. Bland annat hade det med språkbruk att göra, att herrseniorerna refereras till som "A-laget" medan damseniorerna kallas "Damlaget".  Här blir det så tydligt att herrarna får utgöra normen, eftersom de inte könas. Det är ju något som sker även på nationell nivå (tänker på att vi kallar det "Landslaget" och "Damlandslaget" t ex.). I rapporten föreslås därför att kalla både lagen för "representationslag" alternativt att "köna" båda lagen, inte bara det ena. Språkbruk utgör en så stor del av föreningskulturen, vilket kan utnyttjas som ett hinder eller nyttjas som en möjlighet till förändring. 

– När herrlaget får utgöra normen syns det också t ex i den externa kommunikationen, där herrseniorerna syns i mycket större utsträckning än damseniorerna. Här kan klubben därför arbeta för en jämställd kommunikationsplan där man ser till att fördela utrymmet i kommunikationen mer rättvist. Då väcks förhoppningsvis ett större intresse för damseniorernas matcher så att det tillslut blir lika attraktivt att se när damerna som herrarna spelar, berättar Veronika sakligt.

– En annan sak som noterades var att det var få kvinnliga tränare och att det troddes ha att göra med lågt intresse bland kvinnliga föräldrar för ideellt engagemang i klubben. Ser man totalt sett på ideellt engagemang i Sverige är kvinnor sällan underrepresenterade dock, det är just idrotten som särskiljer sig. Här grävde vi lite djupare och upptäckte att det fanns förutfattade meningar om vad som var "den typiske tränaren", där mannen alltid varit normen. Klubben behöver därför bli bättre på att kommunicera ut att de vill satsa på fler kvinnliga tränare och öppna upp för andra karaktärsdrag än det som är klassiskt manligt kodat. Det kommer även hjälpa klubben att få in en större bredd på ledarstilar i klubben, inte bara att få in fler kvinnor (även om det såklart är målet), informerar Veronika.

Emma Karke, medlem i jämställdhetsgrupp – Vad är dina tankar kring resultatet?

– Jag är så fruktansvärt nöjd och stolt över att vi har fått till den här förstudien. Rapporten är ett av de mest konkreta verktyg som jag har haft att jobba med! Med rapporten i handen kan vi formulera konkreta åtgärder, mål och förväntade effekter av kommande insatser för jämställdhet. Utan den hade vi inte heller lika enkelt kunnat mäta och följa upp vilka effekter insatserna får. Äntligen kan vi kanske åstadkomma riktig förändring!, berättar Emma glatt.

Pontus Granström, klubbchef – Vad är dina tankar kring resultatet och hur går ni vidare?

Spännande! För mig har det blivit uppenbart att väldigt mycket handlar om kultur, kommunikation och historia. Det finns skillnader i siffrorna som kommer fram och vilka upplevelser som finns. Det visar hur viktigt det är att dels få en objektiv bild av föreningen och dels att lägga stor vikt vid sådant som inte syns i siffror och tilldelning av träningstider.

– Nu börjar nästa stora arbete! Som en del av resultaten fick vi förslag på åtgärdspunkter. En del har påbörjats och en del kräver lite mer arbete att komma igång med. Vi kommer att sätta oss med jämställdhetsgruppen och dels gå igenom rapporten och dels ta fram en plan för arbetet framåt!, säger Pontus

Veronika Sandemo – Vad tänker du om arbetet och resultatet av jämställdhetsanalysen?

– Det märks att KB är en del av en större rörelse, som kämpar mot strukturer där jämställdhet inte alltid varit självklart. Ju mer jag läst på om idrottsrörelsen desto mer har jag insett att de resultat jag sett hos KB är en direkt avspegling av hur det ser ut nationellt. Det finns mycket att jobba med där.

– Det finns en del områden som klubben behöver ta tag i direkt och som inte behöver vara särskilt tungrodda. Min känsla är statistiken kring vissa delar kan förbättras ganska snabbt.  

– Samtidigt behövs respekt och tålamod för är det är ett arbete som behöver få ta sin tid. Det är viktigt att det inte bara putsas på ytan i sådana här processer, det måste finnas utrymme för att gräva riktigt djupt och till exempel arbeta med föreningskulturen.  Och sen är jämställdhet något som alltid behöver bevakas och vårdas, det får inte bara bli en punktinsats som lämnas åt sitt öde. 

– KB är en klubb med fin värdegrund och med personer som vill klubbens absolut bästa. De är vana att kämpa hårt för att gå för vinst, så nu hoppas jag de tar med sig den andan in i jämställdhetsarbetet. Här är klubben på god väg med att de har en väldigt beslutsam jämställdhetsgrupp.

Vi på StFF önskar Karlbergs BK lycka till i sitt fortsatta arbete med jämställdhet och hoppas att fler föreningar i Stockholmsfotbollen följer i spåren!

Läs och lär mer:

Karlbergs jämställdhetsrapport

RF:s jämställdhetsmål

Utveckla verksamheten genom jämställdhet (sisuidrottsbocker.se)

Sök medel från 50/50-fonden

Läs mer om jämställdhet hos StFF

Foto: Stockholms FF
Text: Kicki Bellander