Ungt kvinnligt ledarskap i Stockholms FF

Idag den 8 mars när det är den Internationella kvinnodagen uppmärksammar vi unga kvinnor i Stockholms FF som vågar ta plats. Vi börjar med Emma Svensson, styrelseledamot och Elina Erenrot, ordförande i ungdomskommittén.

Ungdomars engagemang och önskan att påverka sitt idrottsutövande ökar och så gör även antalet unga ledare i våra föreningar. Tittar vi på några av resultaten ur ”Ungdomsbarometern 2020” visar det sig att hälften av de tillfrågade i åldern 15 – 24 vill kunna påverka när och hur ofta de tränar samt hur träningspassen är utformade. Var tredje vill även vara med och påverka/ha inflytande på föreningens värderingar och regler.

Störst skillnad, om man jämför vad unga vill kunna påverka och vad de upplever sig ha möjlighet att påverka, är medlemsavgifter och andra kostnader i samband med sitt idrottande. Detsamma gäller påverkan på träningstider och värderingar i föreningen – här vill man kunna påverka mer än vad man kan idag.

I två av Stockholms Fotbollförbunds prioriterade strategier 2021 finns aktiviteter som berör ungt ledarskap och möjligheten att påverka. Tittar vi lite närmare på strategin ”Ännu bättre ledare” har vi det längre utbildningsprojektet Framtidens Fotbollsledare som i år även kompletterats med paketet ”Lokala Utbildningsprogram för Unga ledare” i Projektstöd IF. Där blandas ledarskap med kunskaper om hur en förening funderar och ur de som medlemmar kan påverka. Under strategin ”Jämställdhet” ser vi vikten av att lyfta unga ledare och ge dom möjlighet att påverka förbundets verksamhet och skapar där en Ungdomskommitté som bland annat kommer att arbeta med jämställdhet.

Elina Erenrot och Emma Svensson är två unga tjejer som idag har ideella uppdrag inom Stockholms FF. Emma är 21 år och har sedan fem års ålder varit engagerad inom fotbollen. Hon började som spelare i IFK Lidingö och fortsatte sedan som tränare i samma klubb. Emma har tränat både pojk- och tjejlag men är idag inte aktiv i någon förening. Första riktiga kontakten med StFF var när hon gick förbundets utbildning Framtidens Fotbollsledare. Idag är dock kopplingen till StFF starkare och hon sitter sen tre år tillbaka i förbundets styrelse. Elina är 22 år och är uppväxt med fotbollen bland annat var hennes pappa elitdomare. Hon har spelat, dömt och fokuserar nu på tränaruppdrag. Elina är ordförande i förbundets nystartade ungdomskommitté.

Vi är nyfikna på deras engagemang inom fotbollen och hur de upplever sina uppdrag. Vi hörde av oss och ställde några frågor.

Vad är den stora utmaningen för dig när det gäller "att ni är unga" och ska ta plats?

Elina
– Jag skulle säga att en av de större utmaningarna handlar mycket om normer, saker man alltid gjort och med ålder kommer erfarenhet. Vilket till viss del stämmer men vi är många unga som faktiskt är väldigt utbildade, pålästa och engagerade i vår omvärld och där fotbollen är inräknad. Att det ibland känns som om att vi bara, för att vi är unga men även kvinnor, inte ska ta plats då det tidigare inte varit en självklarhet i samhället. Därför tycker jag att det är en fantastisk möjlighet att via ungdomskommittén få vara med att göra ungas röster hörda, bidra till stor mångfald och en mer jämlik fotboll. Men också genom att få vara med och påverka fotbollen och agera som samhällsaktör. 

Emma
– Jag skulle säga att den stora utmaningen handlar om tillit och att vara lyhörd. Vi lever i en värld där erfarenhet är en stor tillgång och ofta inger kunskap och respekt. Har du varit en del av fotbollen länge så har du förmodligen mer kunskap och erfarenhet kring den än någon som precis börjat engagera sig. Där blir ofta ålder också likaställt med ovannämnda egenskaper. Det man dock måste förstå är att ungas bidrag till fotbollen handlar om "här och nu".

– Perspektivet från en ung person är inget som kan kräva 30 års erfarenhet utan det är aktuellt nu. Vi måste våga lyssna och lita på ungas erfarenheter, kunskaper och bidrag till fotbollen för att vi ska kunna skapa en så bra och utvecklande miljö som möjligt. Det är viktigt med ungas åsikter och därför också viktigt att få bidra som ung. Om vi vill veta hur unga domare upplever matchmiljön eller varför unga spelare lägger av, så måste vi göra dem delaktiga och inte gissa oss fram till vad vi tror.

– Erfarenhet och ålder är en styrka, men kan också orsaka subjektivitet. "Vi har alltid gjort såhär" är sällan ett starkt argument för att fortsätta på samma bana. Därför behöver vi erbjuda och engagera nyfikna och nytänkande ungdomar för att utveckla oss själva och vår idrott. För att inte också nämna att ålder är en del av diskrimineringsgrunderna. 

Vilka fördelar ser du i organisationer som tar hjälp och stöttning av unga röster?

Elina
– Jag ser många fördelar med att ta hjälp och stöttning av unga. En del är att unga i större utsträckning följer trender och i större utsträckning använder sig av en nyare generationens teknik och alla verktyg det medför. Att ta hjälp och stöttning av unga bidrar till en ökad inkludering av människor i olika åldrar med olika erfarenheter och kunskaper. Ett bredare spektrum som bidrar till ökad inkludering av samhällets alla olika typer av individer. Tar vi in och lyssnar på unga, låter de vara med och påverka framtiden och det som nu sker så kommer vi säkra en fotboll som kommer vara bestående i många år framöver. För vad händer om vi inte inkluderar de unga? Vilka kommer då fylla de tomma positionerna när den äldre generationen går i pension. Om inte vi unga får vara med och känna oss delaktiga i vår framtid och vår fotboll kommer det bli svårt för att fortsätta föra fotbollen framåt. 

Emma
– Jag tror att många av de organisationer som inkluderar unga människor i sin verksamhet ligger i framkant för utveckling och framåtsträvan. Vi behöver att äldre bjuder in och vågar stå upp för att ungas inflytande är värdefullt och viktigt. Det i sin tur genererar att fler organisationer uppmuntras till att inkludera unga i sitt arbete och fler unga vågar ta plats och göra sin röst hörd. 

Är det några speciella frågor som just du brinner lite extra för?

Elina
– Absolut det är det. Jag brinner lite extra för att öka det kvinnliga deltagande och kvinnors påverkan i samhället i stort men framför allt inom fotbollen. Varför ska en kvinna inte kunna vara huvudtränare för ett herrlag på högsta nivå? Männen kan det och är det redan idag tränare för damlag? Att få in fler kvinnor in i denna fantastiska sport som fotbollen är innebär att få mer samspelta team, ledargrupper och styrelser för en mer jämlik fotboll i slutändan. 

Emma
– Ungas inflytande i den organisatoriska delen av fotbollen och att få fler tjejer att börja samt fortsätta engagera sig inom fotbollen, både på planen och i organisationen. 

Är det några frågor som du verkligen vill vara med och påverka som ni ser nu?

Elina
– Som med mycket annat finns det utvecklingsmöjligheter men en av våra viktigast frågor just nu och som vi arbetar med i Ungdomskommittén är kopplat till årets strategi ”En bättre matchmiljö”. Klimatet i samhället återspeglas i fotbollen vilket har gjort att det är ett tuffare klimat ute på våra planer. Just nu tittar vi på vad vi skulle kunna göra för att trygga matchmiljöerna för våra unga aktiva oavsett om de är ledare, domare eller spelare. Men också vad vi kan stötta med till övriga kommittéer och förbundet. 

Emma
– Jag tror att det är viktigt och kanske snart ett måste, för föreningar och organisationer att göra ungdomar delaktiga. Så som svar på frågan så är det att stötta och ta fram verktyg till föreningar och organisationer för hur man kan skapa forum för att engagera ungdomar både operativt, men också i det strategiska arbetet.  

Vid 2017 års Riksidrottsmöte togs beslut om fem prioriterade utvecklingsresor varav jämställdhet var en. ”Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.”

Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Svensk fotboll driver i sin tur (tillsammans med svensk basket och handboll) under 2020-2021 projektet ”Sätt bollen i rullning” med målet att kvinnor ska ha samma makt som män att forma idrotten och ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. För kvinnor ska det skapas bättre förutsättningar för att kunna stanna längre på ledande positioner och på så vis kunna påverka såväl fotbollen som idrotten i stort. SvFF driver också projektet plus 10 000, ett initiativ för att öka antalet tjejer och kvinnor som ledare och tränare inom svensk fotboll.

Hos oss i Stockholm blev jämställdhet en prioriterad strategi 2020 och inför detta gjordes hösten 2019 en undersökning där vi frågade om antalet kvinnliga ledare per spelform. Frågan ställdes till distriktets 40 största föreningar (med mer än 50 lag i S:t Eriks-Cupen) Resultatet visade att i spelformen 5 mot 5 var andelen kvinnliga ledare 18 procent för att sedan minska och bli tolv i 11 mot 11.

Som en del i att även få in kvinnor i knattelagens ledarstab, besöker distriktschefen Andrea Möllerberg och Annelie Norén föreningar vid uppstarten av knatteskolor och bildandet av lag. Detta för att berätta om vikten av ett delat ledarskap där både män och kvinnor tar plats. De förklarar bland annat att:

  • Få en dynamik i ledarskapet, manligt och kvinnligt för att få en bättre helhet.
  • Ge spelarna fler värden runt fotbollen. Vi behöver bli fler ledare runt våra barn och ungdomar - kvinnorna ”saknas”.
  • Med kvinnor i höga ledarskapspositioner kan yngre kvinnor få förebilder som leder till att sikta på högre ledarskapspositioner i framtiden, på och av planen (tränare, chef, m.m.)
  • Kvinnliga idrottare som har haft kvinnliga tränare är mer benägna att sträva efter en karriär som idrottstränare

Vi fortsätter på det kvinnliga ledarskapet och vad våra ambassadörer har för tankar kring jämställdhet. Vad tycker Elina och Emma?

Hur ser det ut gällande jämställdhet i de miljöer där ni verkar?

Elina
– Oftast är jag i min roll som tränare och där möter man fortfarande väldigt få kvinnliga ledare i förhållande till hur många lag man möter. Dock ska det sägas att det har blivit bättre och jag ser en utveckling, men den är lite för liten. I min roll som kursinstruktör är det också färre kvinnliga deltagare än manliga. Som kursinstruktör i Örebro är jag den enda kvinnliga instruktören som håller i tränarutbildning C. (Elina pluggar just nu i Örebro) I ungdomskommittén är det däremot en väldigt jämn fördelning just nu. De sista platserna håller på att fyllas och ansökningarna visar på att det är unga tjejer och kvinnor som vill vara med och påverka Stockholmsfotbollen.

Emma
– I styrelserummet så är vi, sett till antal, jämställda. På mitt jobb så är vi endast kvinnor och har därför inte en jämställd arbetsplats, återigen sett till antal anställda.

Vad upplever du görs idag?

Elina
– Man har börjat med utbildningar riktade för kvinnliga tränare och domare men även skapat forum för kvinnor där man kan delta, ta stöd, fortbilda sig och känna sammanhang, vilket jag tror är en bra grej för att visa att man inte är ensam. 

Vad ser ni för möjligheter i framtiden?

Elina
– Jag hoppas på ett ännu mer jämställt samhälle och en mer jämlik fotboll. Framför allt i form av löner, möjlighet att helhjärtat kunna utöva sin idrott men också ett större inflytande av unga så vi kan fortsätta att föra fotbollen framåt. 

Emma
– Det jag anser är att vi måste börja lyfta blicken när vi pratar och jobbar med jämställdhet. Det handlar inte bara om antal kvinnor och män i ett rum eller hur många bra dokument kring jämställdhet det finns utskrivet på jobbet. Vi måste granska oss själva och bli medvetna om vårt agerande/icke agerande. Försöka förstå och ta ansvar för hur man som individ skapar en mer inkluderande miljö för medmänniskor i ens omgivning. Att vi från börjar ger varandra så bra förutsättningar och möjligheter som bara går, oavsett vem man är. Precis som jag tror krävs av oss för att inkludera unga så är lyhördhet och agerande efter det, avgörande för att vi ska få det mer jämställt.

Vad ser ni för utmaningar?

Elina
– Som nämnt innan ser jag att normer och liknande skulle kunna vara en utmaning. Sedan har vi också en utmaning i att fånga upp, behålla och få folk att engagera sig. Tyvärr ser jag att det frivilliga engagemanget som byggt upp svensk idrott håller på att förändras och framför allt med att en del hellre köper en tjänst än att engagera sig själva. Men det är en svår fråga och något vi tillsammans i fotbollsfamiljen måste se över för att vi ska kunna ha ett fortsatt stort engagemang. 

Emma
– Det jag tror är den största utmaningen för oss just nu och framöver är att vi måste bli mer inkluderande. Alltså inte att vi nöjer oss med att vi är 50/50 i ett rum med män och kvinnor utan också reflekterar över vilka män och kvinnor som sitter där. Kan vi stolt säga att vi har uppnått jämställdhet, när hälften i rummet visserligen är kvinnor, men alla är homogena? 

– Vi måste förstå att sträva efter ett mer jämställt samhälle kräver mer än att bara räkna antal huvuden. Vi behöver ta hänsyn till bakgrund så som etnicitet, socioekonomisk bakgrund och så vidare. 

Vad ser ni er om 10 år?

Elina
– Det är en mycket bra fråga. Jag kan dock med säkerhet säga att jag kommer jobba med fotboll på ett eller annat sätt. Målet är väl att vara tränare i en högsta serie vare sig det är på dam- eller herrsidan. Ett landslagsuppdrag skulle inte heller vara fel. Men jag tror nog att det blir ett uppdrag som är på planen då det är där jag trivs som bäst. 

Emma
– Jag ser mig själv färdigutbildad, gärna i en lednings/chefsposition inom mitt yrke och att mina barn har börjat på fotbollsknatteskola. 

Som avslutning önskar vi båda tjejerna lycka till med sitt fortsatta engagemang i fotbollen och hoppas att vi hittar någon av dem som tränare för ett herrlag i Allsvenskan eller som ordförande i StFF:s eller SvFF:s styrelse.

Text: Kicki Bellander
Fotomontage: Emma Wesselgård

Läs även: Domare som är kvinnliga förebilder
Jämställdhet på stff.se