Året som gick 2020 – 50/50-fonden

50/50-fonden är initierat av StFF samt Ellevio AB vars syfte är att stärka tjejfotbollen i distriktet och att öka antalet fotbollsspelande tjejer oavsett ekonomisk och social bakgrund. Fonden stöder projekt som syftar till att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll, att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden samt även projekt som handlar om att rekrytera och behålla fler tjejdomare och kvinnliga ledare.

Det ska i ansökningarna finnas en långsiktighet och tydlig koppling till hur projektet ska få fler tjejer att börja och fortsätta spela fotboll eller att utbilda sig till domare och/eller ledare. Ansökan ska även innehålla en tydlig handlingsplan, vilka aktiviteter som är tänkta att genomföras samt en ekonomisk planering. Vår önskan är också att föreningen i sitt arbete involverar målgruppen för att lyssna på önskemål, skapa delaktighet och engagemang.

StFF besöker aktuella föreningar, samtalar kring ansökan och eventuella justeringar, innan beslut tas av fondens ansvariga hos StFF tillsammans med representant från Ellevio. Sedan sker kontinuerliga avstämningar samt en redovisning av föreningen vid projektets slut.

Nedan följer några exempel:

Spånga IS – Få fler flickspelare att gå domarutbildning

Spånga IS FK anordnar årliga domarutbildningar, både grunddomarutbildning samt fortbildning. 2020 hölls två grunddomarutbildningar, där den ena var specifikt för flickor. Detta gjordes i samarbete med en tidigare spelare i Spångas damlag, Amanda Törner, som är domarutbildare på sin fritid. Förutom utbildningen fungerade även Amanda och Spångas konsulent Kevin Stillwell som domarcoacher och var ute på plats och stöttade de nya domarna. Genom att få fler som går domarutbildningen tror och hoppas Spånga att det blir fler flickor som stannar kvar längre inom fotbollen och föreningen, som spelare, ledare eller domare. Under året hölls två uppföljningsträffar med de nyutbildade domarna där man använde material från SISU-Idrottsutbildarna. Där byttes erfarenheter och uppstådda situationer lyftes och diskuterades. Ett tillfälle innan sommaruppehållet och ett innan höstsäsongen startade.

Boo FF – Koordinator för flick- och damfotbollen

Som ett led i att stärka den sociala och fotbollsspecifika upplevelsen kring fotbollsspelandet i föreningen och därigenom förhoppningsvis förebygga förändringsrelaterade orsaker till att flickor slutar spela fotboll, ville Boo FF arbeta med att bygga broar mellan spelare, lag och ledare inom och mellan åldersgrupper. Föreningens plan var att använda sig av metoder som miljö/rotationsträning, gemensamma mixlag samt träningar och liknande, och sökte en koordinator för att leda arbetet. En dedikerad ledare som ansvarar för att skapa en dialog mellan lagen på flicksidan, tar ett tydligt grepp om samarbetsmetoderna, verkar för att spelarna erbjuds en inbjudande och intressant upplevelse vid miljöträning samt följa upp att de behov/metoder föreningen identifierat också är de rätta ur spelarnas perspektiv.

Karlbergs BK – Jämställdhetsanalys

Under våren 2020 upprättades en arbetsgrupp för jämställdhetsarbetet i Karlbergs BK. För att arbetet ska bli långsiktigt och ändamålsenligt, valde gruppen att börja från grunden genom att ta fram en nulägesanalys och sökte därmed medel från Ellevio-fonden. Jämställdhetsanalysen gjordes för att man ville få en bild av hur det verkligen ser ut i föreningen och få en grund att stå på inför det kommande arbetet. En önskan var också att få möjligheten till workshops med spelare samt föräldrar och djupintervjuer med föreningens anställda personal. Analysen ska resultera i en slutrapport som visar på klubbens styrkor och svagheter samt visa utmaningar som bör prioriteras. Analysen ska presenteras för styrelse samt kansli, och kommer att ligga till grund för arbetet under 2021  då en projektplan för utveckling av föreningens flickfotboll skall tas fram.

Ansök om medel från 50/50-fonden