Årsberättelsen 2019 – jämställdhet

Under 2019 valde styrelsen att prioritera strategin "Förbättrad jämställdhet på alla nivåer". Förbundsordförande Lars Ekholmer och Victoria Escobar, ordförande i det nya jämställdhetsrådet, ger svar på frågor om årets prioriterade strategi. Dessutom redovisas övriga insatser som har gjorts inom området.

Victoria Escobar är ordförande i Stockholms Fotbollförbunds Jämställdhetsråd och Lars Ekholmer är ordförande i styrelsen. Här redogör de för sin syn på StFF:s jämställdhetsarbetesom bedrivits under 2019.

VE: En viktig del i Stockholms Fotbollförbunds värdegrund är att fotbollen ska vara till för alla. Vi föregår som ett gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering och är pådrivande i arbetet för jämställdhet och inkludering.

LE: Jämställdhet avser ju jämställdhet mellan kvinnor och män. I vårt praktiska arbete och i det manifest vi tagit fram så omfattar det arbete vi gör, alla människors lika värde.

Varför valde StFF att prioritera jämställdhet som strategi under 2019?

VE: Vi är långt ifrån en jämlik och jämställd rörelse. För att Stockholmsfotbollen ska bli Sveriges ledande folkrörelse behöver vi implementera jämställdhet- och inkluderingsarbetet på alla nivåer.

LE: Jämställdhetsfrågan är för oss fundamental. För att vi skall kunna arbeta mot vår vision att bli en ledande folkrörelse är jämställdheten avgörande. Vi måste lyckas.

Vilka förväntningar fanns på arbetet kring jämställdhet och har de infriats?

LE: Min utgångspunkt är att det är ett omfattande arbete som ligger framför oss. Jämställdhet är en stor fråga både inom fotbollen och i samhället. Vi har höga förväntningar, men också respekt för att det kommer vara genomgripande förändringar. Det talas ofta om numerären, att det skall vara lika eller nästan lika många av varje kön. Visst det är viktigt, men för mig handlar det mer om struktur och normer. Hur vi tänker och vilka som egentligen bestämmer. Det är viktigt att det är jämställt på rätt positioner så att makten är jämställd, inte bara antalet i en grupp. Vi påbörjade arbetet under 2018 och har fortsatt under 2019. Vi är på väg, men har en bra bit kvar.

Hur vill du, utifrån din roll, beskriva jämställdhetsarbetet på StFF under 2019?

VE: Som ordförande för Jämställdhetsrådet har 2019 inneburit att förstå min roll och rådets roll tillsammans med styrelse och kansli. Det har varit en kort, men effektiv period där fokus har legat på att ta pulsen på hur jämställdhetsarbetet i samtliga föreningar upplevs för att sedan gå tillbaka och se vilka områden vi egentligen behöver arbeta med framöver. Det har även gjorts viktiga satsningar som att erbjuda separata tränarutbildningar för kvinnor/tjejer/icke binära. Vi har även bidragit med ett viktigt representationsperspektiv för den årliga fotbollskonferensen på S:t Eriks-Cupens dag, vilket resulterade i att scenen öppnade upp för fler röster.

LE: Vi bildade ett Jämställdhetsråd som Victoria fick ansvar för efter årsmötet i mars 2019. Camilla Norström, tidigare styrelseledamot, hade dessförinnan gjort ett stort och viktigt grundläggande arbete med att ta fram ett manifest och aktiviteter i verksamhetsplanen som styrelsen beslutade och årsmötet sedermera fastställde. Kansliet bildade också en jämställdhetsgrupp och tog tillsammans med Jämställdhetsrådet fram en rad konkreta aktiviteter för att öka jämställdheten. Några av de genomförda aktiviteterna redovisas i årsberättelsen nedan. Vi har också varit aktiva och lyft jämställdhetsaspekter både på SvFF:s årsmöte och RF-SISU Stockholms årsmöte i mars 2019 samt på Representantskapet i SvFF i november, där framför allt personval (Victoria Escobar valdes på StFF:s förslag in som styrelseledamot i RF-SISU Stockholm) och representationsfrågor (SvFF- styrelsens sammansättning) drevs igenom/uppmärksammades på respektive årsstämma. För styrelsens del och för mig är dock det viktigaste steget i jämställdhetsarbetet, tillsättandet av Andrea Möllerberg som distriktschef, översynen som genomfördes i samarbete med Six year plan och den nya organisation som sjösattes i månadsskiftet nov/dec 2019. Den nya organisationen innehåller en ledningsgrupp under Andreas ledning där tre kvinnor och tre män har ledande befattningar. Här har vi lagt grunden för att arbeta vidare med full kraft i vår strävan att skapa en jämställd fotboll i Stockholm.

Finns det områden du gärna skulle vilja ha sett att vi kommit längre med, vilka?

VE: Det tar tid att bygga en ledande folkrörelse. Det tar tid att gå från en traditionell rörelse till en progressiv rörelse, men det tar framförallt tid att påbörja ett viktigt förändringsarbete. Jag tror på att förändringsarbetet är igång men vi behöver bli tydligare med varför vi tycker jämställdhet och inkludering är viktigt för Stockholmsfotbollen.

LE: Som jag nämnde är det en lång väg att vandra. Vi har bara börjat. Det område jag speciellt skulle vilja peka på där jag gärna hade kommit längre är mångfalden, vi behöver jobba mer med det. Stockholm består av många olika etniciteter och där har vi mer att göra både i olika specifika områden, men även i representationen i våra olika organ. Vidare skulle jag vilja ha kommit längre med hur våra kommittéer är bemannade. Alla våra kommittéordföranden är män, vi har dessutom en del vakanser och vi måste arbeta hårdare och på ett annat sätt för att attrahera kvinnor. Ett tredje område där jag inför året hade större förväntningar, var samarbetet med RF-SISU Stockholm och dialogen med våra föreningar. Här har vi mer att göra framöver och jag hoppas det nya samarbetsavtalet vi tecknat under hösten 2019 skall göra arbetet mer effektivt och att vi på ett bättre sätt skall kunna få en överblick över jämställdhetsarbete i våra föreningar samt bistå dem utifrån deras önskemål och målsättningar.

Hur ser du på framtiden och jämställdhetsarbetet under 2020?

VE: Jag vill tro att framtiden är ljus för Stockholmsfotbollen, där en tydlig strategi och målbild genomsyrar fotbollens alla organ.

LE: Jag tycker att vi under 2018 och 2019 lagt en bra grund. Vi har alla möjligheter att ta nästa steg 2020, vilket också är nödvändigt. Vi arbetar tillsammans med SvFF i deras distriktsövergripande projekt "Alla är olika – olika är bra" och "Plus 10 000". Dessutom kommer arbetet med Six year plan" ge oss ytterligare konkreta aktiviteter som vi också redan nu kan lägga in i verksamhetsplanen för 2020. Där är jämställdhet återigen en av tre prioriterade strategiska mål. Det gäller att se till att jämställdhet och alla människors lika värde är centrala och naturliga inslag i allt vi gör.

Följande aktiviteter togs fram inför 2019 och ska förhoppningsvis öka jämställdheten inom Stockholmsfotbollen. Under aktiviteten redovisas utfallet i kursivtext.

 • Göra en extern revision av StFF:s verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  StFF har inlett ett samarbete med företaget Six Year Plan, som har intervjuat medarbetare och genomfört workshops för att skapa en handlingsplan kring jämställdhetsarbetet. Samarbetet fortsätter under 2020.
 • Inrätta ett jämställdhetsråd som består av representanter från kansliet, föreningar och styrelsen. Ett råd som ska driva, följa upp och synliggöra resultatet av arbetet med jämställdhet.
  Ett jämställdhetsråd är upprättat och träffas kontinuerligt för att säkerställa att jämställdhetsfrågan alltid finns med på alla nivåer inom Stockholmsfotbollen.
 • Vara aktiva och drivande i arbetet med att öka andelen kvinnliga ledare i enlighet med SvFF:s satsning "Plus 10 000" och involvera representanter från föreningar, kansli och styrelse.
  Representanter är utsedda och medverkar vid alla SvFF:s träffar kring jämställdhetsprojekten. Under 2020 ska StFF bli ännu bättre på att synliggöra och implementera projekten i distriktet, genom att upprätta en tydligare handlingsplan.
 • Erbjuda förtroendevalda, föreningar och ledare utbildning inom områdena Jämställdhet, Integration och Diskriminering.
  Vid flera tillfällen har vi bjudit in ovan målgrupper till event med jämställdhetsfokus, t ex till landskampen Sverige-Tyskland där Charlotte Ovefelt föreläste innan matchen och till S:t Eriks-Cupens dag arrangerades, parallellt med matcherna i Tele2 Arena, flera föreläsningar.
 • Styrelse och kansli ska vara representerade på samtliga möten och konferenser som rör jämställdhet och som anordnas av Svensk Fotboll.
  Vi har bland annat två representanter från kansliet som deltar i SvFF:s projekt "Plus 10 000".
 • Ta fram nyckeltal som säkerställer att jämställdhet är grunden och fokus för utvecklingen av verksamheten.
  I inledningen av året togs relevanta nyckeltal fram. I slutet av varje månad under året dokumenterades talen och målen stämdes av. Det var inom områden som t ex utbildning, kommunikation, tävling, domare, m fl .
 • Utifrån nyckeltalen sätta tydliga mål inom ett antal mätbara områden.
  Mål har upprättats och aktiviteter som ska leda till måluppfyllelser har tagits fram samt genomförts. Exempel på sådana är:
 1. Vi har ökat antalet domarobservationer på kvinnliga domare.
 2. Vi har genomfört tränarutbildningar för endast kvinnor.
 3. Vi har high-score i antalet vidareutbildade kvinnor vad det gäller tränarutbildningar.
 4. Vi har publicerat jämställt antal bilder och artiklar i alla våra kanaler.
 5. Vi har utbildat ytterligare tre kvinnor till instruktörer för våra tränarkurser.
 • Identifiera framgångsfaktorer och tydliggöra hur vi mäter utvecklingen.
  Indikatorer har tagits fram och mer arbete återstår under 2020.
 • Uppföljning av opinionsarbetet gentemot politiker i distriktets kommuner. Inför valet 2018 inleddes ett arbete som innefattade fotbollens samhällsnytta och behovet av flera anläggningar för att fler ska spela längre.
  Inför valet intensifierades opinionsarbetet gentemot politiker med hjälp av en extern kommunikationsbyrå. Under 2019 har StFF valt att arbeta mer med att visa samhällsnyttan och sköta påverkansarbetet via t ex Twitter, där ett konto skapades i början av året. Vi har också anlitat Retriever för omvärldsbevakning och får varje dag sammanställningar med artiklar om Stockholmsfotbollen. Relevanta sådana publicerar vi i våra sociala kanaler och får fi n spridning då våra följare har ökat markant under året. Vi skickar även ut pressmeddelanden med olika mottagare beroende av innehåll, både sportredaktioner och debattsidor. Vi har bjudit in journalister och politiker till vårt största event; S:t Eriks-Cupens dag.
 • Hitta former för att jämställdhetsplan och manifest som arbetas fram beaktas i all verksamhet och alla beslut inom distriktet.
  Genom arbetet med olika aktiviteter kring jämställdhet under året, har vi fått ett mer generellt jämställdhetsfokus när vi tar beslut.
 • Lyfta alla goda exempel från föreningarna för att bygga lärande och gemenskap.
  Genom StFF:s partner Ellevio, har vi genom 50/50-fonden möjlighet att dela ut medel till projekt som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar". De föreningar som får medel beviljat, besöker vi och skriver reportage om där klubbarna delar med sig av tips hur de har gått tillväga samt vad som kanske inte har fungerat. Det ger en öppenhet kring goda exempel som har varit lyckosam.
 • Beakta och fokusera på jämställdhet i all kommunikation och göra storytelling runt goda exempel runt om i vårt distrikt.
  Ovan nämnda reportage är ett exempel, men StFF har även besökt andra föreningar och fått ta del av lyckade initiativ och samarbeten som har förmedlats vidare i våra kanaler. Det har bland annat handlat om hur valberedningen kan arbeta för att få in fler kvinnor i styrelser, hur en verksamhetsplan kan utformas och hur arbetet kring en sådan läggs upp, ta del av en förenings satsning på tjejer som spelar futsal, checklista för enklare jämställdhetspunkter – för att börja någonstans. Vi har även lyft fram kvinnor och flickor i våra bildval, gått igenom www.stff.se för att få en mer jämställd hemsida (t ex ändrat U16/F16 till P16/ F16, bokstavsordning på lagen på hemsidan 2020 till F8, P8, F9, P9 o.s.v).

ÖVRIGA INSATSER KRING JÄMSTÄLLDHET:

 • Vi har jämställt prispengarna i Stockholm Cup och Victoria Cup
 • Vi hade lika antal matcher för tjejer och killar under S:t Eriks-Cupens dag på Tele2 Arena
 • Vi har påverkat SvFF så att U16/U17/U19 bytt namn till P16/P17/P19 
 • Vi har påverkat SvFF så att kraven på antalet domare är lika i F17 som P16/P17 
 • Vi reagerade på namnändringen från herrar division 1 till Ettan vid Svenska Fotbollförbundets representantskap. Mötet beslutade dock att införa seriebenämningen Ettan.
 • Vi har under året haft två föreläsningar om jämställdhet och integration för all personal på kansliet
 • Vi har tagit beslut om att utöka antalet matcher med tredomarsystem i damernas div 3 till år 2020 
 • Vi har medvetet valt kvinnliga föreläsare till våra event, t ex då vi bjöd in till föreläsning innan damlandskampen Sverige-Tyskland och Charlotte Ovefelt berättade om jämställdhetsarbete, vid S:t Eriks-Cupens dag där jämställdhet var den röda tråden tillsammans med Barnkonventionen och vi valde konferenciern Leila Trulsen
 • Vi har haft punkter om jämställdhet på dagordningen vid t ex vår personalkonferens, Frukostmötet, utvecklingssamtal, Gärdet Games och S:t Eriks-Cupens dag
 • När vi sökte en ny medarbetare till domaravdelningen, valde vi att skriva annonsen utifrån att försöka få så många kvinnliga sökande som möjligt. Annonsen bollades med SvFF:s CSR-ansvarige och resultatet blev att vi anställde en kvinna med goda kvalifikationer
 • Vi har initierat ett tjejdomarprojekt tillsammans med Korpen
 • I samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars, uppmärksammade vi jämställdhet och la stora kommunikationsinsatser kring intervjuer och sammanställningar vilket gav eko i idrottsvärlden
 • Vi har nominerat och röstat in Victoria Escobar (även i StFF:s jämställdhetsråd) i RF SISU Stockholms styrelse