Värdegrunder

Inom fotbollen finns det olika värdegrunder för att få en schysst och ren sport. Här presenterar vi de rättesnören som vi rekommenderar att följa.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn.

2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige och för att underlätta för våra föreningar har vi samlat material som kan underlätta deras arbete.

Presentation vid utbildningar av barnkonventionen
Här hittar du den powerpointpresentation som användes vid utbildningarna i barnkonventionen i november 2019.

Frågor och svar om Barnkonventionen
Allt är inte solklart när det gäller barnkonventionen i ovanstående länk har vi försökt att sammanställa olika frågor och svaren till dessa.

Tips och råd från mentimeterfrågor 
Vid utbildningarna av barnkonventionen fick deltagarna svara på mentimeterfrågor kring varje huvudartikel samtidigt fick de ge tips på hur man uppnå det barnkonventionen vill. Här har vi samlat tipsen från deltagarna.

Riksidrottsförbundet

Barnkonventionen blir lag
RF förklarar idrottens utmaningar med att barnkonventionen blir lag.

Trygg Idrott
Trygg idrott handlar om hur vår når en idrott där alla känner sig välkomna, delaktiga, får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Barn och Ungdomsidrott
All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vad ska vi tänka på för att för att göra det.

Idrottens uppförandekod
En beskrivning av hur vi inom idrotten ska uppföra oss och vilka riktlinjer som finns att förhålla sig till.

Registerutdrag SF
Lathud för specialidrottsförbund (SF)

Registerutdrag IF
L
athund för idrottsföreningar (IF)

Nedan finns material att arbeta med samt vilken hjälp föreningen kan få i arbetet för att följa barnkonventionen:

Svenska Fotbollförbundet

Fotbollens Spela, lek och lär
Fotbollens spela, lek och lär beskriver vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till. Materialet ska hjälpa fotbollsföreningar att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn- och ungdomsfotboll. Ambitionen är att alla ska ha en gemensam plattform att utgå ifrån när verksamheten formas. Innehållet i Fotbollens spela, lek och lär är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning. Fotbollens spela, lek och lär tar sin utgångspunkt i Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram. I dess riktlinjer för barnidrott står det bland annat att "idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter" (barnkonventionen).

Diplomerad förening
Svensk fotboll vill genom Diplomerad förening sätta fokus på vikten av att vi skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. Därför är det viktigt att föreningen har en väl fungerande organisation, utbildade ledare, en levande policy och en spelarutbildningsplan som ligger till grund för arbetet. På så vis skapar vi attraktiva föreningar där alla vill vara med! Riktlinjerna i Fotbollens, spela, lek och lär – inriktning för svensk barn- och ungdomsfotboll, ligger till grund för framtagandet av Diplomerad förening.

Kontakt StFF: Urban Helsing, urban.helsing@stff.se, 08-444 75 59

Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan
En framgångsrik förening har en långsiktig utbildningsplan som utgångspunkt för sin fotbollsverksamhet. Spelarutbildningsplanen är utgångspunkten för tränare i föreningen när de gör sin årsplanering, träningar och övningar och säkerställer att varje spelare får ett liknande utbildningsinnehåll och en progression i sitt lärande. Spelarutbildningsplanen ska leva upp till barn och ungdomars behov, spegla föreningens policy i praktisk fotbollsträning, utgå från barnkonventionen och barnrättsperspektivet. Behoven tillgodoses om tränarna skapar en miljö där grundförutsättningarna är att barn och ungdomar är trygga, mår bra och lär sig fotboll.

Kontakt StFF: Urban Helsing, urban.helsing@stff.se, 08-444 75 59

Nationella spelformer för barn- och ungdomsfotbollen 2019
När svensk fotboll arbetade fram de nya nationella spelformerna var utgångspunkten det synsätt som genomsyrar spelarutbildningsplanen och Fotbollens spela, lek och lär som bygger på ett barnrättsperspektiv, med utgångspunkt från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det innebär att barnets bästa alltid sätts i första rummet och att utgångspunkterna är barns rättigheter och lika värde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

RF-SISU Stockholm

Barn och Ungdomsidrott
Beskriver kort hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas.

Skapa Trygga idrottsmiljöer (PDF-dokument)
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram ett stödmaterial för att hjälpa föreningar i arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer och hur de kan/ska agera när det oönskade har hänt.

Barnens spelregler
Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott och beskriver vår värdegrund och är riktat till barn som målgrupp.

Barnens Idrott Bloggen
Helen Alpstig som är sakunnig inom barn- och ungdomsidrott skriver om vad som är på gång i ämnet.

Kontaktpersoner föreningsutveckling

Järfälla/Upplands-Bro
Nacka/Tyresö
Stockholm syd B
Österåker/Waxholm

Thomas Björkman, 08-6274624
Thomas.Bjorkman@rfsisu.se

Huddinge
Sollentuna/Upplands-Väsby
Solna/Sundbyberg
Stockholm öst
Vallentuna/Täby

Catharina Conrad, 08-6274060
catharina.conrad@rfsisu.se

Stockholm syd A
Stockholm väst/Ekerö
Stockholm väst
Värmdö

Mikael Norberg, 08-6274029
mikael.norberg@rfsisu.se

 

Botkyrka/Salem
Danderyd
Haninge/Nynäshamn
Stockholm staden/Lidingö

Mats Lundholm, 010-459 03 23
mats.lundholm@rfsisu.se

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Röda korsets Ungdomsförbund

Är du medspelare?
En annorlunda träning där utbildare från Röda Korsets Ungdomsförbund håller en workshop. Passet är utformat efter en träningstid och vi vänder oss till lag eller träningsgrupper från 6 år och uppåt. De unga idrottarna lär sig om sina rättigheter i barnkonventionen och hur de kan förverkliga den genom sin idrott. Idrottarna får avslutningsvis ett diplom som lyfter att de är Medspelare. Lagets tränare får också stöd i hur de kan fortsätta att arbeta med barnens rättigheter i sitt ledarskap.

Kontakt: Isabel Expósito, 031-741 62 06, isabel.exposito@redcross.se

-----------------------------------------------------------------------------------

UNICEF och idrotten

Unicef diskussionsunderlag
Ett diskussionsunderlag till barnkonventionens fyra grundprinciper.

Beställ Handboken Barnkonventionen och föreningsidrotten

Kontakt/Frågor: bri@unicef.se

-----------------------------------------------------------------------------------

Barnombudsmannen

På Barnombudsmannens hemsida finns webbutbildningarna som ger en grundläggande kunskap om barnkonventionen. Gå till webbutbildningen

--------------------------------------------------------------------------------------

Skånes Fotbollförbund

Skånes FF har skrivit och publicerat en artikelserie om Barnkonventionen på sin hemsida. Den informerar föreningar, ledare och spelare om vilka verktyg som finns för att följa den nya lagen och hur den kan användas som en språngbräda för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten.

Artikel 1: Barnkonventionen blir lag – en möjlighet till utveckling

Artikel 2: Barnkonventionen ur ett idrottsperspektiv

Artikel 3: Så här kan idrotten följa Barnkonventionen (innehåller konkreta tips till föreningen och ledaren)

--------------------------------------------------------------------------------------

Vid eventuella frågor kontakta:

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Men varje dag slutar barn att idrotta på grund av vuxnas beteende runt deras träning och tävlingar. Ofta upplever inte föräldrarna att de pressar sina barn för hårt, men var femte barn känner hård press från föräldrar, tränare och andra vuxna.

Genom den här filmen vill vi att fler blir medvetna och vi tillsammans kan låta barnidrotten vara just barnens idrott.

Då lägger vi grunden för ett intresse som kan hålla längre. Förhoppningsvis hela livet.

Målgruppen är vuxna, tränare, ledare, föräldrar och andra som finns i barnens idrott.

Vi vill även att barnen ska veta att vi gör detta för deras och för idrottens skull.

För våra barn:

Idag är den vanligaste idrottaren 11 år, efter det så slutar många, alldeles för många. Vi vuxna, oavsett idrott, ska inspirera, motivera, stötta och välkomna alla barn till idrotten. Vi har en önskan om att våra barn ska fortsätta idrotta livet ut.

 • Barn som tycker idrott är kul, blir bättre på det – i sin takt.
 • Barn behöver få känna sig duktiga, ofta. Deras insats ska mätas mot egen förmåga.
 • Barn som får påverka sin idrott upplever större delaktighet.
 • Ge dem stöd och respekt när de tävlar. Barn ska få lära sig förlora och vinna, med utveckling i fokus.

För våra förtroendevalda, anställda, ledare i idrottsföreningar:

 • Alltför mycket resurser läggs på bestraffningsärenden och samtal med missnöjda tränare, föräldrar och andra vuxna.
 • Ideella ledare utsätts för press från föräldrar och förlorar tid och glädje på att "ta hand om vuxnas beteende" i samband med träning och match istället för att utveckla och glädja barnen.
 • Vanligaste anledningen till att unga domare slutar döma är för att de utsätts för trakasserier, hot och deras "arbetsmiljö" är inte en trygg och utvecklande miljö. De är fortfarande barn även om de är domare.

För våra vuxna supporters:

 • Engagera er i föreningarna som ideella ledare, funktionärer, styrelseledamöter och "heja-på-are".
 • Vi uppmuntrar och välkomnar er att själva idrotta - låt barnens idrott vara barnens idrott.
 • Ta del av de utbildningar som erbjuds.

Läs mer om barnens idrott på RF-SISU Stockholms hemsida och Barnens idrott bloggen.
Gör testet: Hur är du mot barn som idrottar?

Vid eventuella frågor kontakta:

Vid Riksidrottsmötet i maj 2019 beslutades att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag eller andra uppdrag i föreningen där denne har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Vad innebär det här för din förening?

Många av våra föreningar i Stockholmsfotbollen begär redan ett registerutdrag av sina ledare och för dessa blir beslutet ingen ytterligare uppgift att genomföra. För de föreningar som inte har gjort det kommer beslutet att innebära en ny arbetsuppgift.

Föreningar ska nu begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn. Som barn räknas personer under 18 år. Ledare som är 15 år eller äldre, har direkt och regelbunden kontakt med barn, med uppdrag i föreningen ska lämna ett registerutdrag.

En arbetsmetod som föreningen kan använda sig av är:

 1. Upprätta ett föreningsregister med innehållet av vem/vilka som är tränare/ledare.
 2. Utse en eller ett par ansvariga för kontroll i föreningen.
 3. Inför en rutin med regelbundenhet, som fungerar i föreningen, exempelvis inför terminsstart eller då en ny tränare/ledare engageras då registerutdrag redovisas och kontrolleras.
 4. Den enskilde begär ut registerutdraget från Polisen. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
 5. Den enskilde uppvisar registerutdrag till föreningsansvarig enligt fastställd rutin.
 6. Föreningsansvarig gör en notering om att registerutdrag inhämtats.
 7. Utvärdera arbetssätt och rutiner.

Registrera visat registerutdrag i Idrottonline

Nedan hittar du några frågor och svar som förhoppningsvis rätar ut eventuella frågetecken:

Fråga: Vad syns i ett begränsat registerutdrag?
Svar: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån.

Fråga: Vad gör vi om vi upptäcker att en ledare blivit dömd för något?
Svar: Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en ledare ett uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns.

Fråga: Räcker denna åtgärd för att skapa en trygg miljö för barnen i vår förening?
Svar: Nej, som enskild insats räcker inte detta. Många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare och vilket alltså inte syns i registret. Därför uppmanar vi föreningen att arbeta med Skapa trygga Idrottsmiljöer (se länk.) och på så sätt ta ett helhetsgrepp kring tryggheten för barnen i er förening. https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/ovrigt/skapa-trygga-idrottsmiljoer.pdf

I förlängningen är trygghetsarbetet en förutsättning för all idrottslig utveckling, som syftar till att skapa attraktiva föreningsmiljöer och som bidrar till idén om att vi idrottar i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet.

Fråga: Vad gör vi som förening med det fysiska utdraget när vi fått och läst det?
Svar: Om blivande ledare (uppdragstagare) eller arbetstagare lämnat ett registerutdrag och vill få tillbaka det, måste du återlämna registerutdraget i original. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/).

Som förening ska ni dokumentera att utdraget är uppvisat och kontrollen är utförd men får inte anteckna något om vad som står i utdraget. Registerutdrag får inte behållas eller kopieras (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/).

Fråga: Föreningen har mottagit ett registerutdrag i ett öppnat kuvert, gäller utdraget då?
Svar: Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till föreningen.

Fråga: Kan inte utdraget skickas direkt till oss som förening?
Svar: Nej, Polismyndigheten får inte skicka registerutdraget direkt till någon arbetsgivare eller uppdragsgivare, och då alltså inte heller till föreningen.

Fråga: Räcker det att vi som förening begär in begränsat registerutdrag en gång eller ska det göras med viss regelbundenhet?
Svar: Det är den enskilde som begär utdraget, detta ska ske vid nytillsättning för alla ledare som har kontakt med barn. Vår rekommendation är dessutom att det därefter sker med viss regelbundenhet, vilket alltså inkluderar tidigare tillsatta ledare, enligt den rutin som föreningen fastställer.

RF:s lathund för registerutdrag gällande föreningar 

Stockholms FF rekommenderar belastningsregisterutdrag varje år

Vid eventuella frågor kontakta:

Uppgjorda idrottstävlingar, så kallad matchfixing, är ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid. Matchfixing är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet – ett större hot än dopingproblematiken. Det är en företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

Både RF och Svenska Fotbollförbundet har information i ämnet:

Information och utbildningsmaterial - RF
Webbutbildning mot matchfixing och spelberoende - RF
Svensk fotboll mot matchfixning - SvFF
Svenska FF:s regler om vadhållning på egen match - SvFF

Vid eventuella frågor kontakta:

I Sverige ansvarar Riksidrottsförbundet (RF) för antidopingarbetet. Svenska Fotbollförbundet är en del av RF, och arbetar även på egen hand med kampanjer som "En dopingfri fotboll" förebyggande mot doping. Internationellt följer SvFF också riktlinjer från UEFA och FIFA.

All information - RF
Vad gäller i din idrott? - RF
Webbutbildning - RF
Lämna tips! - RF
Antidopingarbetet inom svensk fotboll - SvFF
Svenska Fotbollförbundets Antidopingprogram - SvFF

Vid eventuella frågor kontakta:

Vi vill att alla ska känna sig trygga och säkra när man deltar i sin fotbollsverksamhet. Ingen ska behöva känna sig kränkt, mobbad eller trakasserad. Tyvärr händer det saker i våra föreningar och på våra fotbollsplaner som vi inte vill se.

RF har ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

 • Bris – telefonlinje för barn 116 111
 • Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
 • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42

2018 öppnade RF även en visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

På RF:s hemsida finns ett material som hjälp och stöd för att förebygga och hjälpa de som har blivit drabbade:

Materialet heter Trygg idrott!

Kontakta Helen Alpstig på RF-SISU Stockholm om du vill ha hjälp i dessa frågor.

Vid eventuella frågor kontakta:

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll samt de värderingar som all fotboll ska stå för. Syftet med Fotbollens spela, lek och lär är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet – en tanke som utgår från följande fem riktlinjer: Fotboll för alla, Barns och ungdomars villkor, Fokus på glädje, ansträngning och lärande, Hållbart idrottande och Fair Play.

Med en halv miljon spelare och otaliga ledare, föräldrar och övriga fotbollsintresserade har fotbollen en unik möjlighet att påverka människors värderingar i hela samhället.

Fair Play uppvisas till exempel genom att spela schyst, undvika filmningar och uppträda korrekt mot domare och motståndare. I grunden går Fair Play däremot djupare än så och handlar om människors förhållningssätt till varandra.

De värderingar som barn och ungdomar får med sig genom fotbollen kommer de att ta vidare till skolan, arbetslivet och fritiden genom hela livet.

Vuxna är goda förebilder

Under barn- och ungdomsfotbollen utvecklas spelarna inte bara fysiskt, psykiskt och fotbollsmässigt utan även socialt. Små barn har svårt att förstå andras känslor och hur deras agerande påverkar andra. Barnens sociala utveckling sker sedan successivt där de lär sig genom att härma andra (ofta vuxna) samt genom den respons olika beteenden genererar.

Vuxna bör därför i barn- och ungdomsfotbollen återkoppla spelarnas beteenden samt själva alltid uppträda schyst. På så vis ökar chanserna att spelarna, när de blir vuxna, kommer att spela schyst, undvika filmningar och uppträda korrekt mot domare och motståndare. Inte för att de riskerar att få gult kort vid sådant agerande, utan av respekt och förståelse för andra människor och deras känslor.

Riktlinjer & värdegrund

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll samt de värderingar som all fotboll ska stå för. Syftet med Fotbollens spela, lek och lär är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet – en tanke som utgår från följande fem riktlinjer: Fotboll för alla, Barns och ungdomars villkor, Fokus på glädje, ansträngning och lärande, Hållbart idrottande och Fair Play.

Riktlinjerna ligger till grund för allt utbildningsmaterial från Svenska Fotbollförbundet, men för att de ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver även föräldrar och andra som har inflytande på barn och ungdomar känna till dem.

Riktlinjens innebörd

 • Fotboll är en inkluderande idrott där alla är välkomna.
 • Fotboll tar hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna och alla har ett ansvar för att varken begränsa eller kränka varandra.
 • Alla får vara med på lika villkor oavsett sin fotbollsmässiga utveckling.
 • I barnfotbollen varieras gruppsammansättningen där spelare med varierande fotbollsmässig utveckling blandas.
 • Ungdomsfotbollen anpassas efter varje spelares individuella intresse.

Ladda ner material

FairPlay_Visitkort_55x85m_8st_A4.pdf
FairPlay_Folder_final.pdf
FairPlay_PosterA3.pdf

Läs mer på Svenskfotboll

Vid eventuella frågor kontakta:

Idrottens föreningslära är utbildningen för styrelsemedlemmar och andra föreningsledare som vill utveckla sig och sin förening. Här får du chansen att vässa dina kunskaper och lära dig mer om vad som gäller för den ideella föreningen, viktigheter när föreningen och verksamheten vill utvecklas och mycket mer. Idrottens föreningslära är för alla organisationsledare vad körkortet är för alla bilister och är samlingsnamnet på allt som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Allt handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess utveckling i nutid och framtid och om de utmaningar som står för dörren.

Läs mer om Föreningsutveckling hos SISU Idrottsutbildarna!

Vid eventuella frågor kontakta: