Krisberedskap

Inom en förening finns olika hot och risker som kan utvecklas till kriser. En kris måste kunna hanteras samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår i organisationen. 

Hur arbetar din förening med krisberedskap och krishantering? Finns det en utsedd krisledningsgrupp som har mandat och kunskap att agera?

RF har tagit fram en gemensam krisplan som ett stöd för hur organisationen ska agera vid olika händelser. Det är inte bara krisen i sig som man ska hantera utan även bilden av krisen. I krisplanen finns alla tänkbara situationer beskrivna, hur de ska hanteras och vilka som ska kontaktas i händelse av kris.

Mallen till krisplanen (som pdf) är anpassad så långt som möjligt till en idrottsorganisation. För att börja använda planen i er verksamhet krävs ett internt utbildnings- och informationsarbete där respektive funktion förstår sin roll och hur man ska agera.

Svenska Fotbollförbundet har tagit fram information och ett flödesschema.
Exempel på en förenings krishanteringsplan.

Mallen som ifyllbar word-fil