Diplomerad förening

Vad är Diplomerad förening? Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kriterier för föreningar att arbeta med.

Riktlinjerna i Fotbollens, spela, lek och lär – inriktning för svensk barn- och ungdomsfotboll, ligger till grund för framtagandet av Diplomerad förening. Under processen stöttas föreningar av olika digitala verktyg där de först skickar ut självskattningsenkäter till sina ledare samt till spelarna och deras vårdnadshavare. Självskattningen är sedan en del av den övergripande stödplattformen där hela processen dokumenteras och all kontakt med distrikt sker.

Föreningar som arbetat med framtagna målbilder och utifrån kriterierna uppnått en godkänd nivå kommer att utses till Diplomerade föreningar.

Varför?

Svensk fotboll vill genom lanseringen av Diplomerad förening sätta fokus på vikten av att vi skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. Därför är det viktigt att föreningen har en väl fungerande organisation, utbildade ledare, en levande policy och en spelarutbildningsplan som ligger till grund för arbetet. På så vis skapar vi attraktiva föreningar där alla vill vara med!

Svenska Fotbollförbundets förhoppning är att många föreningar vill veta vad deras barn, ungdomar, vårdnadshavare och ledare tycker om verksamheten och därför genomföra självskattningen. I och med att delar av fotbollens föreningsutveckling har paketerats i Diplomerad förening hoppas svensk fotboll att det ska bli enklare och tydligare för föreningar att arbeta med sin utvecklingsprocess.

Några föreningar kommer att nå de mål som ger dem status som Diplomerad förening men ännu viktigare är att alla föreningar jobbar med sin egen utveckling. Tillsammans gör vi svensk fotboll bättre!

Hur?

Svenska Fotbollförbundet, fotbollsdistrikten och SISU Idrottsutbildarna har till uppgift att stötta föreningarna i deras utvecklingsarbete.

Första steget i utvecklingsarbetet är att ledare, vårdnadshavare och barn svarar på en enkät för att göra en självskattning av föreningens verksamhet. Resultatet av nulägesanalysen blir sedan utgångspunkten för ett utvecklingsarbete. Utvecklingsprocessen kan ta väldigt olika lång tid, och det viktigaste är att jobba med föreningens utveckling, i den takt som föreningen hinner och orkar med.

Det finns en gemensam målbild med sex målområden; inriktning/ledning, ledarförsörjning, spelarutbildningsplan, ekonomi, kommunikation och demokrati/delaktighet. Inom varje målområde finns det kriterier som ska uppnås för att utveckla föreningens verksamhet.

All dokumentation och kommunikation kommer att ske i det framtagna processtödet som används genom hela utvecklingsarbetet. Här laddar föreningen upp de dokument som efterfrågas samt för en löpande dialog med SDF och SISU. Processtödet är sammankopplat med FOGIS och föreningen kommer att kunna ha flera inloggningar med olika nivåer på behörighet.

Steg för steg

 1. Föreningen tar kontakt med StFF:s föreningsutvecklare
 2. SDF tilldelar föreningen en inloggning till enkätverktyget för självskattning
 3. Ansvarig i föreningen skickar ut enkäterna till ledare samt vårdnadshavare/spelare
 4. Resultaten från enkäterna sammanställs i en översiktsvy
 5. Föreningen analyserar resultatet av självskattningen och beslutar hur de ska gå vidare i utvecklingsprocessen
 6. Svenska Fotbollförbundet skriver en överenskommelse med föreningen, undertecknad av firmatecknare, för att försäkra sig om att processen är förankrad i föreningen
 7. SDF tilldelar föreningen en inloggning i processtödet där ansvarig i föreningen i sin tur kan dela ut fler inloggningar
 8. Föreningen analyserar med hjälp av SDF/SISU resultaten från enkäterna och tar tillsammans fram en handlingsplan utifrån målbilder, kriterier och analysen
 9. Kriterier bearbetas utifrån handlingsplanen
  a. Föreningen laddar upp bevis
  b. SDF/SISU handlägger bevis genom att godkänna/avslå
 10. När/om godkänd nivå uppnås blir föreningen en "Diplomerad förening"

Ta kontakt med: