Påverkansarbete

2022 hölls riksdags-, region- och kommunalval i Sverige. Idrottsrörelsen är partipolitiskt neutral, men riksidrottsförbundet har både rätt och skyldighet att i relation till samtliga partier driva centrala idrottspolitiska frågor. StFF driver i sin tur påverkansarbete i vårt distrikt där anläggningsfrågan har högsta prioritet. Detta i samarbete med våra föreningar, för bästa möjliga resultat. Inför valet 2022 lanserade vi denna webbsida som startskottet för vårt gemensamma påverkansarbete inför valet. Sidan lever nu vidare för att påvisa vikten av att genomföra påverkan.

Ökande hälsoklyftor och växande segregation som riskerar förvärras på grund av den pågående pandemin, kan minskas genom hållbar stadsutveckling och ett socialt hållbart samhälle där det planeras för mer än boende. Men det byggs inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. Stockholm växer och tyvärr prioriteras ofta idrottsanläggningar bort i planeringen när staden förtätas eller när nya bostadsområden byggs.

Samtidigt som idrotten inte finns med eller kommer för sent in i planeringen, så förfaller många av de idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som byggts och anlagts på 1900-talet. Det behövs en rejäl satsning för att modernisera beståndet av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer.

Om idrotten ska kunna arbeta för de strategiska målen mot 2025 och behålla barn, ungdomar och vuxna hela livet måste det finnas anläggningar för föreningsidrotten.

Idrottsrörelsens budskap är att vi med vår vanliga kärnverksamhet gör mycket för samhället och att vi kan göra ännu mer som både är bra för idrottens och samhällets utveckling. Vi vågar påstå att: Idrotten är den aktör som bidrar mest till en positiv samhällsutveckling i Stockholm. Vi är också övertygade om att fotbollen på ett effektivt sätt kan stötta staden i att möta de samhällsutmaningar som Stockholm står inför. Inte minst inom integration, segregation och jämställdhet.

Tillsammans med våra föreningar ska vi kommunicera med politiker och framföra det stora behovet av nya planytor. Detta genom fakta och välgrundad argumentation. Här finns massor av matnyttigt publicerat; behovsanalys, pågående påverkansarbete hos föreningar, hur opinionsarbete kan genomföras av föreningar, hållbar fotboll, räkna ut din förenings bidrag till samhället, olika välbehövliga dokument och mycket mer.

Det är viktigt att distriktets föreningar bedriver påverkansarbete lokalt. StFF bistår med kompetens och stöttning. Hör gärna av er till StFF:s anläggningsansvariga Robin Johansson för ett samarbete.

Stockholms FF i siffror:

 • Drygt 27 % av svensk fotboll
 • Drygt 350 föreningar
 • Innehar plats 1-35 på föreningslistan i Sverige (störst föreningar)
 • Nästan 40 procent av alla idrottsaktiviteter i Stockholm
 • Arrangerar 45 000 matcher per säsong
 • 5 800 matchlag i seriespel
 • Drygt 5 000 lag deltar i S:t Eriks-Cupen
 • Drygt 400 lag deltar i seniorserierna
 • Nästan 500 lag deltar i futsal
 • C:a 100 000 barn och unga i S:t Eriks-Cupen varje helg (från 8 år)
 • Stockholms största tjejidrott med ca 1 500 lag i S:t Eriks-Cupen
 • Årligen utbildas uppåt 3 000 domare
 • Årligen utbildas 1 500 tränare, totalt c:a 15 000 tränare
 • 5,5 miljoner tränarutbildningstimmar (Tränarutbildning C, sedan tillkommer övrig utbildning och fortbildning)

Stockholms stads Idrottsnämnd antog i december 2021 en ny strategi för idrottsanläggningar. Det är många år av idogt påverkansarbete som ligger till grund för den samsyn som nu råder mellan StFF och Stockholms stad gällande behovet av fotbollsytor. I Stockholms stad har vi idag ett underskott på fotbollsyta motsvarande 15 fullstora planer. Fram till 2040 kommer bristen att vara den dubbla om inga nya planer byggs.

 

För att förstå hur anläggningssituationen ser ut i din kommun föreslår vi att en behovsanalys genomförs. I bifogat dokument ser ni som exempel hur situationen ser ut i Stockholms stad. Är ni en kommun som vill göra en egen analys kan ni kontakta oss på Stockholms Fotbollförbund så hjälper vi er hur ni ska gå tillväga.

Behovsanalys av fotbollsplaner i Stockholms stad år 2021 och 2040.pdf

Fler ska kunna spela fotboll längre! Men för att skapa möjligheter för tjejer och killar att spela fotboll – för att bli bäst i världen eller för att hänga med polarna och ha kul – behöver svensk fotboll ta plats och synas och höras, både på och utanför planen.

Under rubriken dokument har vi samlat tips och checklistor som kan underlätta arbetet i din förening för att skapa opinion och påverka beslutsfattare, samarbetspartners och media.

Specialidrottsförbunden för Fotboll, Ishockey, Basket, Friidrott, Simning, Konståkning, Handboll, Gymnastik och Innebandy i Stockholm (SDF Stockholm) har identifierat att det saknas tillräcklig kapacitet i Stockholms idrottsanläggningar för att tillfredställande möta behovet inom främst barn- och ungdomsidrott. SDF Stockholm ska därför tillsammans med WAK Infra Partners AB arbeta för att öka investeringarna i nya anläggningar och för upprustning av befintliga, såväl genom direkta idrottssatsningar från kommunen som andra finansieringsmöjligheter.

Vad är Idrottsarenan?

Idrottsarenan Stockholm arrangeras för första gången år 2022 och kommer att arrangeras regelbundet. Idrottsarenan har som ambition att bli den bästa mötesplatsen för samhällsbyggnadssektorn, idrottsutövare och de politiska beslutsfattarna. Genom aktuellt programinnehåll och intressanta gäster, spontana möten och nätverkande hoppas vi att Idrottsarenan ska leda till samhällsutveckling och nya affärer. 

Till Idrottsarenans hemsida

Läs artikeln "Idrotter i lyckat samarbete kring anläggningsfrågan"

Läs om den första Idrottsarenan

Alla vinner på idrott! – Nio Stockholmsidrotter möter politiker

Bakgrund

Stockholm är en stad med stort fotbollsintresse. Var tredje utövad sportaktivitet är fotboll. Vi på Stockholms Fotbollförbund gläds mycket över att så många barn och unga vill idrotta när vi vet hur viktigt det är för hälsa och välmående. Stockholms Fotbollförbunds distrikt består av 22 kommuner. I verksamheten finns drygt 5 000 barn- och ungdomslag representerade. I Stockholms kommun finns det 1 850 ungdomslag med spelare i åldern 8 till 19 år. Fördelningen är 26 procent flicklag och 74 procent pojklag.

För att alla barn och unga i Stockholm som är intresserade av fotboll ska kunna utöva sin sport behövs det fotbollsytor för träning och matcher. Idag råder brist på fotbollsplaner vilket gör att det blir stor trängsel på varje tillgänglig yta. På vissa planer tränar över 100 spelare samtidigt vilket såklart inskränker på spelarnas möjlighet att kunna utöva sina träningar på ett kvalitativt sätt.

Särskilt stor upplevs bristen hos våra innerstadsklubbar som är förtvivlade över den trängsel som råder på de fotbollsplaner som finns tillgängliga. Behovet av mer fotbollsyta har aldrig varit större i Stockholms innerstad. Stadens invånarantal ökar dessutom stadigt och med det en ännu mer kaotisk situation för våra fotbollsklubbar.

I de centrala delarna av Stockholms stad finns idag inte så många ytor som går att konvertera till fotbollsplaner. Det är därför viktigt att snabbt ta tillvara de fåtal ytor som finns kvar så att våra barn och unga även i fortsättningen kan fortsätta spela fotboll i Stockholms innerstad.

Stockholms Fotbollförbund har under många år arbetet med frågan och har i dialog med stadens politiska ledning diskuterat tänkbara lösningar. Gärdets sportfält är ett bra exempel på samarbete som givit frukt i form av två fullstora fotbollsplaner som togs i bruk 2022.

Stockholms Fotbollförbund vill nu lyfta fram ett nytt förslag som skulle ge Stockholms innerstadsklubbar tillgång till mer fotbollsyta. Vi har kallat projektet Gröna Grusytor.

Stockholms Fotbollförbund och RF-SISU Stockholm har samverkat under lång tid och identifierat ett tydligt behov av fler aktivitetsytor och inte minst fotbollsytor. RF-SISU ser positivt på föreslaget projekt. Det finns möjlighet att söka delfinansiering av projektet Gröna Grusytor via det så kallade anläggningsstödet som RF-SISU Stockholm administrerar. 

Projektförslag – Gröna Grusytor

Stockholms Fotbollförbund har gjort en inventering av innerstadens mark för att identifiera ytor möjliga att använda för fotbollsspel. Förbundet har även prissatt arbetet med att konvertera ytorna till konstgräsytor för fotbollsspel.

Målet har varit att skapa fotbollsytor så kostnadseffektivt, miljövänligt och enkelt som möjligt. Det har bland annat inneburit att de markarbeten som ska genomföras endast består i att jämna till ytorna och skapa tillfredsställande vattenavrinning. Inga dyra grävarbeten ska utföras och så långt det är möjligt ska befintlig infrastruktur i form av stängsel, stolpar och belysning nyttjas.

Konstgrässystemen ska för de föreslagna mindre planerna bestå av ifyllnadsfritt konstgräs. De större planerna med större krav på spelegenskaper ska använda naturliga eller biobaserade ifyllnadsmaterial.

De ytor som identifierats i förprojekteringen ligger i stadsdelarna Södermalm och Hägersten-Liljeholmen. Kanske har du en grusyta nära dig du vill lyfta fram? Kontakta oss så kan vi tillsammans lyfta fram den till kommunens beslutsfattare. Kanske kan det ske i form av ett medborgarförslag från dig?

Vision 2030

Stockholms Fotbollförbund formulerade redan 2016 en vision för hur anläggningssituationen för Stockholms stad borde planeras efter 2020 och framåt. VIS2030 är en reviderad upplaga med samma budskap.

Visionen är att det i varje stadsområde, Västerort, Innerstaden och Söderort, utöver befintliga fotbollsplaner, ska finnas en större fotbollsanläggning med ytpotential om 5 fullstora 11-spelsytor. Dessa större anläggningar ska erbjuda alla typer av planstorlekar för 5-, 7-, 9-, och 11-spelsfotboll.

Visionen att erbjuda tre större anläggningarna grundar sig i det faktum att tillgången på föreningsnära innerstadsytor håller på att ta slut i Stockholms stad. Detta i kombination med att Stockholm växer kraftigt medför att vi måste tänka nytt om hur och vart vi ska bedriva fotbollsverksamhet framöver. För att inte hamna i samma svåra situation som vi idag befinner oss i måste det redan nu börja planeras för framtiden.

De i visionen beskrivna större anläggningarna ska främst nyttjas av äldre ungdomar. De yngre fotbollsspelarna ska precis som idag erbjudas träning och spel enligt närhetsprincipen.

Stockholms Fotbollförbund ser stora praktiska och ekonomiska fördelar med att bygga större anläggningar. Genom att samordna projektering, byggande och framtida underhåll till ett sammanhängande område kan kostnaderna per fotbollsyta väsentligt sänkas. En annan fördel är möjligheten att i Stockholm kunna arrangera större ungdomscuper.

Vår ambition var att redan under 2017 påbörja arbetet med att identifiera lämpliga platser för större fotbollsanläggningar, ta fram skisser på tänkbara utformningar under 2018 och börja projektplanera för genomförande 2019. Tyvärr har vi ännu i början av 2021 inte lyckats övertyga staden om detta angreppssätt. Vi hoppas att vi snart får med oss våra politiker i dessa tankegångar och kan jobba vidare med visionen.

Vi har länge vetat att fotbollen gör stor nytta för samhället, men inte kunnat leda det i bevis. Nu har Svenska Fotbollförbundet tillsammans med UEFA tagit fram en SROI-studie – Social Return on Investment – som visar vad svensk breddfotboll bidrar med till samhället, och det är anmärkningsvärda värden.

Räkna ut föreningars bidrag till samhället!

För att kunna utveckla en anläggning krävs oftas finansiering för att gå i mål med uppgiften. Det finns flera olika fonder att söka:

Svenska FF:s Anläggningsfond och Investeringsfond

RF:s anläggningsstöd    Broschyr

Allmänna Arvsfonden

Boverket

Energimyndigheten

SvFF i samarbete med Rexel AB Energi-initiativet

På RF-SISU Stockholms valsajt kan ni följa deras påverkansarbete och samtidigt få inspiration, fakta och tips som kan vara till hjälp i ert opinionsarbete.

Till RF-SISU Stockholms valsajt

Påverkansarbete

Fler idrottsytor nu!

Läs mer om påverkansarbete!
Så påverkar du din lokala politiker!

Påverkansarbete

Läs mer om påverkansarbete

Kontakta: