Projekt

Stockholms Fotbollförbund bedriver sedan många år ett omfattande arbete med att skapa en miljömässigt hållbar fotboll. Fotbollsplaner gjorda av fossila plastmaterial är ur miljösynpunkt allt mer ifrågasatta av både lokala, nationella och europeiska miljömyndigheter. Nya biobaserade och helt naturliga material börjar därför komma ut på marknaden som ersättning till de traditionella, fossilbaserade materialen. StFF driver ett flertal projekt för att uppnå målet om en miljömässig hållbar fotboll.

Pågående projekt

Bakgrund

Stockholm är en stad med stort fotbollsintresse. Var tredje utövad sportaktivitet är fotboll. Vi på Stockholms Fotbollförbund gläds mycket över att så många barn och unga vill idrotta när vi vet hur viktigt det är för hälsa och välmående. Stockholms Fotbollförbunds distrikt består av 22 kommuner. I verksamheten finns drygt 5 000 barn- och ungdomslag representerade. I Stockholms kommun finns det 1 850 ungdomslag med spelare i åldern 8 till 19 år. Fördelningen är 26 procent flicklag och 74 procent pojklag.

För att alla barn och unga i Stockholm som är intresserade av fotboll ska kunna utöva sin sport behövs det fotbollsytor för träning och matcher. Idag råder brist på fotbollsplaner vilket gör att det blir stor trängsel på varje tillgänglig yta. På vissa planer tränar över 100 spelare samtidigt vilket såklart inskränker på spelarnas möjlighet att kunna utöva sina träningar på ett kvalitativt sätt.

Särskilt stor upplevs bristen hos våra innerstadsklubbar som är förtvivlade över den trängsel som råder på de fotbollsplaner som finns tillgängliga. Behovet av mer fotbollsyta har aldrig varit större i Stockholms innerstad. Stadens invånarantal ökar dessutom stadigt och med det en ännu mer kaotisk situation för våra fotbollsklubbar.

I de centrala delarna av Stockholms stad finns idag inte så många ytor som går att konvertera till fotbollsplaner. Det är därför viktigt att snabbt ta tillvara de fåtal ytor som finns kvar så att våra barn och unga även i fortsättningen kan fortsätta spela fotboll i Stockholms innerstad.

Stockholms Fotbollförbund har under många år arbetet med frågan och har i dialog med stadens politiska ledning diskuterat tänkbara lösningar. Gärdets sportfält är ett bra exempel på samarbete som givit frukt i form av två fullstora fotbollsplaner som togs i bruk 2022.

Stockholms Fotbollförbund vill nu lyfta fram ett nytt förslag som skulle ge Stockholms innerstadsklubbar tillgång till mer fotbollsyta. Vi har kallat projektet Gröna Grusytor.

Stockholms Fotbollförbund och RF-SISU Stockholm har samverkat under lång tid och identifierat ett tydligt behov av fler aktivitetsytor och inte minst fotbollsytor. RF-SISU ser positivt på föreslaget projekt. Det finns möjlighet att söka delfinansiering av projektet Gröna Grusytor via det så kallade anläggningsstödet som RF-SISU Stockholm administrerar. 

Projektförslag – Gröna Grusytor

Stockholms Fotbollförbund har gjort en inventering av innerstadens mark för att identifiera ytor möjliga att använda för fotbollsspel. Förbundet har även prissatt arbetet med att konvertera ytorna till konstgräsytor för fotbollsspel.

Målet har varit att skapa fotbollsytor så kostnadseffektivt, miljövänligt och enkelt som möjligt. Det har bland annat inneburit att de markarbeten som ska genomföras endast består i att jämna till ytorna och skapa tillfredsställande vattenavrinning. Inga dyra grävarbeten ska utföras och så långt det är möjligt ska befintlig infrastruktur i form av stängsel, stolpar och belysning nyttjas.

Konstgrässystemen ska för de föreslagna mindre planerna bestå av ifyllnadsfritt konstgräs. De större planerna med större krav på spelegenskaper ska använda naturliga eller biobaserade ifyllnadsmaterial.

De ytor som identifierats i förprojekteringen ligger i stadsdelarna Södermalm och Hägersten-Liljeholmen. Kanske har du en grusyta nära dig du vill lyfta fram? Kontakta oss så kan vi tillsammans lyfta fram den till kommunens beslutsfattare. Kanske kan det ske i form av ett medborgarförslag från dig?

Vision 2030

Stockholms Fotbollförbund formulerade redan 2016 en vision för hur anläggningssituationen för Stockholms stad borde planeras efter 2020 och framåt. VIS2030 är en reviderad upplaga med samma budskap.

Visionen är att det i varje stadsområde, Västerort, Innerstaden och Söderort, utöver befintliga fotbollsplaner, ska finnas en större fotbollsanläggning med ytpotential om 5 fullstora 11-spelsytor. Dessa större anläggningar ska erbjuda alla typer av planstorlekar för 5-, 7-, 9-, och 11-spelsfotboll.

Visionen att erbjuda tre större anläggningarna grundar sig i det faktum att tillgången på föreningsnära innerstadsytor håller på att ta slut i Stockholms stad. Detta i kombination med att Stockholm växer kraftigt medför att vi måste tänka nytt om hur och vart vi ska bedriva fotbollsverksamhet framöver. För att inte hamna i samma svåra situation som vi idag befinner oss i måste det redan nu börja planeras för framtiden.

De i visionen beskrivna större anläggningarna ska främst nyttjas av äldre ungdomar. De yngre fotbollsspelarna ska precis som idag erbjudas träning och spel enligt närhetsprincipen.

Stockholms Fotbollförbund ser stora praktiska och ekonomiska fördelar med att bygga större anläggningar. Genom att samordna projektering, byggande och framtida underhåll till ett sammanhängande område kan kostnaderna per fotbollsyta väsentligt sänkas. En annan fördel är möjligheten att i Stockholm kunna arrangera större ungdomscuper.

Vår ambition var att redan under 2017 påbörja arbetet med att identifiera lämpliga platser för större fotbollsanläggningar, ta fram skisser på tänkbara utformningar under 2018 och börja projektplanera för genomförande 2019. Tyvärr har vi ännu i början av 2021 inte lyckats övertyga staden om detta angreppssätt. Vi hoppas att vi snart får med oss våra politiker i dessa tankegångar och kan jobba vidare med visionen.

Genomförda projekt

Fotbollsplaner gjorda av fossila plastmaterial är ur miljösynpunkt allt mer ifrågasatta av både lokala, nationella och europeiska miljömyndigheter. Nya biobaserade och helt naturliga material börjar därför komma ut på marknaden som ersättning till de traditionella, fossilbaserade materialen.

För att bygga upp kunskap kring hur dessa nya material kan implementeras på fotbollsanläggningar med Nordiskt klimat och erbjuda spelegenskaper som krävs för säkert fotbollsspel bygger Stockholms Fotbollförbund i samarbete med Svenska Fotbollförbundet och Solna stad en testanläggning där de nya materialens underhålls- och fotbollsegenskaper kan testas.

Testanläggningen erbjuder alla tillverkare av konstgrässystem och ifyllnadsmaterial möjlighet att testa miljögodkända konstgräsmaterial och system.

Planernas spelegenskaper ska i projektet, förutom spelares subjektiva upplevelser, utvärderas med de standards som satts upp av FIFA och testerna genomförs av ett FIFA-godkänt certifieringsbolag.

Resultatet av testerna kommer att spridas genom seminarier, årliga konferenser och i de nätverk som idag är engagerade i miljöfrågor kring konstgräsplaner.

Målet med TestbedNordic är att bygga upp kunskap kring hur biobaserade och naturliga konstgräsmaterial fungerar i nordiska klimat.

Projektet TestbedNordic leds av Stockholms Fotbollförbund och är finansierat av Solna stad, Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova och Svenska Fotbollförbundet.

Media:
BioInnovation: Svensk testbädd för konstgräsplaner väcker internationellt intresse – Publicerad 230324

 

Den viktigaste åtgärden för att minska mängden ifyllnadsmaterial som når natur och vattendrag är att fotbollsplanerna underhålls på ett korrekt sätt. I dagsläget sker allt underhåll manuellt och tyvärr finns brister gällande kunskap och planering. I projektet SmartFields testades nya underhållsmetoder med hjälp av robotar och övervakningssystem. Projektets övergripande mål var att bidra till ett minskat användande av ifyllnadsmaterial.

Med bättre underhåll av konstgräsytor kan planernas spelegenskaper att förbättras och ekonomiska livslängd att öka, vilket också är positiva effekter projektet önskade att uppnå.

Testerna genomfördes på Skytteholms IP med Solna stads underhållsavdelning och Stockholms FF som ansvariga för genomförande och utvärdering. Slutrapporten kommer att vara till gagn för alla kommuner i Sverige. 

Projektet delfinansierades av Naturvårdsverket genom Beställargruppen konstgräs.

Projektets mål var att utveckla ett skogsråvarubaserat, ifyllnadsmaterial att användas i konstgräsplaner.

Stockholms Fotbollförbund arbetar för en miljömässigt hållbar fotboll och har som Sveriges största specialdistriktidrottsförbund ett ansvar att gå i bräschen för hur fotbollutövandet ska kunna genomföras så miljövänligt som möjligt.

En aspekt av miljön är fotbollsplanerna och det material de är byggda av. För det mesta spelas fotboll på konstgräs som i sina olika beståndsdelar är uppbyggda av plaster som, när de hamnar på sidan av planen, blir en miljöfara.

Projektet BioPitch försökte finna svar på om skogsråvara har de kvaliteter som krävs för att skapa ett material med egenskaper som miljömässigt kan ersätta dagens fossila material och samtidigt ge spel- och säkerhetsegenskaper som klarar de krav FIFA ställt upp.

Projektet pågick 2019-10-31 - 2022-10-31

BioInnovations artikel efter projektets slut - publicerad 230224

Projektet genomfördes inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.