Välkommen till Idrottslyftet 2019

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt!

Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. 2016 höjdes det beloppet till 550 miljoner kronor. Satsningen är dock inte permanent och ett nytt beslut om budget och eventuell fortsättning tas inför varje år. På uppdrag av regeringen fördelar Riksidrottsförbundet (RF) budgeten mellan idrottens specialidrottsförbund.

Nuvarande Idrottslyft (tidigare handslaget) har pågått i närmare 13 år. Efter en mångårig utvärdering har nu Riksidrottsförbundet beslutat att förändra inriktning för att istället tydligare kopplas ihop med det pågående strategiska arbetet. Mindre fokus på att rekrytera och mer fokus på att behålla, hålla nere kostnader, inkludera nya målgrupper, jämställdhet dvs. det som kan leda till utveckling av verksamhet och föreningar. Utgångspunkten ska vara "så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt". Ta därför chansen att först kartlägga er förening och se över vad just ni behöver utveckla, innan ni söker bidrag. Detta så att bidraget kan ge så stor effekt som möjligt i er verksamhet.

Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden 2016 - 2019:

Syfte

Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål

Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år.

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottens pågående strategiarbete, vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.

Idrottslyftet Stockholms Fotbollförbund 2017-2019

Med anledning av RF:s nya riktlinjer för Idrottslyftet har ett kartläggnings- och analysarbete av Idrottslyftet gjorts för att Stockholms Fotbollförbund på bästa sätt ska kunna identifiera vad och inom vilka områden utvecklingsinsatser gör störst möjliga nytta. StFF har sett över Idrottslyftsverksamheten vilket resulterat i en utvecklingsplan som godkänts av SvFF och som ligger till grund för hur vi i fortsättningen ska rikta våra Idrottslyftsmedel. Det finns nu en röd tråd från nuläge till utvecklingsområden med effekter som ska uppnås och vilka strategier och aktiviteter som ska genomföras samt att Idrottslyftspengarna är kopplade till de aktiviteter StFF och föreningarna vill genomföra.

Utbildningsprojekt

Detta kommer inte betyda någon större förändring för er föreningar i ett första skede. Förbundets alla färdiga utbildningsprojekt finns i stort sett fortfarande kvar. Några har tagits bort (styrelse- och värdegrundsutbildningar) och flyttats till Stockholmsidrotten. Då det gäller föreningarnas egna projekt ska fokus ligga på att utforma en verksamhet som är öppen för alla och som upplevs som attraktiv och välkomnande av alla. De ska följa RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och fotbollens "Så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt".

Fotbollszoner

I praktiken kommer vi arbeta för att möta fler föreningar där de befinner sig i sin utveckling. Detta innebär att vi behöver ge olika stöd och insatser i olika delar av vårt distrikt. Vi vill också att fler föreningar ska få kunskap om Idrottens och fotbollens strategier för barn- och ungdomsidrott. För att klara av att möta olika behov, skapa samverkan mellan föreningar och bistå föreningarna i deras utvecklingsarbete behövs en närmare kontakt med våra föreningar. Detta har vi startat och påbörjat under 2017 och har idag 16 fotbollszoner i Stockholm. Vår önskan är att fler aktivitets- och organisationsledare utbildar sig. Vi effektiviserar Idrottslyftsutbildningarna genom att skapa utbildningssamarbeten i zonerna och på det sättet fylla varje plats på kurserna.

Mer information om Idrottslyftet

Klicka här för information om ansökan.

Relaterade sajter:

Stockholmsidrotten
Fotbollszonen.se
Riksidrottsförbundet
SISU Idrottsutbildarna