Ledares syn på flickfotbollen

"Om inga tjejer håller på då ser man ju att man inte ska vara där" är en C-uppsats om ledares syn på flickfotbollen av Anneli Jernhall och Elin Rosén på Gymnastik och Idrottshögskolan.

Utdrag från "Om inga tjejer håller på då ser man ju att man inte ska vara där"

Slutsats

Att besvara frågan om varför flickor slutar spela fotboll är inte enkel. Vi har kommit fram till att det finns flera faktorer som kan påverka flickors deltagande. Dessa faktorer är bland andra: den manliga dominansen bland ledare och tränare, deras syn på flickfotboll, samhällets syn, könsnormer, föräldrars engagemang, nivåindelning och tidigt elitistiskt tänkande.

Bara en ledare är insatt i riktlinjer och styrdokument. Övriga intervjuade ledare verkar tycka att det är Stockholms Fotbollsförbunds ansvar att sprida kunskap om riktlinjerna och att dessa endast är riktlinjer. Det vill säga att man följer det som passar det egna tankesättet.

Ingen av föreningarna är en jämställd. På styrelsenivå uppnår tre av föreningarna RFs jämställdhetsmål, men i övrigt är det en mycket lång väg kvar. Ingen av föreningarna arbetar aktivt för att öka jämställdheten.

Vår uppfattning är att flera av ledarna inte verkar fundera över sitt uppdrag eller vilka normer de förmedlar. Fotbollen är fortfarande männens domän. Manliga ledare uttrycker förvåning över att flickor är tekniskt duktiga. Man talar om flickors utövande som annorlunda, mindre prestigeinriktat och mer socialt. Det är inte samma satsning på flickors fotboll och de har inte samma karriärmöjligheter inom idrotten.

Trots detta upplever vi att en av föreningarna verkligen jobbar på att förbättra flickors förutsättningar. Vi tror att normer, prestige mellan ledare och konkurrens mellan föreningarna i Österåker är till stor nackdel för flickorna. Om föreningarna verkligen ville fotbollsflickornas bästa skulle föreningarna samarbeta när flickorna blir äldre för att kunna erbjuda flickorna både bredd och "satsning" och ett långsiktigt deltagande i föreningsidrotten.

Ett sätt att styra föreningars satsningar på jämställdhet skulle kunna vara att styra fördelningen av LOK-stödet så att flickors deltagande uppmuntras.