Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer

Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer är en rapport skriven av PG Fahlström, Mats Glemne och Susanne Linnér 2016 som är en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare.

Tydliga mål, en tro på långsiktigt arbete och kompetenta coacher

Oavsett storlek på verksamhet eller om det är en enskild tränare eller en styrelsesom är drivande framkommer vikten av att det finns en vision och tydliga mål med verksamheten. Kontinuitet är något som präglar verksamheten och som man står fast vid även när omgivningen kräver förändring. Man kan se det som en positiv tröghet som innebär att förändringar genomförs först efter noggranna överväganden och att det finns en förståelse för att resultaten, trots en fungerande verksamhet, kan variera. Kontinuiteten kan vara allt ifrån den enskilda tränaren som håller fast vid sin träningsplanering till en förening som med fast hand jobbar vidare med sin plan för ungdomsutveckling. Det som är mest framträdande, och som finns med som tema i samtliga framgångsrika miljöer oavsett hur de är organiserade, är en uttalad acceptans för och förankrad tro på vikten av långsiktigt arbete. Det kan gälla såväl hela verksamhetens som ledarnas utveckling, men framför allt arbetet med de aktivas väg mot elit och den fortsatta utvecklingen när de nått toppen.

Näst efter punkten kring långsiktighet för utveckling är coachens kompetens den mest frekventa och betydelsefulla faktorn i de fördjupade studierna. Framgången kan å ena sidan handla om enskilda tränare som burit utvecklingen i en miljö under flera år i ett klimat av stor öppenhet. Å andra sidan kan framgången handla om en grupp tränare där det funnits ett öppet, prestigelöst samarbete och en medveten strategi kring återväxt på tränarsidan. Resultaten pekar också på att i de fall det har varit enskilda coacher som haft betydande framgång så har dessa ofta haft flera olika kompetenser som har varit av betydelse i det dagliga arbetet. Det är genom sociala och pedagogiska, men också djupa idrottsliga förmågor, som dessa coacher beskrivs navigera och återkommande ha en förmåga att få fram nya topp-aktiva. I de fall där det är grupper av tränare är det mycket av öppenheten och samarbete som utgör centrala aspekter.

Läs hela rapporten på RF:s hemsida (PDF-dokument)