Tävlingsföreskrifter Stockholms Futsalliga 2018-2019

Nedan följder tävlingsföreskrifterna för futsalsäsongen 2018-2019. Men det är några punkter som vi vill trycka lite extra på.

  • Alla spelare måste inneha en giltig futsallicens. Se till att ordna detta i god tid
  • Respektive lag ska senast 15 minuter före avspark överlämna spelarförteckningen till domaren
  • Hemmalaget ansvarar för att det finns matchbollar. Futsalboll ska användas
  • Hemmalaget betalar domarkostnaderna i samband med varje match
  • Arrangerande förening ska tillhandahålla funktionär för tidtagning/matchhändelser
  • Spelarförteckningarna från Fogis används som matchprotokoll
  • Matchändringar tillåts endast om det föreligger synnerliga skäl


 1 kap. – Allmänna bestämmelser

2 § Regler för organiserad futsal

Alla futsalmatcher spelas enligt SvFF:s tävlingsregler och Internationella Fotbollförbundets (FIFA) spelregler, om inte annat godkänts av SvFF:s styrelse (Förbundsstyrelsen).

För speciell tävling, som administreras eller har tillstånd av SvFF eller SDF, kan särskilda tävlingsreglementen och föreskrifter utfärdas av Förbundsstyrelsen respektive vederbörande SDF-styrelse.

3 § Innehåll i SvFF:s tävlingsregler

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

7 § Registrering av förenings- respektive personuppgifter

Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att vederbörande förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett framställningsform offentliggör uppgifterna. Det åligger varje förening att inhämta spelares och andra medlemmars godkännande i angivet hänseende.

2 kap. – Tävlingens genomförande

11 § Serieavgift

För deltagande i distriktsserie gäller den avgift som SDF-styrelsen beslutar.

Anmälningsavgiften är 2 000 kr
Laglicensavgiften är 1 500 kr (gäller endast seniorlag)

19 § Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.

SDF fastställer vad som gäller rörande w.o. samt föreningar som utgår eller utesluts i distriktstävlingar.

Förening vars lag utgår ur tävling ska anmäla detta till StFF som fastställer följderna för tävlingen. Lagets matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska annulleras.

Förening vars lag uteblivit (w.o.) från två matcher utesluts ur den tävling laget deltagit i.

StFF:s TK prövar frågor om uteslutning på grund av w.o.

Vid walk over (w.o.)-match skall föreningen betala erforderliga avgifter (1 000 kr).

Förening som efter beslutad seriesammansättning utgår eller utesluts ur tävlingen ska betala en särskild avgift utgörande 2 000 kr.

20 § Matchändringar

Matchändringar tillåts endast om det föreligger synnerliga skäl.
Matchändringsavgift tidigare än åtta dagar 500 kr.
Matchändringsavgift vid ändring inom åtta dagar 1000 kr.

21 § Generella dispenser

I ungdomsserierna tillåts två överåriga på spelarförteckningen, dock högst ett år äldre.
Personliga dispenser utöver de generella dispenserna medges i princip inte.

22 § Hallhyra

Hemmalaget står för hallhyran i alla kommuner.

23 § Spelarlicens

Spelare som deltar i våra futsalserier måste inneha en giltig futsallicens. Det gäller i seniorserierna, F/P16 samt F/P14. I serierna F/P12 samt F/P10 är det inget krav på registrering i fogis.

3 kap. – Genomförande av match

1 § Speltid

Speltiden i seniorserierna är 2 x 22 minuter rullande tid. Lagen har rätt till varsin timeout under matchens gång. Timeout får max vara 1 minut.
Speltiden i ungdomsserierna är 4 x 10 minuter rullande tid, utan rätt till timeout.

Halvtidspaus är 5 minuter i seniorserierna.
Halvtidspaus är 1 + 5 + 1 minuter i ungdomsserierna.

2 § Antal spelare

En match spelas mellan två lag som vart och ett består av max fem spelare, varav en är målvakt.

En match får inte starta om något av lagen består av färre än tre spelare.
Matchen avbryts om ett av lagen har färre än tre spelare på spelplanen.
14 spelare fördelade på fyra utespelare och en målvakt samt högst nio avbytare får användas i varje match. Gäller i samtliga serier.

3 § Spelarförteckning och domarrapporter

Spelarförteckning innehållande högst 14 spelares för- och efternamn (ej smeknamn) samt personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS. Detta gäller i seniorserierna, F/P 16 samt

F/P 14. Detta formulär utgör tillika domarrapport. Om lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför inte att spelaren är obehörig.

Respektive lag ska senast 15 minuter före avspark överlämna spelarförteckningen till domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna. I serierna F/P12 samt F/P10 behövs det inte lämnas in någon spelarförteckning.

Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna lämnats till domaren, såvida inte domaren beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.

7 § Utespelare som ersättare till målvakt (flygande målvakt)

Utespelare som, i enlighet med spelreglerna, ersätter målvakten och spelar som flygande målvakt ska vara utrustad med en väst vars färger inte är förväxlingsbara med lagens matchdräkter eller lagens avbytares västar.

10 § Bollar

Futsalboll ska användas. Hemmalaget ansvarar för att det finns matchbollar.

Rekommendationen är:
10 - 15 år strl. 3
15 - strl. 4 (seniorboll)

17 § Domare

StFF tillsätter domare enligt följande:
Tvådomarsystem i seniorserierna
Endomarsystem i samtliga ungdomsserier

Hemmalaget betalar domarkostnaderna i samband med varje match.
Arvodet i seniorserierna är 420 kr/domare + reseersättning (milersättning alternativt SL)
Arvodet i F/P16 samt F/P14 är 380 kr + reseersättning (milersättning alternativt SL)
Arvodet i F/P12 samt F/P10 är 320 kr + reseersättning (milersättning alternativt SL)

22 § Sekretariat

Arrangerande förening ska tillhandahålla funktionär för tidtagning/matchhändelser. Gäller inte i serierna i F/P12 och F/P10. I dessa serier ansvarar domaren för tidtagning/matchhändelser.

Spelarförteckningarna från Fogis används som matchprotokoll för alla serier förutom i F/P12 och F/P10, där det inte finns något krav spelarförteckning.

23 § Resultatrapportering

Domaren ansvarar för att rapportera matchresultat i FOGIS samt annan information som StFF anvisar. Ej någon resultatrapportering i F/P12 samt F/P10.

24 § Tillvägagångssätt för byten

Avbytaren inträder på spelplanen endast efter att den utbytta spelaren lämnat denna.

Krav på västar för avbytare i seniorserierna, men inte i ungdomsserierna.

25 § Ackumulerade regelbrott

Direkt frispark (straff) för det sjätte och därpå följande ackumulerade regelbrott i respektive halvlek.

Klicka här för att ladda ner Tävlingsföreskrifter Stockholms Futsalliga 2018-2019

Spelreglerna för futsal hittar du här