Stadgar

NORMALSTADGAR för STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1 § Uppgift

Stockholms Fotbollförbund, med säte i Solna och stiftat den 29 mars 1917, i dessa stadgar kallat StFF – är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation, som har till uppgift att, i rollen som Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) regionala organ, främja och administrera fotbollidrotten, innebärande fotboll, futsal och beach soccer, i distriktet. StFF ska motverka varje form av manipulation av tävlingar, ta avstånd från rasism och varje annan form av diskriminering och ska även aktivt arbeta för dopingfria fotbollidrotter.

 2 § Verksamhetsområde och sammansättning

StFF består av de föreningar som är medlemmar i SvFF och har sin hemort/säte inom StFF:s verksamhetsområde. Anslutna medlemsföreningar som är verksamma inom StFF:s geografiska område. Medlemskap i SvFF innebär samtidigt att föreningen är medlem i StFF och SIF.

Distriktets verksamhet omfattar samtliga kommuner inom Stockholms län med undantag av Norrtälje, Sigtuna och Södertälje kommuner. Inom Vallentuna kommun ingår föreningar förutom Brottby SK, Frösunda SK, GoIF Kåre och Markim Orkesta IF i vårt verksamhetsområde.

3 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

StFF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Räkenskaperna ska följa en av SvFF:s styrelse föreskriven kontoplan. Bokföringen ska avslutas med årsbokslut eller, om lagen så kräver, årsredovisning och ska upprättas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte t o m närmast följande ordinarie årsmöte.

4 § Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av StFF:s årsmöte och ska godkännas av SvFF för att äga giltighet. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller uppkommer situation som inte är förutsedd i stadgarna,ska frågan hänskjutas till nästkommande årsmöte eller i brådskande fall avgöras av styrelsen.

5 § Beslutande organ

StFF:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, representantskapet, extra representantskap och styrelsen.

6 § Firmateckning

StFF:s firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilda utsedda personer.

7 § Tvist

Tvist angående tillämpningen och tolkningen av förevarande stadgar liksom annan tvist mellan StFF och medlemsförening får inte väckas vid allmän domstol utan ska avgöras av skiljenämnd enligt SvFF:s stadgar.

2 KAP. ÅRSMÖTE

1 § Ombud vid årsmöte, beslutsmässighet

Årsmötet består av ombud för de föreningar som är medlemmar i SvFF och StFF och som har sin hemort/säte inom StFF:s verksamhetsområde. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombuden ska ha en fullmakt undertecknad av föreningens firmatecknare.

Ombud får inte representera mer än en förening och inte vara ledamot av StFF:s styrelse.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut. Förenings röstetal får inte överstiga 1/5 av de vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.

2 § Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer - förutom ombuden - ledamot av styrelsen samt StFF:s revisorer ävensom motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer även hedersordförande och hedersledamöter samt SvFF:s, RF:s och SIF:s representanter.

3 § Rösträtt

Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats den 31 december föregående kalenderår av SvFF:s förbundsstyrelse för tiden den 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 mars till SvFF erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot StFF som bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts StFF.

Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:
2-3 lagförsäkringar - 1 tilläggsröst
4 eller flera lagförsäkringar - två tilläggsröster.

Om förening deltar i årsmötet med två ombud och har endast en röst utövas rösträtten av det ena ombudet. Har föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning mellan ombuden. Förening ska inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

4 § Tidpunkt för årsmötet, kallelse

Årsmötet äger rum årligen senast 14 dagar före SvFF:s årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen genom publicering på StFF:s hemsida, SvFF:s officiella kungörelseorgan samt genom brev eller elektronisk post till föreningarna senast tre veckor före mötet.

Dagordning för mötet jämte verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret, revisionsberättelsen,budget samt arbetsplan för det innevarande verksamhetsåret, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens förslag till beslut översänds till föreningarna genom brev eller elektronisk post senast 10 dagar före mötet. Samtliga handlingar ska publiceras på förbundets hemsida senast 10 dagar innan mötet.

Deltagande vid årsmöte får, efter godkännande av SvFF, ske genom ljud- och bildöveröfring. SvFF får utfärda villkor för sådan godkännande.

5 § Motioner

Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 december. Rätt att inge förslag tillkommer inom StFF röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med dess utlåtande. Föreningens motion samt utlåtande ska vara undertecknat av föreningens firmatecknare.

6 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den röstlängd som SvFF:s styrelse har upprättat för StFF
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare samt rösträknare
5. Behandling av:
a) styrelsens verksamhetsberättelse för senaste kalenderåret
b) styrelsens förvaltningsberättelse för senaste kalenderåret
c) representantskapets rapport för senaste kalenderåret
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balansräkningen per den 31 december och beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val på ett år av SDF-ordförande
10. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter till föreskrivet antal (se 4 kap 1 § andra stycket)
11. Val på ett år av två revisorer jämte två revisorssuppleanter, varvid iakttas att minst en av revisorerna och dennes suppleant skall vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor
12. Val av ordförande med en suppleant samt fyra övriga ledamöter i valberedningen
13. Val av StFF-ledamot i SvFF:s representantskap jämte personlig suppleant för ledamoten (dessa får inte tillhöra SvFF:s styrelse)
14. Val av ombud till SvFF:s årsmöte
15. Val av ombud till SIF:s årsstämma
16. Behandling av förslag som väckts av styrelsen
17. Behandling av motioner som har ingivits i den ordning som anges i 5 §
18. Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår
19. Fastställande av budget för innevarande kalenderår
20. Redogörelse för de ärenden som skall förekomma på SvFF:s årsmöte

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om den inte finns upptagen på dagordningen för mötet.

7 § Valbarhet

Endast den som är medlem i förening som tillhör StFF får väljas enligt 6 § 9-15.

Ledamot i styrelsen är inte valbar som ledamot i valberedningen, som revisor eller som revisorssuppleant.
Tjänsteman, som är anställd hos SvFF eller hos StFF, får inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant.

Tjänsteman inom annan av RF:s organisationer får inte vara revisor, revisorssuppleant eller ledamot av valberedning.

Ledamot får ingå i samma kommitté eller organ enligt 6 § 9-15 under sammanlagt högst tolv år.

8 § Hedersordförande och hedersledamot

Årsmötet får på förslag av styrelsen kalla enskild person till hedersordförande eller hedersledamot i styrelsen.

9 § Extra årsmöte

Styrelsen får, när den finner erforderligt, sammankalla extra årsmöte. Sådant möte ska sammankallas, när så begärs av minst 2/3 av StFF:s röstberättigade föreningar eller av StFF:s revisorer. Extra möte får inte hållas på dag när SvFF:s årsmöte eller SIF-möte pågår.

Vid extra möte får endast på dagordningen upptaget ärende avgöras. Kallelse till extra möte jämte dagordningen ska publiceras på StFF:s hemsida samt utsändas till föreningarna senast 10 dagar före mötet.

10 § StFF:s upplösning

För StFF:s upplösning krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

Om StFF upplöses skall de befintliga tillgångarna överföras till SvFF, som skall förvalta tillgångarna till dess StFF har återbildats. Det sista årsmötet kan, om det finner det lämpligt, genom beslut med minst 2/3 av antalet angivna röster, utse en annan mottagare av de befintliga tillgångarna.

11 § Beslut och omröstning

Med undantag för ärende som anges i 1 kap. 4 § första stycket, 9 § och tredje stycket nedan avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel majoritet. Med enkel majoritet avses flest erhållna röster.
Omröstningen sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar, utom då antalet nominerade kandidater är detsamma som antalet platser som skall tillsättas.
Vid omröstning som avser val, gäller för att en person skall bli vald, att han eller hon i den första omröstningen stöds av en absolut majoritet av de avlagda rösterna (hälften av rösterna plus en). Om valet inte kan avgöras med utgångspunkt från detta, ska en andra omröstning genomföras, i vilken valet avgörs med enkel majoritet (flest erhållna röster). För det fall att den andra omröstningen slutar med lika röstetal, skall en tredje omröstning genomföras, i vilken valet avgörs med enkel majoritet. Vid händelse av lika röstetal i den tredje omröstningen avgör lotten.
Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om han eller hon är röstberättigad. Är så inte fallet, avgör lotten. Vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra.

12 § Ikraftträdande av beslut

Beslut fattade av årsmötet gäller från mötets avslutande om inte annat sägs.

3 KAP. REPRESENTANTSKAP

1 § Representantskap, sammansättning, mandattid, röstfördelning

Representantskapet består, av en företrädare för varje förening och StFF:s styrelseledamöter. Mandattiden sträcker sig från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.

Ledamot i representantskapet har en röst. Hedersordförande, hedersledamot och styrelseledamot har endast yttranderätt.

Yttranderätt har också berörd kommittéledamot samt förbundschef.

2 § Val av ledamöter m.m.

Föreningarnas ledamöter i representantskapet utses på följande sätt:

Föreningsårsmöte väljer en ledamot jämte suppleant. Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten. Är också suppleanten förhindrad, får föreningsstyrelsen utse en ersättare. Ledamot i StFF:s styrelse är inte valbar som ledamot eller suppleant för någon förening i representantskapet.
Föreningens ledamot i representantskapet ska ha en fullmakt undertecknad av föreningens firmatecknare.

3 § Sammanträden

Ordinarie sammanträde med representantskapet hålls årligen i november. Extra sammanträde hålls, när styrelsen finner det erforderligt eller då minst en tredjedel av antalet ledamöter i sådan ärende, som avses i 5 § 1-3, det skriftligen begär. Sammanträde får inte hållas när årsmöte pågår.
Föreningsledamot får före den 1 september till styrelsen inge skriftligt motion i ärende, som sägs i 5 § punkt 1, att föreläggas representantskapet på sammanträdet i november. Motion, som inte har inkommit före nämnda dag, får inte behandlas vid sammanträdet.
Föreningledamotens motion ska vara undertecknad av föreningens firmatecknare.

4 § Kallelse, beslutsmässighet m.m.

Kallelse till sammanträde med representantskapet utfärdas av styrelsen senast 30 dagar före sammanträdet.

Dagordning tillställs ledamöterna senast 10 dagar före sammanträdet genom brev eller elektronisk post. Om det finns särskilda skäl, får styrelsen sända ut handlingar även efter denna tidpunkt.

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde, ska snarast underrätta StFF härom, vilket då har att genast kalla ledamotens suppleant eller i förekommande fall ersättaren. Suppleanten deltar i sammanträde endast när den ordinarie ledamoten är förhindrad.

Representantskapet är beslutsfattande och är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut.

Ledamöterna utser ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna vid sammanträdet.

Vid sammanträdet förs protokoll, som ska justeras av ordföranden och två bland ledamöterna utsedda justeringsmän.

5 § Representantskapets åligganden

När årsmötet inte är samlat åligger det representantskapet att

  1. besluta om StFF:s tävlingsregler
  2. fastställa sammansättningen av distriktsserierna för seniorer, herrar och damer, ungdom, pojk och flick
  3. besluta i annat ärende som hänskjuts till representantskapet av årsmötet eller styrelsen
  4. avge rapport till årsmötet över sin verksamhet för tiden närmast föregående ordinarie årsmöte, varvid - om inte representantskapet beslutar annat – det åligger ordföranden vid representantskapets sammanträde i november / december och förbundschefen att utforma rapporten.
  5. 

6 § Ikraftträdande av beslut

Beslut fattade av representantskapet gäller från mötets avslutande om inte annat sägs.

4 KAP. STYRELSEN

1 § StFF-styrelse; Sammansättning, kallelse, beslutsmässighet

Styrelsen är, när årsmöte eller (i förekommande fall) representantskapet inte är samlat, StFF:s högsta beslutande organ.

Styrelsen som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och sex övriga ledamöter. SvFF:s styrelse får medge utökning av antalet övriga ledamöter i styrelsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får inom sig utse ett verkställande utskott. Antalet ledamöter i detta ska vara mindre än hälften av styrelsens numerär. Vidare får styrelsen delegera sin beslutanderätt i närmare angivna ärenden till enskild styrelseledamot och kommitté.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen så har beslutat eller på begäran av minst fyra ledamöter. Styrelsen är, då samtliga kallats, beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. För alla styrelsens beslut krävs vid omröstning enkel majoritet förutom vid lika röstetal då ordföranden har utslagsröst, undantaget bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.

Kallelse utsänds minst 7 dagar före sammanträdet. Brådskande ärende får avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde.

2 § Kommittéer m.m.

Styrelsen får för ett visst ändamål tillsätta, och delegera viss beslutanderätt till kommitté eller annat organ. Styrelsen utser ordförande och övriga ledamöter i sådant organ samt fastställer vid behov dess instruktion. Om inte annat föreskrivits är kommitté eller annat organ beslutsmässigt när minst halva antalet ledamöter deltar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, undantaget bestraffningsärenden enligt 14 kap RF:s stadgar.

Förbundets fasta kommittéer är:
Tävling
Disciplin
Besvär
Domare
Utveckling
Anläggning

Styrelsen har rätt att tillsätta ytterligare kommittéer.

3 § Prövningsrätt

Styrelsen, eller av styrelsen utsett organ, handlägger bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar, dock med undantag för sådana ärenden som enligt 41 § i SvFF:s stadgar ska handläggas av SvFF:s styrelse. I bestraffningsärende, som faller under styrelsens prövning, får den ålägga förening böter med högst 500 000 kronor och enskild person högst 50 000 kronor.

4 § Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen bl a att
1. verkställa årsmötets beslut
2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i anslutna föreningar inom distrikten
3. administrera fotbollidrotterna enligt SvFF:s stadgar och övriga gällande regler samt verka för fotbollens utbredning inom StFF, motverka varje form av manipulation av tävlingar, ta avstånd från rasism och varje annan form av diskriminering och aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom StFF
4. handha och ansvara för StFF:s medel och material
5. bereda ärenden och utarbeta förslag som skall föreläggas årsmöte
6. förelägga årsmötet verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna verksamhetsåret, arbetsplan samt budget för innevarande räkenskapsår
7. utfärda erforderliga instruktioner, föreskrifter och anvisningar
8. föra protokoll och erforderliga böcker
9. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå SvFF:s styrelse och SIF-styrelsen med upplysningar och yttranden
10. om förhinder uppkommer för StFF:s både ordinarie ledamot och suppleant i SvFF:s representantskap, utse ersättare och avge rapport härom till SvFF:s styrelse
11. tillsätta StFF:s chefstjänsteman och bestämma om organisationen av StFF:s kansli

5 § Tillträde till tävling eller uppvisning

Styrelsen får utfärda legitimationskort, som berättigar innehavaren fritt inträde till alla av StFF:s administrerade tävlingar och uppvisningar.

5 KAP. REVISORER OCH VALBEREDNING

1 § Revisorer, revision

StFF:s förvaltning och räkenskaper revideras av två av årsmötet utsedda revisorer. En av dessa skall vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor.

SIF har rätt att, efter anmälan till StFF, utse ytterligare en revisor i StFF. StFF ska årligen till SIF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport. Omfattar StFF flera SIF avses det SIF inom vars gränser StFF har sitt säte.

Styrelsens räkenskaper och handlingar ska överlämnas till revisorerna senast 30 dagar före årsmötet och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

2 § Valberedning

Valberedningen, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden med en suppleant och högst fyra övriga ledamöter.

Ordföranden och dennes suppleant föreslås av styrelsen. Dessa får inte ingå i styrelsen. Övriga ledamöter föreslås av årsmötet.

I 2 kap. 7 § föreskrivs i övrigt om valbarhet till valberedningen.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Den är beslutsmässig när kallelse till ledamöterna utgått en vecka före sammanträdet och minst tre av dem är närvarande.

Sekretess gäller för valberedningens arbete. Beslut ska protokollföras. Efter årsmötet överlämnas protokollen till StFF.

3 § Valberedningens åligganden

Valberedningen ska senast den 1 november före kommande årsmöte fråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast den 1 december före kommande årsmöte ska valberedningen lämna uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt omval.

4 § Valberedningens förslagsrätt

Inom StFF:s röstberättigade föreningar får senast den 1 januari före kommande årsmöte till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 6 § 9-15.

Valberedningen ska senast den 1 februari före kommande årsmöte tillställa inom SDF röstberättigade föreningar och styrelsen sitt förslag jämte uppgift på samtliga föreslagna personer.

5 § Kandidatnominering

Innan kandidatnominering börjar vid årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande vart och ett av de val som ska förekomma enligt 2 kap. 6 § 9-15

Ovanstående stadgar fastställda vid årsmöte den 3 mars 2015