Zonarbete

Zonarbetet är idrottens gemensamma mål inför 2025 och som är beslutat av Riksidrottsmötet 2015. Där ska idrotten arbeta för att förändra sin kärnlogik, Triangeln, mot en Rektangel under visionen "Idrott för Alla – Hela livet". Efter en sammanslagning av Stockholm Staden och Stockholm Öst/Lidingö består Zonarbetet av 16 zoner.

Bakgrund

Bakgrunden till Zonarbetet är den översyn vi gjort av Idrottslyftet på uppdrag av Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet. Detta för att vi i fotbollen ska kunna följa det beslut som togs av alla idrotter på Riksidrottsmötet 2015 och arbeta med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025. Det innebär att alla idrotter ska arbeta för att förändra sin kärnlogik, Triangeln, mot en Rektangel under visionen "Idrott för Alla – Hela livet".

Vi insåg att ingen förening ensam kan erbjuda verksamhet som följer idrottens strategier. Då föddes tanken om ett lokalt samarbete inom distriktet = zonarbetet. Under hösten 2016 började vi att fundera kring hur dessa zoner skulle se ut och resultatet blev 17 zoner där vi bl.a. tagit hänsyn till geografi och kommungränser. Samtidigt insåg vi att för att möta det behov av utbildning som kommer att behövas för att få med alla föreningar på förflyttningen måste det till en förändring.

Det var även så att RF villkorat att medel från Idrottslyftet bara fick användas till att skapa förflyttningen från triangel till rektangel. För oss blev det därför viktigt att Idrottslyftet skulle användas så bra och effektivt som möjligt. Genom att t.ex. erbjuda tränarutbildning i zonerna istället för i föreningarna hoppas vi kunna nå flera med samma summa Idrottslyft.

På Tränarutbildning C har antalet deltagare historiskt varit i snitt 17 personer av de 24 platser som erbjudits. Med andra ord 7 betalda platser som inte utnyttjats. Även andra former av utbildningar/föreläsningar borde genom zonsamarbetet ge fler deltagare per satsad resurs. Zonarbetet ger också de mindre föreningarna möjlighet att utbilda sina ledare även om de själva inte kan arrangera en egen utbildning.

Syfte

Syftet med zonarbetet är att sprida aktuell information, skapa utbildningssamarbete i zonen samt skapa en gemensam samsyn på hur en bra barn och ungdomsidrott ska bedrivas för att Stockholmsfotbollen ska arbeta mot visionerna "Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt" och "Fotboll för Alla – Hela livet"

Vår förhoppning är att samarbetet kring Idrottslyftskurser kommer innebära att vi fullt ut använder Idrottslyftsmedlen och fyller kurserna med deltagare. Det handlar också om att föreningens ledare får nära till utbildning.

Syftet är också att i zonen hitta gemensamma frågor att utveckla och samarbeta kring.

Uppstarten

Uppstarten 2016 och 2017 innebar att vi tillsammans med SISU Idrottsutbildarna bjöd in och träffade föreningarnas förtroendevalda zonvis. Vi informerade om Idrottens nya strategi samt det nya zontänket med gemensamma utbildningar och samarbeten. Här erbjöds samma målgrupp även en teoretisk utbildning i Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan. Detta för att föreningarnas förtroendevalda ska ha samma information som deras ledare som går Svenska Fotbollförbundets C- och B-Diplomutbildningar.

Samordnare

Arbetet i varje zon sköts/leds av konsulent från SISU Idrottsutbildarna eller Stockholms Fotbollförbund. Förhoppningen är att föreningarna i zonen tillsammans och utefter zonens specifika önskamål kan sy ihop ett gemensamt utbildningsår med utbildningar, föreläsningar och samarbeten.

Vad händer 2018

Under hösten 2017 lades årsschemat för all zonutbildning 2018 och kommunicerades ut till alla föreningar i våra zoner. Detta innebär nu att vi under januari och februari har vi bjudit in och träffat alla föreningars förtroendevalda för att informera om Fotbollens, spela lek och lär. "Fotbollens spela, lek och lär" beskriver vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till. FSLL tar sin utgångspunkt i Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram. Vi har nått 200 deltagare från 105 föreningar och erbjuder även ett uppsamlingsheat till de som missat zonens egna informationsträff. Vi har även under januari och februari bjudit in föreningarnas kontaktpersoner för utbildning i det gemensamma utbildnings- och anmälningsverktyget Fotbollszonen.se.

Under våren och hösten kommer det förutom Ungdomstränarutbildning C även att genomföras en hel del utbildning i alla zoner bl.a. Styrelseutbildning för förtroendevalda samt Coachande Föräldraskap för föreningarnas föräldrar.

Idag handlar det mesta av arbetet om att planera och samordna utbildningarna i zonerna tillsammans med våra tre fotbollskonsulenter på Stockholmsidrotten. Vi gör även föreningsbesök för att lyssna till enskilda föreningars behov och erbjuder hjälp med t.ex. organisationsutveckling och värdegrundsutbildning.

I några zoner har det spontant uppstått samarbeten inom områden som är viktiga för föreningarna. Här har StFF och Stockholmsidrotten rollen av att stödja processerna på olika sätt. Förhoppningen är att liknande spontana samarbeten ska uppstå i flera zoner i framtiden.

Till sin hjälp har föreningarna hemsidan www.fotbollszonen.se. Det går även att läsa mer hos Stockholmsidrotten.

Urban Helsing/Kicki Bellander