Solletuna FK nöjd med kommunens stöd

Distriktets kommuner ger våra föreningar olika stöd under coronapandemin. Sollentuna kommun har gett föreningarna nolltaxa under fem månader för hallar och planer, skjuter upp kommande avgiftshöjningar för hallar och ger fortsatt bibehållet aktivitetsstöd för föreningar. Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden är Magnus Ramstrand ansvarig för stödbesluten, som Sollentunas FK:s klubbchef Mikael Thorstensson är nöjd med.

Mikael ThorstenssonMikael Thorstensson som har varit klubbchef för Sollentuna FK sedan 2013 är nöjd med kommunens stöd och berättar om föreningens relation till kommunen. Mikael informerar även om klubbens egna agerande under dessa kristider och att även föreningen ger stöd för en god sak.

Ni får nolltaxa under fem månader från kommunen, vad innebär det i rena siffror för föreningen?

Det innebär att vi sänker våra kostnader för plantider med cirka 1/4 detta år, ett normalt år har vi cirka 1 miljon i kostnader till kommunen för planhyror.

Kan kommunen bidra med något mer än de redan gör i denna situation?

I Sollentuna har kommunen, likt RF, även gått ut med att man garanterar aktivitetsstödet för 2020 på samma nivå som 2019 för alla föreningar, även om antalet aktiviteter skulle minska för vissa föreningar. Utöver det har inga andra typer av stöd diskuterats och från Sollentuna FK:s sida känner vi oss nöjda i nuläget med det stöd som kommunen gjort. Ska man gissa kanske andra föreningar och idrotter, om de drabbas hårdare än oss, kan behöva hjälp med uppskov för att betala hyror framöver, likviditeten är tuff för många föreningar i landet.

Hur fungerar föreningens samarbete med kommunen?

För Sollentuna FK:s del har vi sedan starten 2012 haft ett väldigt gott samarbete med Sollentuna kommun. Vi har dialog både med politiken och tjänstemannasidan och försöker vara proaktiva och tydliga med vad fotbollen behöver. För Sollentuna FK:s del har det också handlat om att i ett tidigt skede lyfta att det är hela kultur- och fritidssidan som behöver mer stöd, inte bara fotbollen. Väldigt ofta tror vi att föreningar och idrotter stirrar sig blinda på att slåss om samma pengar när det egentligen handlar om att få kommunen som helhet att satsa mer på idrott och kultur.

Om föreningens samarbete med kommunen är bra, hur är det med idrotten i allmänhet?

Även om vi har ett väl upparbetat samarbete är det svårt att uttala sig om andra idrotter. Tittar man med ett perspektiv utifrån skulle nog många påstå att Sollentuna kommun satsar på idrotten, sedan står man givetvis inför samma utmaningar som med många andra kommuner, att idrotten och kulturen inte är lagstadgad utan man till viss del får det som blir över ibland.

Har föreningen fått eller sökt stöd på något annat sätt eller hittat andra inkomstkällor?

I nuläget har vi inte valt att aktivt söka några andra stöd. Vi har som mål att ha en budget i balans med ett svagt överskott varje år och utifrån de stöd vi nu fått samt att vi tar del av de sänkta arbetsgivaravgifter som regeringen infört har vi inte i nuläget något behov av att söka stöd. Att öka våra inkomstkällor är givetvis något vi ständigt arbetar med men i nuläget har kraften gått till att se över de kommande arrangemang vi har och lösa de på bästa sätt.

Vad gör föreningen för att dra ned på kostnaderna?

En viss kostnadskontroll har vi infört för att säkerställa att vi har en ekonomi i balans men vi har också varit tydliga internt med att vi inte vill sänka kvalitén på vår stora fotbollsverksamhet. I tider som dessa är vi stolta över att vi i Sollentuna FK byggt upp en stabil ekonomi med ett eget kapital som ger oss trygghet både för i år och på längre sikt.

I dessa svåra tider är det inte bara föreningen som behöver hjälp utan ni hjälper också andra. Inför mors dag genomför ni en insamling tillsammans med Sollentuna kvinnojour. Kan du berätta om projektet?

Vi kom i kontakt med Sollentuna kvinnojour för två år sedan i samband med att vi såg över vårt arbete med värdegrund och CSR. Vi hade redan formulerat en idé om att göra Sollentuna bättre genom att lyfta och stärka andra lokala aktörer och Sollentuna kvinnojour passade perfekt. Det är en fantastisk organisation som med små resurser hjälper väldigt utsatta kvinnor och barn. Den gången samlade vi in närmare 80 000 kr med syfte att kunna erbjuda utsatta kvinnor och barn en ordentlig sommarutflykt i kvinnojourens regi. Sedan dess har vi hållit kontakten och hjälpt dem med några delar och nu har de en kampanj inför mors dag som vi tycker passade väldigt bra. Många delar av samhället är utsatta just nu men kvinnojouren finns där hela tiden och hjälper till, de behöver verkligen uppmärksammas och de behöver pengar för att driva sin verksamhet vidare!
Läs mer och stöd kampanjen!

Magnus Ramstrand. Foto: Lennart Molin.Magnus Ramstrand (KD) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna kommun och berättar om vad kommunen har gjort och hur framtiden ser ut.

Kommunen stöttar föreningarna med nolltaxa under fem månader för hallar och planer, ställer in kommande avgiftshöjningar för hallar och fortsatt bibehållet aktivitetsstöd för föreningar. Är det något mer ni bidrar med?

Vi ser över en större flexibilitet kring avbokningsregler så att föreningarna kan avboka med kort varsel. Men vi tycker i övrigt att de olika stöden ovan är ett bra extrastöd i nuläget, vilket förhoppningsvis skapar lite andrum och underlättar för föreningslivet. Kommunens stöd skall ju ses som extra åtgärder på lokal nivå och som ett komplement till RF:s extrastöd som föreningar nu har kunnat söka.

Om restriktionerna och pandemin fortsätter, finns det då planer på ett fortsatt stöd till föreningarna?

Aktivitetsstödet ligger kvar orubbat och avgiftshöjningarna har skjutits på till årsskiftet. Vi kommer att göra en avstämning med föreningslivet efter sommaren. Insatser för föreningslivet måste också vägas samman vid en vidare analys av de ekonomiska konsekvenserna för hela kommunen av coronapandemin. Vård- och omsorg och stöd till företagare är andra viktiga områden vi kommer att ha ökade kostnader för.

Var det ett svårt beslut att ta med tanke med andra ekonomiska utmaningar kommunen har i dessa tider?

Prioriteringar måste alltid göras mellan olika verksamheter men i detta extrema läge som många föreningar hamnar i nu tyckte vi att det var viktigt att ta dessa beslut framför allt för att mildra konsekvenserna på sikt för våra barn- och ungdomar.

Kommunen har de senaste åren byggt både friidrottshall och fotbollshall, hur ser kommunen på idrottens vikt i samhället och i synnerhet fotbollen?

Sollentuna är en stark idrottskommun med både elit och bredd. Vi vet att för att skapa en attraktiv kommun behövs förutsättningar för en aktiv fritid. Utöver Sollentuna friidrottshall, som är en regional anläggning, samt Sollentuna fotbollshall har vi dessutom de senaste åren invigt tre fullmåttshallar, bytt fem konstgräsplaner, färdigställt två näridrottsplatser med sjuspelsplaner samt anlagt en Stadspark med mycket idrottsaktiviteter.

Idrotten är en av de goda krafter som verkar i lokalsamhället, som bidrar till en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Samhällsgemenskap är förutsättningar för ett gott samhälle och där har idrotten en viktig roll med alla sina medlemmar och ideellt arbetande ledare med syfte att fostra, utveckla och verka för en god hälsa för våra medborgare.

Med tanke på de ekonomiska utmaningarna kommunen har kommer det att drabba idrotten på något annat sätt, typ inställda investeringar i idrottsanläggningar?

Sollentuna kommun har haft en mycket hög investeringstakt inom idrott. Vi står nu inför ett ekonomiskt läge som kommer att vara kärvt de kommande åren. Jag utesluter inte att flera av våra tänkta investeringar kommer att skjutas på i framtiden om inte regeringen ökar lokalstödet till idrottsrörelsen så att kommunen får stöd till investeringar.

Vi tackar Mikael och Magnus för svaren och hoppas att coronapandemin snart är över och att vi återgår till ett mer normalt liv både på och utanför fotbollsplanen.