Hur bör en lagkassa fungera?

RF har tagit fram instruktioner kring "Idrott och skatter" (PDF-dokument) och där finns b la information om lagkassor. Visste ni att de tillhör föreningen och ska finnas med i föreningens bokföring? Älta IF, Segeltorps IF och IFK Viksjö har tagit fram riktlinjer för hur detta ska fungera i praktiken. Här tipsar de om hur man kan gå tillväga.  

Från IFK Viksjö har vi fått tips från kanslichefen Anneli Gigg, som bl a skriver "Det är frivilligt att ha en lagkassa. Syftet med lagkassan är att samla in pengar till gemensamma cuper, resor mm. som ligger utanför det som täcks av klubben centralt."

- Samtliga lag utser en kassör
- Kassören får tillgång till lagkontot som står i föreningens namn
- Kassören lämnar in redovisning till föreningen senast 10 januari
- Föreningen kontrollerar att alla lagkassor är avstämda och att det finns verifikationer till alla poster.
- Eventuella kontrolluppgifter för domarkostnader m.m. registreras
- Sammanställningen/lagkassan bokförs som en verifikation.
- Föreningen har lagt upp ett kostnadsställen/resultatenhet per lagkassa.

Lagkassan får användas till
- Cuper (Anmälningsavgifter, spelaravgift, resor, logi, mat/mellanmål, bensinersättning (18,50 kr/mil).
- Material (som köpts in via föreningens materialleverantör)
- Träningsläger
- Gemensamma lagaktiviteter (t.ex. bowling)
- Avslutningar (fika m.m.)
- Extern träning (t.ex. styrketräning, knäkontroll m.m.)
- Domaravgifter (träningsmatcher)
- Externa plan/halltider
- Presenter (enligt skatteverkets regler)

Inköp av alkohol får ej göras av lagkassans pengar. Vill man använda lagkassan till något som inte är uppräknat enligt ovan måste man få ett godkännande av kansliet. Fakturering av sponsorer, arbeten m.m. skall ske via föreningen centralt.

Laget skall ha en utsedd kassör som tecknar ett konto som skall stå i föreningens namn. Juridiskt sett tillhör lagkassorna föreningen, därför är det viktigt att föreningens direktiv för lagkassa följs. Kassören skall föra en enkel redovisning där det går att utläsa vilka intäkter som kommit in och vilka kostnader man haft. Mallen "Redovisning lagkassa" skall användas och alla transaktioner skall ha en verifikation. Laget får inte ikläda sig större ekonomiska åtagande än att man vet att de täcks av lagets egna resurser. Inga ekonomiska avtal får skrivas utan styrelsens godkännande.

Eventuella utbetalningar av arvoden (dock ej domararvoden), reseersättningar eller andra ersättningar måste alltid kansliet kontaktas för godkännande.

Ingen del av lagkassan är personlig. Om en spelare slutar får inga återbetalningar göras. Om ett lag upphör tillfaller pengarna föreningen centralt.

Älta IF:s riktlinjer finns att läsa här. Och här (PDF-dokument) kan ni ta del av Segeltorps IF:s dokument.