Ifyllnadsmaterialet eCork ligger kvar – minst säsongen ut

Stockholms stad har de senaste åren belagt flera konstgräsplaner med ifyllnadsmaterialet eCork som är 100% naturmaterial. Under våren har en del problem uppmärksammats, vilket lett till åtgärder och diskussioner om att byta ifyllnadsmaterial. Nu kommer eCorken åtminstone att ligga kvar säsongen ut.

Under år 2015 till 2016 har sju konstgräsplaner i Stockholms stad belagts med ifyllnadsmaterialet eCork som är 100% naturmaterial. Under våren uppmärksammades problem med att eCork blev statisk, vilket leder till att det fastnar på skor, kläder och bollar. Vissa spelare har också drabbats av övergående irritationer i ögon och andningsvägar.

Den 17 augusti hade idrottsförvaltningen och fastighetskontoret ett avstämningsmöte med leverantören för att utvärdera hur konstgräsplanerna med korkifyllnad har fungerat under sommaren och hur de ska gå vidare.

Det som gjorts under sommaren är att planerna, då statisk elektricitet uppkommit, har behandlats med Aqueduct som är ett vätmedel som används framförallt på golfbanor, fotbollsplaner och andra grönytor världen runt vilka kräver hög kvalitet. Den hjälper jorden att ta till sig vatten genom att ta bort ytspänning och således också statisk elektricitet. Vi konstaterar att underlaget fortsatt ganska snabbt blir statiskt efter behandling. Problemen har främst varit vid torr väderlek.

Trots att idrottsförvaltningen fortsatt inte är helt nöjda med underlaget har de beslutat att låta behandlingen/åtgärder av planerna att fortsätta till mitten på september, då ett nytt möte med leverantören är inplanerat.

Idrottsförvaltningen bedömer att de ändå inte kan byta ut nuvarande underlag förrän efter höstsäsongen, varför de väljer ytterligare en period för utvärdering och fortsatta åtgärder.

De åtgärder som vidtas, fram till mötet i september, är att leverantören kommer att besöka alla planer två gånger i veckan för kontroll om det finns statisk elektricitet eller andra problem som behöver hanteras, och åtgärda densamma.

Leverantörens skyldighet är att, utan dröjsmål, behandla/åtgärda samtliga planer om problem uppstår med korkifyllnaden så att det är möjligt att utöva verksamhet på planerna under perioden.

Efter utvärderingsmötet i september tas det beslut om korkifyllnaden ska ligga kvar eller bytas ut mot gummigranulat inför vårterminen 2018.

Idrottsförvaltningenhar tillsvidare stoppat fortsatt utläggning av eCork på konstgräsplaner i Stockholm.

Vid ev. frågor, kontakta Sophie Dahlberg, enhetschef på idrottsförvaltningens planeringsenhet.