Stockholms stad informerar om ifyllnadsmaterialet eCork

Vi har tidigare skrivit om Stockholms stads problem med statisk elektricitet i konstgräsplaner med ifyllnadsmaterialet eCork. Här följer en uppdatering av informationen.

Sedan ett par veckor tillbaka har leverantören UniSport/Saltex behandlat planerna som har ifyllnadsmaterialet eCork med en produkt som brukar användas på golfbanor, Aqueduct, för att komma tillrätta med problemen med den statiska elektriciteten. Under den senaste veckan så har Stockholms stads personal på de aktuella idrottsanläggningarna rapporterat att problemen har minskat betydligt. Om detta beror på att det har regnat mer under den här perioden eller om åtgärderna som leverantören har genomfört har bidragit till detta ska utredas vidare. Stockholms stad ser dock så pass klara förbättringar att det finns skäl att tro att detta ska fungera.

Stockholms stad har tillsammans med fastighetskontoret och leverantören tagit fram en rutinbeskrivning för hantering av konstgräsplaner med cCork under sommarperioden. Leverantören kommer i enlighet med denna besöka alla planer två gånger i veckan för kontroll om det finns statisk elektricitet eller andra problem med korkifyllnaden.

Leverantören ska utan dröjsmål behandla/åtgärda samtliga planer om problem uppstår med korkifyllnaden så att det är möjligt att utöva verksamhet på planerna under perioden.

Den 17 augusti har Unisport, fastighetskontoret och idrottsförvaltningen ett utvärderingsmöte. Beroende på resultatet tar fastighetskontoret och idrottsförvaltningen efter det beslut om korkifyllnaden ska ligga kvar eller bytas ut mot gummigranulat.

Fortsätt gärna att höra av er om ni upplever fortsatta problem. För Stockholms stad är alla synpunkter viktiga i det här skedet.

Mer information kommer

Stockholms stad återkommer med mer information, i slutet på augusti, när de vet vad de åtgärder som nu görs ger för resultat och om korkifyllnaden bedöms kunna ligga kvar eller bytas ut mot gummigranulat.

Vid ev. frågor, kontakta mig Sophie Dahlberg, enhetschef på idrottsförvaltningens planeringsenhet på sophie.dahlberg@stockholm.se

Tidigare information från Stockholm stad i ämnet