Ordförande sitter kvar – ny styrelse vald

På Stockholms FF hundrade årsmöte omvaldes sittande ordförande Lars Ekholmer. Efter att styrelsen ställt sina platser till förfogande valdes sex nya ledamöter in.

Förutsättningar

Tisdagskvällen bjöd även på det ordinarie årsmötet. Ett extra intressant årsmöte, delvis på grund av de ekonomiska oegentligheter som drabbat förbundet, men också för att hela styrelsen hade ställt sina platser till förfogande.

Att mötet var extra intressant visade också det relativt höga deltagandet, 47 klubbar var på plats.

Mötets gång

Efter välkomsttal, upprop, diverse prisutdelningar, val av justeringsmän och annan formalia så valdes den rutinerade årsmötesordföranden Christer Pallin till årsmötets ordförande. Palin är en van mötesordförande och jobbar till vardags som jurist på RF. Hans fasta hand ledde oss genom mötet.

Ekonomiska oegentligheter

En av mötets huvudpunkter var en genomgång av de ekonomiska oegentligheter som drabbat förbundet. Genomgången leddes av Lars Ekholmer, ordförande i StFF, understödd av Björn Eriksson (förbundschef), Mia Falk (KPMG, oberoende granskare) och Michael Forss (revisor Ernst & Young). Genomgången tog nästan 40 minuter och när den var klar fanns chansen att ställa frågor till samtliga på scenen. Endast en fråga ställdes.

Den ekonomiska situationen idag är att förbundet har ett negativt eget kapital på 11 miljoner kronor.

Mötet fortsatte med att balans och resultaträkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Efter det återgick det till ett mer normalt årsmöte igen. IK Hephatas motion diskuterades och röstades igenom. Styrelsens förslag om att tillsätta en ekonomisk samrådsgrupp röstades också igenom. Verksamhetsplan och budget för kommande år godkändes och följdes av en kort rapport om de ärenden som ska behandlas på Svenska Fotbollförbundets årsmöte.

Val av ordförande och styrelse

Kvällens andra huvudpunkt avslutade mötet, punkten om val av ordförande och styrelse för verksamhetsåret 2017. Denna punkt började med att Valberedningens ordförande Annika Eriksson gick igenom hur valberedningen arbetet och resonerat när de tagit fram sitt förslag till ny styrelse.

Efter någon enstaka fråga gick mötet till omröstning. Lars Ekholmer omvaldes till ordförande och även i övrigt gick valberedningens förslag igenom utan att motkandidater föreslogs.

Även nya revisorer valdes enligt valberedningens förslag.

Mötet avslutades med att den avgående styrelsen avtackades för de år och den goda insats de genomfört genom åren och i uppkommen situation.

Mer information

Vill du läsa mer om den nya styrelsen, IK Hephatas motion, styrelsens förslag om att ta bort reservlag i damserierna med mera så hittar du alla handlingar på vår hemsida under "årsmöte" respektive "representantskap".

Björn Eriksson