Representantskapet 2016

Motioner till Stockholms FF:s Representantskap ska vara StFF tillhanda senast 31 augusti. Motioner ska sändas in med post och vara undertecknade av behörig person i föreningen.
Se Stockholms FF:s stadgar 3 Kap. Representantskap