Representantskapet 2014

Motionstiden till Stockholms FF:s Representantskap utgår 30 september. Motioner ska sändas in till StFF med post och vara undertecknade av behörig person i föreningen.
Se Stockholms FF:s stadgar §§ 17-21